Обов’язок до пов­ста­н­ня

Den (Ukrainian) - - Культура - Дмитро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Жан- Люк Го­дар, ко­трийв­міє го­во­ри­ти про кі­но не менш ці­ка­во, аніж йо­го зні­ма­ти, мрі­яв про та­кий­фільм, де спо­ча­тку про­ле­та­рі­ат пов­стає проти ка­пі­та­лі­стів, то­ді жін­ки — проти чо­ло­ві­ків, а да­лі — ді­ти проти до­ро­слих і тва­ри­ни проти лю­дей.

■ Не­що­дав­но ви­па­ло пе­ре­гля­ну­ти кар­ти­ну, в якій­цю не­ймо­вір­ну ідею частково вті­ле­но: «Бі­лий­бог» (2014).

■ Угор­ський­ре­жи­сер Кор­нель Мун­дру­цо пе­ре­по­вів, на пер­ший­по­гляд, про­сту істо­рію: про 13- рі­чну уче­ни­цю му­зи­чної шко­ли Лі­лі, пса якої бу­ло ви­ки­ну­то на ву­ли­цю. І ось дів­чи­на шу­кає сво­го Ха­ґе­на, а Ха­сен шу­кає її. Зда­ва­ло­ся б, чер­го­ва не­са­мо­ви­та опо­відь, но­вий « Бі­лийБім, чор­не ву­хо», який­сво­го ча­су до­вів до сліз міль­йо­ни ра­дян­ських ді­тей.

■ Однак як­би Мун­дру­цо обме­жив­ся сен­ти­мен­та­ми про за­му­че­но­го жор­сто­ки­ми лю­дьми пе­си­ка, « Бі­лий­бог » не став би фе­сти­валь­ною сен­са­ці­єю і не зі­брав би стіль­ки при­зів, се­ред яких — від­зна­ка спе­ці­аль­ної про­гра­ми Канн «Осо­бли­вий­по­гляд».

■ Річ у тім, що Ха­ґен не про­сто ви­жи­ває по­при всі не­га­ра­зди. Він пі­ді­ймає пов­ста­н­ня се­ред та­ких са­мих, як він, без­ха­тьків, ви­ри­ва­ю­чись ра­зом з ни­ми із жа­хли­во­го при­тул­ку, де їх усіх ма­ли при­спа­ти.

■ Зграя — чи, кра­ще б сказати, за­гін — пов­стан­ців, про­яв­ля­ю­чи не­ба­че­ну для тва­рин ор­га­ні­зо­ва­ність, но­си­ться мі­стом, зни­щу­ю­чи крив­дни­ків і вбивць со­бак одно­го за дру­гим, і жо­дна по­лі­ція не зда­тна їх зу­пи­ни­ти. Те, що зда­є­ться ме­ло­дра­мою, пе­ре­ро­стає у фільм жа­хів, однак за­вер­шу­є­ться на ви­со­кій дра­ма­ти­чній­но­ті в бу­кваль­но­му сен­сі. Лі­лі ви­ко­нує со­ло на тру­бі на­ла­што­ва­ним геть не мир­но бій­цям Ха­ґе­на, і ста­є­ться ди­во: во­ни всі вля­га­ю­ться на зем­лю. А нав­про­ти — облич­чям до облич­чя — вля­га­є­ться Лі­лі. І так во­ни ле­жать ( ка­ме­ра злі­тає на верх­ній­план) одне нав­про­ти одно­го, не над­то по­трі­бна ко­мусь ди­ти­на, не по­трі­бні ні­ко­му со­ба­ки. Те­пер во­ни рів­ні в гідності. Це їхня спіль­на пе­ре­мо­га.

■ Як будь-яке гар­не кі­но, «Бі­лий­бог» мо­же бу­ти про­чи­та­ний­по-рі­зно­му. Я мір­кую про пов­ста­н­ня. Ко­ли най­більш упо­слі­дже­ні та при­гно­бле­ні ство­рі­н­ня, яких і не вва­жа­ють за во­ро­гів, ра­птом ор­га­ні­зо­ву­ю­ться проти гно­би­те­лів. Власне, як пра­цює ти­ра­нія? Роз’ єд­нує під­да­них. Не­со­лі­дар­ни­ми, со­ці­аль­но ізо­льо­ва­ни­ми ін­ди­ві­да­ми набагато лег­ше ма­ні­пу­лю­ва­ти, їх лег­ше гра­бу­ва­ти, ґвал­ту­ва­ти, за­ля­ку­ва­ти або на­цько­ву­ва­ти на тих, ко­го при­зна­чать чу­жи­ми ( до ре­чі, злам у по­ве­дін­ці Ха­ґе­на по­чи­на­є­ться, ко­ли йо­го ви­ко­ри­сто­ву­ють у під­піль­них бо­ях проти ін­ших псів).

■ Тож ко­ли ка­жуть, що на­род має пра­во на пов­ста­н­ня — то це ли­ше по­ло­ви­на прав­ди. Є ще йо­бов’ язок до пов­ста­н­ня. Обов’ язок пе­ред со­бою, пе­ред сво­ї­ми ді­тьми. Аби не по­ляг­ти, як за­би­ті пси під пар­ка­ном.

■ Хо­ча, зві­сно, фільм Мун­дру­цо не ли­ше про це.

ФО­ТО РЕЙТЕР

НА ФО­ТО: РЕ­ЖИ­СЕР ТА ВИ­КО­НАВ­ЦІ ГО­ЛОВ­НИХ РОЛЕЙ У КАННАХ, ДЕ СТРІ­ЧКА «БІ­ЛИЙ БОГ» СТАЛА ФЕ­СТИ­ВАЛЬ­НОЮ СЕН­СА­ЦІ­ЄЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.