Упер­ше в Укра­ї­ні від­бу­де­ться Lviv Art Fair

Свя­то для ша­ну­валь­ни­ків твор­чо­сті ми­тців рі­зних на­прям­ків

Den (Ukrainian) - - Культура - Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ, Львів

Укра­їн­ськийLviv Art Fair уві­йшов у де­ся­тку фе­сти­ва­лів Art Fair у сві­ті. «По­бу­вав­ши на Art Paris Art Fair, зро­зумі­ла, що мо­жна та­ке ор­га­ні­зу­ва­ти і в Укра­ї­ні та пред­ста­ви­ти сві­то­ві укра­їн­ське ми­сте­цтво, а Укра­ї­ні — сві­то­ве, — роз­по­від­ає ке­рів­ник про­е­кту Іри­на КИРИЧЕНКО. — По­трі­бно при­вер­ну­ти ува­гу пред­став­ни­ків рі­зних кра­їн до Укра­ї­ни. У пла­ни на­шо­го про­е­кту вхо­дить зро­би­ти фе­сти­валь що­рі­чним».

2 трав­ня де­ся­тки ло­ка­цій аван­гар­дно­го, су­ча­сно­го, кла­си­чно­го та екс­пе­ри­мен­таль­но­го ми­сте­цтва де­мон­стру­ва­ти­муть жи­во­пис, скуль­пту­ру (та­кож і з дро­ту; з шо­ко­ла­ду), ке­ра­мі­ку, гра­фі­ку, ви­ро­би зі скла, фо­то­гра­фію, лі­те­ра­ту­ру, ко­ле­кції одягу то­що ми­тців з Укра­ї­ни, Ал­жи­ру, Гол­лан- дії, Ін­дії, Іта­лії, Ма­рок­ко, Ні­ге­рії, Ні­меч­чи­ни, Об’ єд­на­них Араб­ських Емі­ра­тів, Па­ки­ста­ну, Франції. Ві­дві­ду­ва­чі змо­жуть по­зна­йо­ми­ти­ся з ше­дев­ра­ми су­ча­сної екс­пе­ри­мен­таль­ної кі­не­ма­то­гра­фії. На кон­цер­тах ви­сту­па­ти­муть укра­їн­ські та за­кор­дон­ні гур­ти, а на яр­мар­ку свої ро­бо­ти пред­став­лять обла­сні куль­тур­ні цен­три, про­во­ди­ти­му­ться май­стер-кла­си.

Основ­ною ме­тою фо­ру­му є по­єд­на­ти у про­сто­рі Па­ла­цу ми­стецтв ху­до­жни­ків, пи­сьмен­ни­ків, кі­не­ма­то­гра­фі­стів, му­зи­кан­тів та ша­ну­валь­ни­ків ху­до­жньої фо­то­гра­фії. Ор­га­ні­за­то­ри за­пла­ну­ва­ли про­ве­сти йа­у­кціон із про­да­жу кар­тин. Усі отри­ма­ні ко­шти пе­ре­да­дуть ди­тя­чим бу­дин­кам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.