Най­но­ві­ше від Ва­лен­ти­на Силь­ве­стро­ва

22 кві­тня в Бу­дин­ку акто­ра від­бу­де­ться кон­церт, де ви­ко­ну­ва­ти­му­ться тво­ри укра­їн­сько­го кла­си­ка су­ча­сно­сті

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Як роз­ка­за­ли «Дню» ор­га­ні­за­то­ри ве­чо­ра, у про­гра­мі лу­на­ти­муть зов­сім но­ві тво­ри, які ком­по­зи­тор на­пи­сав цьо­го­річ: це ма­лень­кі ме­та­фо­ри­чні фор­те­пі­ан­ні п’єси та пі­сні; во­каль­ні мі­ні­а­тю­ри (но­ве за­хо­пле­н­ня Силь­ве­стро­ва), а му­зи­ка Шу­бер­та ста­не ци­та­тою до йо­го но­вих во­каль­них ци­клів. Тре­ба за­зна­чи­ти, що Ва­лен­тин Ва­си­льо­вич ду­же при­скі­пли­во ста­ви­ться до тих, хто ви­ко­нує йо­го тво­ри. За сло­ва­ми ма­е­стро, ду­ет Ін­на Га­ла­тен­ко (во­кал) та Олег Бе­збо­родь­ко (фор­те­пі­а­но) «одні­єї гру­пи кро­ві». Ці ар­ти­сти фі­лі­гран­но то­чно від­тво­рю­ють всі му­зи­чні ню­ан­си, бар­ви та від­тін­ки в музиці В.Силь­ве­стро­ва. Спі­ва­чка во­ло­діє уні­каль­ним го­ло­сом най­шир­шо­го ді­а­па­зо­ну і є пер­шою ви­ко­на­ви­цею во­каль­них пер­лин, на­пи­са­них ма­е­стро.

В кон­цер­ті, та­кож, при­ймає участь мо­ло­де да­ру­ва­н­ня, ла­у­ре­ат понад де­ся­ти між­на­ро­дних кон­кур­сів, пі­а­ніст Єв­ген Мо­то­рен­ко ( зов­ні чимось на­га­дує обрис по­ста­ті ле­ген­дар­но­го вір­ту­о­за Ан­то­на Ру­бін­штей­на), яко­му ком­по­зи­тор за­про­по­ну­вав ви­ко­на­ти свої но­ві фор­те­пі­ан­ні п’єси.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

СОПРАНО ІН­НА ГА­ЛА­ТЕН­КО — УЛЮБЛЕНА ВИКОНАВИЦЯ МА­Е­СТРО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.