Ві­та­у­тас ЛАНДСБЕРГІС,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

екс-гла­ва Ли­тов­ської дер­жа­ви:

Ко­ли ми го­во­ри­мо про оку­па­цію Криму, то най­ча­сті­ше в сві­ті ще при­га­ду­є­ться та­ка про­бле­ма, як по­ру­ше­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни. Але є дру­га сто­ро­на цієї кри­ва­вої ме­да­лі — те­ри­то­рія за­хо­пле­на ра­зом з лю­дьми. Ви­кра­де­ні лю­ди, їх три­ма­ють як за­ру­чни­ків. Це ду­же ве­ли­ка гру­па лю­дей, за­хо­пле­на ра­зом зі сво­єю зем­лею. І во­ни аб­со­лю­тно без­прав­ні, як і На­дя Сав­чен­ко

(ru.delfi.lt)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.