На Лу­ган­щи­ні за­вер­ши­лись на­вча­н­ня із роз­мі­ну­ва­н­ня

Вій­сько­ві са­пе­ри ЗСУ про­ве­ли за­ня­т­тя з бо­йо­во­го зла­го­дже­н­ня екі­па­жів установки роз­мі­ну­ва­н­ня УР-77

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Вра­хо­ву­ю­чи акту­аль­ність роз­мі­ну­ва­н­ня фрон­то­вих та при­ле­глих те­ри­то­рійу зо­ні АТО, на одно­му з по­лі­го­нів Лу­ган­щи­ни вій­сько­ві са­пе­ри ЗСУ про­ве­ли за­ня­т­тя з бо­йо­во­го зла­го­дже­н­ня екі­па­жів установки роз­мі­ну­ва­н­ня УР-77. За ін­фор­ма­ці­єю сай­ту Мі­н­обо­ро­ни до за­нять за­лу­ча­ли­ся на­чаль­ни­ки ін­же­нер­них служб та екі­па­жі УР-77 ме­ха­ні­зо­ва­них бри­гад опе­ра­тив­но-та­кти­чно­го угру­по­ва­н­ня «Лу­ганськ». «Мої під­ле­глі успі­шно про­йшли по­лі­гон­ний ви­шкіл і здо­бу­ли до­ста­тньо на­ви­чок для за­сто­су­ва­н­ня уста­но­вок роз­мі­ну­ва­н­ня в бо­йо­вих умо­вах. На­сту­пні пра­кти­чні за­ня­т­тя у по­лі за­пла­но­ва­но з вій­сько­ви­ми хі­мі­ка­ми», — за­зна­чив на­чаль­ник гру­пи опе­ра­тив­но­го за­без­пе­че­н­ня.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.