Пре­зи­дент Бра­зи­лії Діл­ма Ру­сеф – за крок до ім­пі­чмен­ту

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Спе­ці­аль­на ко­мі­сія бра­зиль­сько­го пар­ла­мен­ту на спов­не­но­му емо­цій­за­сі­дан­ні ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про по­ча­ток про­це­ду­ри від­сто­ро­не­н­ня пре­зи­ден­та від вла­ди. Опо­зи­ція зви­ну­ва­чує го­ло­ву дер­жа­ви в фі­нан­со­вих по­ру­ше­н­нях при роз­по­ді­лі бю­дже­тних ко­штів. Крім то­го, ім’я Ру­сеф пов’язу­ють з гу­чним ко­ру­пцій­ним скан­да­лом, зокре­ма йдеться про ха- бар­ни­цтво. Пар­ла­мент роз­гля­да­ти­ме спра­ву про­тя­гом ти­жня. Для ім­пі­чмен­ту по­трі­бні дві тре­ти­ни го­ло­сів — 342 го­ло­си. Якщо рі­ше­н­ня бу­де ухва­ле­но, обов’яз­ки го­ло­ви дер­жа­ви по­ви­нен взя­ти на се­бе віце-пре­зи­дент Мі­шел Те­ме­рі. Ви­яви­ло­ся, що він уже за­пи­сав звер­не­н­ня до на­ції на цей ви­па­док: ві­део­файл отри­ма­ли йо­го со­ра­тни­ки по пар­тії. Те­ме­рі на­звав опри­лю­дне­н­ня фай­лу по­мил­кою: він про­сто «тре­ну­вав­ся» пе­ред ка­ме­рою сво­го те­ле­фо­ну. Однак са­мо­му ві­це­пре­зи­ден­ту теж за­гро­жує ім­пі­чмент — за ти­ми ж зви­ну­ва­че­н­ня­ми, що і на адре­су Ру­сеф. У ра­зі ж від­сто­ро­не­н­ня одра­зу обох най­ви­щих по­са­дов­ців країною ке­ру­ва­ти­ме спі­кер пар­ла­мен­ту Еду­ар­ду Ку­нья, який пер­шим за­го­во­рив про ім­пі­чмент.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.