«Ло­гі­ка са­мо­збе­ре­же­н­ня ре­жи­му»

Екс­пер­ти «Дня» — про те, на­ві­що Ро­сії на­ціо­наль­на гвар­дія, яка під­ко­ря­є­ться осо­би­сто Пу­ті­ну

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СИРУК, «День»

Зда­ва­ло­ся, що після трьох із по­ло­ви­ною тер­мі­нів Вла­ді­мі­ра Пу­ті­на в Ро­сії все під кон­тро­лем. Ви­яв­ля­є­ться, що ні. Це під­твер­джує ство­ре­н­ня но­вої стру­кту­ри: фе­де­раль­ної слу­жби Рос­гвар­дія, яка бу­де без­по­се­ре­дньо під­по­ряд­ко­ва­на пре­зи­ден­то­ві і яку очо­лив осо­би­сти­йохо­ро­нець Пу­ті­на ге­не­рал ар­мії Ві­ктор Зо­ло­тов.

Но­ва ор­га­ні­за­ція бу­де ство­ре­на на осно­ві МВС і об’єд­нає в со­бі її під­роз­ді­ли, вну­трі­шні вій­ська, а та­кож СОБР і ОМОН, і в пе­ре­лік зав­дань увій­де бо­роть­ба з те­ро­ри­змом і ор­гзло­чин­ні­стю, а та­кож охо­ро­на уря­до­вих уста­нов і кор­до­ну. Більш то­го, цій су­пер­по­ту­жній­стру­кту­рі до­зво­лять застосовувати силу і за кор­до­ном.

Офі­цій­ної ін­фор­ма­ції про те, скіль­ки осіб бу­де на­ра­хо­ву­ва­ти Нац­гвар­дія, по­ки не­має, але, згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням у ЗМІ, су­мар­на чи­сель­ність усіх на­зва­них стру­ктур скла­да­ти­ме при­бли­зно 400 ти­сяч. Вій­сько­во­слу­жбов­цям нац­гвар­дії бу­де до­зво­ле­но застосовувати фі­зи­чну силу, у то­му чи­слі бо­йо­ві при­йо­ми бо­роть­би та спе­ці­аль­ні за­со­би для роз­го­ну де­мон­стра­цій, а та­кож ото­чу­ва­ти те­ри­то­рію.

Ра­зом із тим швей­цар­ська га­зе­та Neue Zuercher Zeitung за­ува­жи­ла, що по­ява ука­зу Пу­ті­на «від­ра­зу ви­кли­ка­ла без­ліч роз­мов про ра­ди­каль­ну ре­фор­му ро­сій­ських си­ло­вих ві­домств, ство­ре­н­ня «су­пер­ві­дом­ства» або «по­ту­жно­го ку­ла­ка», який­мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти проти будь-якої вну­трі­шньої за­гро­зи».

Пре­зи­дент фон­ду «Ін­дем» Ге­ор­гій Са­та­ров вва­жає, що за ци­ми кро­ка­ми ро­сій­сько­го лі­де­ра вба­ча­є­ться ло­гі­ка са­мо­збе­ре­же­н­ня ре­жи­му на чо­лі з Пу­ті­ним. «Ми елі­та, і то­му ми по­вин­ні пра­ви­ти. Ми єди­ні суб’єкти са­мо­стій­ної актив­но­сті, і це із са­мо­го по­ча­тку», — по­яснив він мо­ти­ва­цію ро­сій­сько­го лі­де­ра в ефі­рі ра­діо­стан­ції «Эхо Мо­сквы» в про­гра­мі «Пол­ный Аль­бац Страх вла­сти: ко­го и че­го бо­я­тся?» Він та­кож на­го­ло­сив, що в си­ту­а­ції, ко­ли на­ко­чу­є­ться кри­за такого мас­шта­бу, нац­гвар­дія не ря­тує від на­ро­дних збу­рень.

Вій­сько­вий огля­дач «Но­вой га­зе­ты» Пав­ло Фель­ген­га­у­ер бачить у ство­рен­ні Рос­гвар­дії ана­ло­гію з СС, яку та­кож очо­лив про­фе­сій­ний охо­ро­нець. «СС ви­ро­сла з охо­рон­ної стру­кту­ри, а по­тім роз­ши­ри­ла­ся і стала всім — і по­лі­ці­єю, і слід­ством. Во­на і вій­ська. Во­на і бо­йо­ва авіа­ція. Так і тут, та­ке ж роз­ро­ста­н­ня охо­рон­них стру­ктур», — за­ува­жив екс­перт на ра­діо «Эхо Мо­сквы».

Пол­ков­ник ФСБ у за­па­сі Ген­на­дійГуд­ков ви­сло­вив дум­ку, що Рос­гвар­дія ство­рю­є­ться за­ра­ди клю­чо­во­го пун­кту на 20- йсто­рін­ці. «При про­ве­ден­ні за­хо­дів що­до при­пи­не­н­ня ма­со­вих без­ла­дів та ін­ших дій, що по­ру­шу­ють рух транс­пор­ту, ро­бо­ту за­со­бів зв’яз­ку, ор­га­ні­за­цій, мо­же за пов­ною про­гра­мою пра­цю­ва­ти на­ціо­наль­на гвар­дія», — про­ци­ту­вав він по­ло­же­н­ня цьо­го пун­кту. За йо­го сло­ва­ми, від­по­від­но до цьо­го пун­кту для Рос­гвар­дії ні су­до­вих рі­шень, ні про­ку­рор­ських сан­кцій­ні­чо­го не по­трі­бно.

«КРЕМЛЬ МО­ЖЕ ЗАСТОСУВАТИ СИЛУ ПРОТИ БУДЬ-ЯКИХ СУПРОТИВНИКІВ І У СЕ­БЕ ВДО­МА, І ЗА КОР­ДО­НОМ» Едвард ЛУКАС, стар­ший віце-пре­зи­дент Цен­тру ана­лі­зу єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки, Лон­дон:

— Це ще один зло­ві­сний­знак на­мі­рів Пу­ті­на. Кремль мо­же застосувати силу за сво­єю во­лею проти будь- яких супротивників і у се­бе вдо­ма, і за кор­до­ном. Ми не по­вин­ні ди­ву­ва­ти­ся, якщо він так зно­ву зро­бить. Уро­ки, так бо­лі­сно за­сво­є­ні Україною та Гру­зі­єю, не бу­ли спов­на за­сво­є­ні на За­хо­ді».

«НЕ­ОБ­ХІ­ДНО ПОСИЛИТИ ОПІР ЩО­ДО РО­СІЙ­СЬКИХ ЗА­ГРОЗ» Ро­лан ФРОЙДЕНШТАЙН, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Цен­тру Мар­тен­са, Брюс­сель:

— Це одне з ти­по­вих не­спо­ді­ва­них рі­шень Пу­ті­на, яке по­вин­не про­де­мон­стру­ва­ти ро­сі­я­нам і всьо­му сві­ту, що він кон­тро­лює си­ту­а­цію. Але, зви­чай­но ж, во­но та­кож має сер­йо­зну сторону: це ще біль­ше по­си­лить «вер­ти­каль вла­ди» в ро­сій­ській дер­жа­ві, цен­тра­лі­за­цію ухва­ле­н­ня рі­шень і вій­сько­вий вплив в одній осо­бі. За­хід по­ви­нен ре­а­гу­ва­ти, як ми це робили про­тя­гом остан­ніх двох ро­ків, на рі­ше­н­ня Пу­ті­на: спо­кій­но, але рі­шу­че. Нам не­об­хі­дно посилити опір що­до ро­сій­ських вій­сько­вих за­гроз, то­му що Пу­тін вва­жає слаб­кість як за­про­ше­н­ня до на­не­се­н­ня ще біль­шої шко­ди. Та­ким чи­ном, ми по­вин­ні да­ти зро­зу­мі­ти йо­му, що агре­сія проти сво­їх су­сі­дів бу­де зу­стрі­ну­та сан­кці­я­ми, а проти со­ю­зни­ків по НАТО — ще силь­ні­шим за­хи­стом.

«ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ НЕ ВПЕВ­НЕ­НИЙ У СВО­Є­МУ БЛИЗЬ­КО­МУ КО­ЛІ» Се­мен НОВОПРУДСЬКИЙ, не­за­ле­жний жур­на­ліст, Мо­сква:

— Ство­ре­н­ня Рос­гвар­дії пов’яза­не з го­лов­ни­ми фун­да­мен­таль­ни- ми про­бле­ма­ми Ро­сії. У пев­ний мо­мент, ко­ли лю­ди­на пра­вить країною ду­же дов­го, у неї різ­ко змен­шу­є­ться сту­пінь до­ві­ри до близь­ко­го ко­ла. До­ля вла­ди в Ро­сії в зна­чній­мі­рі ви­рі­шу­є­ться по­за про­сто­ром пу­блі­чної по­лі­ти­ки і більш то­го — вузь­ким ко­лом лю­дей. Рос­гвар­дію що­до пов­но­ва­жень ло­гі­чно по­рів­ню­ва­ти з опри­чни­ка­ми Іва­на Гро­зно­го. Це спро­ба ство­ри­ти осо­би­сту ар­мію пре­зи­ден­та, якою ко­ман­ду­ва­ти­ме лю­ди­на, що вва­жа­є­ться йо­му аб­со­лю­тно від­да­ною. Ін­ши­ми сло­ва­ми, лю­ди­на, яка фа­кти­чно слу­жить осо­би­сто пре­зи­ден­то­ві, а не кра­ї­ні. Це свід­че­н­ня то­го, що пре­зи­дент не ду­же впев­не­нийу сво­є­му близь­ко­му ко­лі, і йо­го по­лі­ти­ка цим близь­ким ко­лом схва­лю­є­ться. Він не впев­не­нийу то­му, що йо­го не зра­дить близь­ке ко­ло, яке втра­чає ду­же ба­га­то гро­шей від сан­кцій, ви­кли­ка­них по­лі­ти­кою Пу­ті­на. І то­му ство­ре­н­ня Рос­гвар­дії є, ско­рі­ше, не під­го­тов­кою до ви­бо­рів, а свід­че­н­ням то­го, що пре­зи­дент не упев­не­нийу сво­є­му близь­ко­му ко­лі.

А мо­жли­вість цієї си­ло­вої стру­кту­ри ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти силу за кор­до­ном до­дає від­чу­т­тя, що це пов­но­цін­на па­ра­лель­на ар­мія. На­яв­ність та­ких пов­но­ва­жень є свід­че­н­ням то­го, що Пу­тін створює осо­бли­ву си­ло­ву стру­кту­ру, під­по­ряд­ко­ва­ну осо­би­сто пре­зи­ден­то­ві, яка фа­кти­чно не впи­са­на в си­сте­му під­по­ряд­ку­ва­н­ня і ко­ор­ди­на­ції з ін­ши­ми си­ло­ви­ми стру­кту­ра­ми. Тіль­ки пре­зи­дент ви­рі­шу­ва­ти­ме, як її ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти. І це та­кож озна­ка то­го, що пре­зи­дент не до кін­ця до­ві­ряє, і мі­ні­стро­ві обо­ро­ни та­кож.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.