Близь­ко 40% те­ри­то­рії – «не­де­та­лі­зо­ва­ні»

З 15 до 25 кві­тня на Хер­сон­щи­ні від­бу­де­ться дру­гий кон­курс на кра­що­го ма­пмей­ке­ра

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

Ми­ну­ло­го ро­ку під час пер­шо­го такого за­хо­ду уча­сни­ки вне­сли орі­єн­тов­но 4000 пра­вок до он­лайн­карт Хер­сон­ської обла­сті. По­при це, ка­жуть ор­га­ні­за­то­ри, близь­ко 40% те­ри­то­рії обла­сті за­ли­ша­ю­ться не­де­та­лі­зо­ва­ни­ми. Біль­ше по­ло­ви­ни на­не­се­них на Google Maps об’єктів бі­зне­су Хер­сон­щи­ни не пер­со­ні­фі­ко­ва­ні вла­сни­ка­ми та не онов­лю­ю­ться ни­ми. По­зна­ча­ю­чи но­ві об’єкти ін­фра­стру­кту­ри, до­ро­ги, ка­фе, бі­зне­сцен­три і на­віть уби­раль­ні, кар­то­гра­фи ро­блять Хер­сон­ську область зро­зумі­лою, до­сту­пною та ін­те­р­актив­ною для го­стей. Осо­бли­во це сто­су­є­ться мі­сте­чок на узбе­реж­жях Чор­но­го і Азов­сько­го мо­рів, адже ку­рор­тний­се­зон роз­по­чи­на­є­ться за кіль­ка ти­жнів.

Цьо­го ро­ку ре­да­гу­ва­ти он­лайн­кар­ти Хер­сон­щи­ни мо­жуть кар­то­гра­фи з усі­єї Укра­ї­ни. До­ста­тньо прой­ти не­скла­дну ре­є­стра­цію за по­си­ла­н­ням http://fdun.tk/mapup-2. Але вно­си­ти прав­ки мо­жна ли­ше на кар­ту Хер­сон­щи­ни.

«Ми ство­ри­ли мо­жли­вість для від­сте­же­н­ня ста­ти­сти­ки ко­жно­го уча­сни­ка. Це до­зво­лить пра­виль­но на­ра­хо­ву­ва­ти ба­ли за вне­се­ні прав­ки на кар­тах і ви­зна­чи­ти пе­ре­мож­ців, — ко­мен­тує « Дню » ор­га­ні­за­тор кон­кур­су ЮрійАн­то­щук. — Окре­мо на­го­ро­ди­мо кар­то­гра­фів із ін­ших ре­гіо­нів та з Хер­сон­щи­ни, адже во­ни зна­хо­дя­ться в рі­зних умо­вах. Мі­сце­ві, зви­чай­но, зна­ють і зро­блять біль­ше. При­єм­но від­зна­чи­ти, що цьо­го ро­ку до організації кон­кур­су до­лу­чи­ла­ся як мі­ська, так і обла­сна вла­да».

За сло­ва­ми Юрія, ще одні­єю ва­жли­вою ме­тою кон­кур­су є мо­ти­ва­ція мешканців не­ве­ли­ких міст, рай­цен­трів, сіл до де­та­лі­за­ції сво­їх на­се­ле­них пун­ктів. В цьо­му за­ці­кав­ле­ні ймі­сце­ві під­при­єм­ці. «Про­тя­гом ро­ку в ку­рор­тних мі­стах Ща­слив­це­ве, Ге­ні­чеськ, Ла­зур­не, Ска­довськ про­во­ди­лись май­стер-кла­си з он­лайн-кар­то­гра­фії, — каже Юрій Ан­то­щук. — Бу­ли ди­ре­кто­ри пан­сіо­на­тів, го­те­лів, ка­фе. Про­сто під час зу­стрі­чі во­ни на­не­сли свої об’єкти, а от­же, ті ста­ли до­сту­пни­ми всім, хто за­ві­тає сю­ди влі­тку».

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.