Бій­цям – со­ці­аль­ні кар­тки

Во­лон­те­ри пі­дго­ту­ва­ли проект піль­го­вих по­слуг для учасників АТО

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Бла­ки­тно-жов­ті кар­тки зов­ні на­га­ду­ють зар­пла­тні чи для про­їзду у ме­тро. Се­ред га­ран­тій, ко­трі во­ни за­без­пе­чу­ють, — зниж­ки у тор­го­вих ме­ре­жах до се­ми відсотків, без­ко­штов­ні ме­ди­чні та юри­ди­чні кон­суль­та­ції. Пі­дго­ту­ва­ли проект во­лон­те­ри Все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня учасників ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції «Укра­їн­ці — ра­зом» спіль­но з бі­зне­сме­на­ми та Дер­жав­ною слу­жбою у спра­вах ве­те­ра­нів вій­ни та учасників АТО. За­без­пе­че­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня кар­ток взя­ли на се­бе во­лон­тер­ські організації.

«Ми ство­рю­є­мо єди­ну все­укра­їн­ську со­ці­аль­ну пла­тфор­му, на які­йоб’єд­ну­ю­ться дер­жа­ва, бі­знес, во­лон­те­ри та спіл­ки атов­ців. Кар­тка дає змо­гу ці­ло­до­бо­во отри­му­ва­ти без­ко­штов­ну юри­ди­чну під­трим­ку, ме­ди­чну кон­суль­та­цію, а по­тім ді­а­гно­сти­ку, лі­ку­ва­н­ня і ре­а­бі­лі­та­цію, та­кож є мо­жли­вість еко­но­ми­ти у тор­го­вель­них ме­ре­жах за ра­ху­нок си­сте­ми зни­жок та дис­кон­тів, — роз­по­вів го­ло­ва прав­лі­н­ня ВО «Укра­їн­ці — ра­зом» Ру­слан Ру­ден­ко. — На кар­тці є штрих-ко­ди, ма­гні­тна стрі­чка, що дає мо­жли­вість ве­сти облік дій­сних атов­ців. На ли­цьо­вій сто­ро­ні вка­за­ні ім’я та прі­зви­ще, кар­тка має кіль­ка сту­пе­нів за­хи­сту».

На­да­лі мо­жли­во­сті кар­тки пла­ну­ють роз­ши­рю­ва­ти, щоб нею мо­жна бу­ло ко­ри­сту­ва­ти­ся у гро­мад­сько­му транс­пор­ті, для отри­ма­н­ня лі­ків та на­віть жи­тла чи зе­мель­ної ді­лян­ки — тре­ба ли­ше ін­те­гру­ва­ти проект у від­по­від­ні дер­жав­ні про­гра­ми. Як від­зна­чає го­ло­ва Держ­слу­жби у спра­вах ве­те­ра­нів вій­ни та учасників АТО Ар­тур Де­рев’ян­ко, це мо­же бу­ти хо­ро­шим спосо­бом кон­тро­лю за піль­га­ми, яки­ми ко­ри­сту­ю­ться бій­ці. Наприклад, вій­сько­вий зав­дя­ки кар­тці про­їхав без­ко­штов­но у гро­мад­сько­му транс­пор­ті, а мі­сто знає, скіль­ки гро­ше­ймає ком­пен­су­ва­ти пе­ре­ві­зни­ку.

На­ра­зі ви­го­тов­ле­но 25 ти­сяч со­ці­аль­них кар­ток. Отри­ма­ти їх мо­жуть бій­ці з по­свід­че­н­ням і ста­ту­сом уча­сни­ка АТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.