Бю­ро­кра­ти­чна ло­гі­ка як за­сіб са­бо­та­жу

Вна­слі­док кво­ло­сті чи­нов­ни­ків де­ся­тки лі­ка­рів­во­лон­те­рів не мо­жуть отри­ма­ти за­слу­же­ні на­го­ро­ди

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Пер­ший­до­бро­воль­чий­мо­біль­ний­го­спі­таль іме­ні Пи­ро­го­ва, який­здій сню­вав понад рік до­по­мо­гу бій­цям в зо­ні АТО, по­дав кло­по­та­н­ня про пред­став­ле­н­ня до дер­жав­них на­го­род 65 сво­їх ме­ди­ків. 5 лю­то­го 16 ро­ку міністр ОЗ Оле­ксандр Кві­та­шві­лі пу­блі­чно по­обі­цяв за­до­воль­ни­ти це про­ха­н­ня. Згі­дно із за­ко­но­дав­ством та­ке по­да­н­ня має бу­ти по­го­дже­не з від­по­від­ни­ми ОДА. І якщо з КМДА пи­та­н­ня бу­ло ви­рі­ше­не що­до 24 лі­ка­рів, які ме­шка­ють у сто­ли­ці, то ре­шта за­ли­ши­лась без від­знак вна­слі­док бю­ро­кра­ти­чної без­ви­хо­ді. «КМДА по­го­ди­ла ки­ян, — го­во­рить го­ло­ва го­спі­та­лю Ген­на­дій Дру­зен­ко, — ре­шті ОДА на­віть не над­си­ла­ли на по­го­дже­н­ня». На дум­ку Дру­зен­ка, си­ту­а­ція по­ля­гає в бю­ро­кра­ти­чно­му са­бо­та­жі.

Це озна­чає, що вна­слі­док кво­ло­сті чи­нов­ни­цтва ті, хто до­по­ма­гав во­ї­нам (а це со­тні йти­ся­чі вря­то­ва­них жит­тів та кін­ці­вок на­ших бій­ців), не мо­жуть бу­ти пред­став­ле­ні до від­по­від­них на­го­род. Там, ку­ди не до­ле­ті­ла во­ро­жа ку­ля, ви­явив­ся по­трі­бним та­ран су­спіль­ства для про­би­т­тя бю­ро­кра­ти­чної си­сте­ми.

Те­тя­на АНIКЕЄВА, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор го­спі­та­лю:

— У мі­ні­стер­стві я спіл­ку­ю­ся з одні­єю лю­ди­ною в МОЗ на цю те­му. Во­на ви­ко­на­вець і по­яснює, що від ке­рів­ни­цтва їй­жо­дних роз­по­ря­джень не над­хо­ди­ло. По те­ле­фо­нах, які во­на ме­ні да­ла, неможливо ні­ко­му до­дзво­ни­тись. У без­по­се­ре­дній­бе­сі­ді Га­ли­на Іго­рів­на (Гасюк, за­сту­пник го­ло­ви Управ­лі­н­ня. — «День» ) ме­ні по­ясни­ла, що по­го­джу­ва­ти пи­та­н­ня що­до на­го­род ре­шти лі­ка­рів во­ни не бу­дуть, адже у них не­має на це під­став. Всіх сво­їх 65 чо­ло­вік ми по­да­ва­ли у Мі­ні­стер­ство на по­го­дже­н­ня. Во­ни дали за­пит на під­твер­дже­н­ня за­пи­ту в КМДА. Там по­го­ди­ли ли­ше ки­ян. Що ро­би­ти з ін­ши­ми — не­ві­до­мо, адже ви­ни­кло за­мкну­те ко­ло: лі­ка­рі з ре­гіо­нів пра­цю­ва­ли у нас як до­бро­воль­ці, а там, де во­ни пра­цю­ва- ли в ре­гіо­ні офі­цій­но, ін­фор­ма­ції про їхню від­по­від­ну ді­яль­ність не­має. Ен­ту­зі­азм для вста­нов­ле­н­ня спра­ве­дли­во­сті у чи­нов­ни­ків від­су­тній. Для нас бу­ло б зру­чні­ше, щоб Ки­їв по­го­див всіх цих лю­дей, ін­фор­ма­ція про ді­яль­ність яких у них є, і во­на під­твер­дже­на. Тим біль­ше, що наш го­спі­таль якраз за­ре­є­стро­ва­нийу сто­ли­ці.

Слід на­га­да­ти, що ПДМШ при­пи­ни­ло свою ді­яль­ність в зо­ні АТО са­ме че­рез бю­ро­кра­тію. То­ді Ген­на­дійДру­зен­ко по­яснив: «Я знав, що в мі­ні­стер­стві є при­том­ні лю­ди і на­ма­гав­ся до­не­сти до них, що ПДМШ — це успі­шний не­дер­жав­ний­ме­ди­чний­про­ект в зо­ні АТО. Єди­ний­про­ект МОЗу, який­ря­тує жи­т­тя і здо­ров’я на­ших бій­ців. Однак ке­рів­ни­цтву мі­ні­стер­ства не ви­ста­чи­ло по­лі­ти­чно­го те­сто­сте­ро­ну — бю­ро­кра­ти­чна ло­гі­ка пе­ре­мо­гла».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.