«Хо­че­те ви­бо­рів – га­ран­туй­те без­пе­ку»

Ган­на ГОПКО — про за­яви G7 що­до про­ве­де­н­ня го­ло­су­ва­н­ня на Дон­ба­сі

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Ви­бо­ри на Дон­ба­сі по­вин­ні від­бу­ва­ти­ся за укра­їн­ськи­ми за­ко­на­ми та за стан­дар­та­ми йпід на­гля­дом спо­сте­рі­га­чів Організації з без­пе­ки і спів­ро­бі­тни­цтва в Єв­ро­пі (ОБСЄ). Про це йдеться у під­сум­ко­во­му ко­мю­ні­ке зу­стрі­чі мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ кра­їн G7 в япон­ськійХі­ро­сі­мі. В текс­ті та­кож йдеться про те, що про­ве­де­н­ня ви­бо­рів на Дон­ба­сі пе­ред­ба­чає «пов­не ви­ве- де­н­ня всіх іно­зем­них зброй­них фор­му­вань і уста­тку­ва­н­ня з те­ри­то­рії Укра­ї­ни та по­вер­не­н­ня укра­їн­сько­го кон­тро­лю зі сво­го бо­ку мі­жна­ро­дно­го кор­до­ну». Во­дно­час країни G7 очі­ку­ють, що Ро­сія ви­ко­нає свої зо­бов’яза­н­ня і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме свій­вплив на се­па­ра­ти­стів для виконання зо­бов’язань згі­дно з Мін­ськи­ми уго­да­ми в пов­но­му об­ся­зі.

Крім то­го, чле­ни G7 за­яви­ли про стур­бо­ва­ність на­силь­ством уздовж лінії зі­ткне­н­ня, по­ру­ше­н­ня­ми угоди про при­пи­не­н­ня во­гню та за­кли­ка­ли всі сторони зро­би­ти кон­кре­тні кро­ки, які б при­зве­ли до пе­ре­мир’ я, яке пе­ред­ба­ча­ють Мін­ські угоди.

«День» звер­нув­ся до го­ло­ви Ко­мі­те­ту Верховної Ради у за­кор­дон­них спра­вах Ган­ни ГОПКО з проханням про­ко­мен­ту­ва­ти за­яву G7 що­до ви­бо­рів на Дон­ба­сі.

Позиція G7 і Укра­ї­ни єди­на: про­ве­де­н­ня ви­бо­рів мо­жли­ве при за­без­пе­чен­ні від­по­від­них умов. А це озна­чає покращення без­пе­ко­вої си­ту­а­ції, при­су­тність між­на­ро­дних мі­сійОБСЄ, у то­му чи­слі без­пе­ко­вої. Ми до­мов­ля­є­мо­ся з ЄС про окре­му по­лі­цей­ську мі­сію, яка ма­ла б бу­ти при­су­тньою на Дон­ба­сі. Я і ра­ні­ше го­во­ри­ла мі­ні­страм за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни і Франції: хо­че­те ви­бо­рів — по­їдь­те на Дон­бас, га­ран­туй­те без­пе­ко­ву си­ту­а­цію на ви­бор­чий­пе­рі­од.

І за­раз Оль­га Айвазовська офі­цій­но під­клю­чи­лась до три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи і бе­ре участь в обго­во­рен­ні умов, за яких мо­жуть від­бу­ти­ся ви­бо­ри на Дон­ба­сі. Зокре­ма, во­ни ма­ють від­по­від­а­ти стан­дар­там ОДІР, що зму­сить се­па­ра­ти­стів, те­ро­ри­стів, ке­ро­ва­них Крем­лем за­ли­ши­ти те­ри­то­рію, збіль­ши­ти при­су­тність між­на­ро­дних спо­сте­рі­га­чів на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, по­вер­ну­ти ту­ди укра­їн­ську адмі­ні­стра­цію, пар­тії та ме­діа, а та­кож кон­троль за кор­до­ном. Це клю­чо­ві умо­ви про­ве­де­н­ня ви­бо­рів, іна­кше це бу­де імі­та­ція всіх стан­дар­тів, які ви­зна­ча­ють че­сні і спра­ве­дли­ві ви­бо­ри, і ле­га­лі­за­ція Крем­лем вла­ди «ЛНР» та «ДНР». На цей­сце­на­рій­ні­хто не пі­де в пар­ла­мен­ті Укра­ї­ни і з цим не по­го­ди­ться укра­їн­ський­на­род.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.