Мо­ну­мент

13 кві­тня Юрій Ма­жу­га від­зна­чає 85-річ­чя

Den (Ukrainian) - - Культура - Оле­на КОГУТ

Се­ред імен, що при­кра­ша­ють афі­шу На­ціо­наль­но­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру ро­сій­ської дра­ми ім. Ле­сі Укра­їн­ки, зу­стрі­ча­є­мо дав­но зна­йо­ме — Юрій Ми­ко­ла­йо­вич Ма­жу­га, на­ро­дний ар­тист, про­фе­сор Уні­вер­си­те­ту ім. І.Кар­пен­ка-Ка­ро­го, ака­де­мік Ака­де­мії ми­стецтв Укра­ї­ни, ор­де­но­но­сець... Ві­до­мийа­ктор ство­рив чи­ма­ло обра­зів на сце­ні йна екра­ні. І ко­ли ка­жуть, що сьо­го­дні Юрій Ми­ко­ла­йо­вич «на за­слу­же­но­му від­по­чин­ку» — не вір­те! У акто­рів, осо­бли­во та­ла­но­ви­тих, від­по­чин­ку не бу­ває, бо твор­чість їхня пов­ся­кча­сна, що­хви­лин­на, що­ден­на, адже во­на для них і є са­ме жи­т­тя.

От і сьо­го­дні наш юві­ляр вко­тре виходить на сце­ну ін­шою лю­ди­ною, ге­ро­єм ви­ста­ви. Яскра­ві, ча­сом екс­цен­три­чні, а зде­біль­шо­го прав­ди­ві, як сама прав­да, мит­тє­во­сті пе­ре­вті­ле­н­ня ар­ти­ста — одна з най­ча­рів­ні­ших при­над йо­го обда­ру­ва­н­ня. Йо­го актор­ська те­хні­ка вкрай­тон­ка, ру­хли­ва, гну­чка. Ба­га­то­барв­ність, у які­йор­га­ні­чно по­єд­ну­ю­ться су­пе­ре­чли­вість, кон­тра­стність, гли­би­на і фар­со­вість — по­ка­зо­ві озна­ки ролей, ство­ре­них Ю.Ма­жу­гою.

Йо­го ди­тин­ство про­дзве­ні­ло в Ки­є­ві і на Ал­таї, в Ма­ка­ро­ві і Оде­сі. Ба­тьки — ін­же­нер-зем­ле­роб і вчи­тель­ка — не за­ва­жа­ли си­но­ві шу­ка­ти се­бе. Про­фе­сію акто­ра Юрі­йо­дер­жав у Ки­їв­сько­му те­а­траль­но­му ін­сти­ту­ті ім. І.Кар­пен­ка­Ка­ро­го з рук уні­каль­ної лю­ди­ни, учня ге­ні­аль­них ре­фор­ма­то­рів ра­дян­сько­го те­а­тру К.Мар­джа­но­ва і В.Мейєр­холь­да — В. Нел­лі. І все жи­т­тя про­пра­цю­вав в одно­му те­а­трі — Ки­їв­ській­ро­сій ській­дра­мі.

Тут він фор­му­вав­ся під ке­рів­ни­цтвом і в пар­тнер­стві з ви­да­тни­ми май­стра­ми сце­ни — К.Хо­хло­вим, М.Ро­ма­но­вим, В.Ха­ла­то­вим, Є.Опа­ло­вою, М.Стрел­ко­вою, М.Бі­ло­усо­вим та ін­ши­ми, вра­жа­ю­ча бу­ла тру­па. Ко­жна роль акто­ра вкар­бо­ву­ва­лась в сер­це і пам’ять гля­да­чів. Ру­хли­вийБен­во­ліо («Ро- мео і Джу­льєт­та»), му­жнійСер­гій ( « Ір­кут­ська істо­рія » ) , ша­ле­ний Ва­ська Пє­пєл («На дні»), тра­гі­чний Єв­до­ки­мов («104 сто­рін­ки про ко­ха­н­ня»), стра­шен­но смі­шнийПан­доль­фо («Шлюб за кон­кур­сом»), му­дрийАким («Вла­да тем­ря­ви»), са­ти­ри­чно за­тав­ро­ва­нийКа­ба­чков («До­бря­ки»), кла­си­чнийГо­ро­дни­чий(«Ре­ві­зор»), зна­чу­ще мов­ча­зний­сеньй ор Баль­боа («Де­ре­ва по­ми­ра­ють сто­я­чи») — та їх же бі­ля ста! І ще пів­со­тні обра­зів ство­рив у кі­но! Ду­же ба­га­то се­ред них су­ча­сни­ків. І біль­шість з них Ю.Ма­жу­га на­ді­ляв ба­га­тим вну­трі­шнім сві­том, до­брою і чи­стою ду­шею.

Актор не­ор­ди­нар­ної люд­ської при­ва­бли­во­сті ЮрійМи­ко­лай ович во­ло­діє рід­кі­сним да­ром пе­ре­вті­ле­н­ня. Сце­ні­чна при­ва­бли­вість у по­єд­нан­ні з ви­тон­че­ною, гли­бо­кою пси­хо­ло­гі­чною роз­роб­кою обра­зу, ши­ро­кий­ді­а­па­зон за­со­бів актор­ської ви­ра­зно­сті, го­стра ха­ра­ктер­ність, щи­ра лі­ри­чність ви­ви­щу­ють акто­ра на рі­вень єв­ро­пей­сько­го мас­шта­бу. Ви­со­ка про­фе­сій­на май­стер­ність і зна­чу­щість ду­хов­но на­пов­не­ної осо­би­сто­сті Ю.Ма­жу­ги є не­за­пе­ре­чним і вті­шним фа­кто­ром ві­тчи­зня­но­го те­а­траль­но­го ми­сте­цтва но­ві­тньої до­би.

9 трав­ня ЮрійМи­ко­лай ович ви­йде на сце­ну Те­а­тру ім. Ле­сі Укра­їн­ки в ро­лі Ера­ста Пе­тро­ви­ча у прем’єр­ній­ви­ста­ві «В цьо­му ми­ло­му, ста­ро­му до­мі», по­став­ле­ній М. Ре­зни­ко­ви­чем за п’єсою О.Ар­бу­зо­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.