Укра­їн­ське мо­ло­ко за­во­йо­вує єв­ро­пей­ські рин­ки

Екс­перт: «Це пе­ред­усім­си­гнал для вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­ча: в кра­ї­ні є які­сний про­дукт»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Гру­па ком­па­ній « Мо­ло­чнийа­льянс » стала пер­шою се­ред мо­ло­чних ком­па­нійУкра­ї­ни, яка ви­ко­на­ла за­мов­ле­н­ня єв­ро­пей­сько­го пар­тне­ра на про­ми­сло­ве по­ста­ча­н­ня мо­ло­чної про­ду­кції. За­мов­ни­ком ви­сту­пи­ла ком­па­нія «Укра­їн­ський­тор­го­ви­йдім «На­дія» із мі­ста Вар­на ( Бол­га­рія).

«За­мов­ле­н­ня має про­бний ха­ра­ктер для ви­вче­н­ня по­пи­ту і сма­ко­вих пе­ре­ваг спо­жи­ва­чів. Про­ду­кція на­ді­йде в про­даж до спе­ці­а­лі­зо­ва­них ма­га­зи­нів, які орі­єн­то­ва­ні на спо­жи­ва­чів із кра­їн СНД. Пер­ши­йма­га­зин, у яко­му про­да­ва­ти­ме­ться про­ду­кція брен­дів гру­пи ком­па­ній «Мо­ло­чнийа­льянс», має на­зву «Українка», він роз­та­шо­ва­ний у мі­сті Вар­на», — про­ко­мен­ту­вав го­ло­ва на­гля­до­вої ради ГК «Мо­ло­чнийа­льянс» Сер­гій Вов­чен­ко.

■ Пер­ша пар­тія екс­пор­ту в Бол­га­рію вклю­чає твер­ді си­ри тор­го­вель­них ма­рок «Пі­ря­ти­нЪ» і «Сла­вія», мо­ло­ко пи­тне уль­тра­па­сте­ри­зо­ва­не ТМ «Яго­тин­ське», мо­ло­ко пи­тне уль­тра­па­сте­ри­зо­ва­не ві­та­мі­ні­зо­ва­не для ді­тейТМ «Яго­тин­ське для ді­тей», ма­сло со­лод­ко­вер­шко­ве ТМ «Зла­то­край».

На­га­да­є­мо, з 10 сі­чня 2016 ро­ку ПАТ «Зо­ло­то­ні­ськи­йма­сло­ком­бі­нат» та фі­лія ПАТ «Яго­тин­ськи­йма­сло­за­вод» «Яго­тин­ське для ді­тей», які вхо­дять до гру­пи ком­па­ній «Мо­ло­чнийа­льянс», отри­ма­ли пра­во екс­пор­ту про­ду­кції вла­сно­го ви­ро­бни­цтва у країни Єв­ро­со­ю­зу.

■ На дум­ку ке­рів­ни­ка гру­пи «Кон­суль­ту­ва­н­ня Укра­ї­ни з питань аграр­ної тор­гів­лі в ме­жах пов­ної та все­ося­жної Угоди про віль­ну тор­гів­лю між Україною та ЄС» Оль­ги Тро­фим­це­вої, най­біль­ший по­тен­ці­ал у від­крит­ті єв­ро­пей­сько­го мо­ло­чно­го рин­ку для Укра­ї­ни ма­ють ні­ше­ві ви­со­ко­які­сні про­ду­кти, наприклад ор­га­ні­чний сир із ко­зи­но­го мо­ло­ка.

«Не­зва­жа­ю­чи на Уго­ду про зо­ну віль­ної тор­гів­лі, як та­кої віль­ної тор­гів­лі не слід очі­ку­ва­ти най­ближ­чі п’ять-сім ро­ків», — за­ува­жи­ла Тро­фим­це­ва.

■ Згі­дно з Уго­дою про віль­ну тор­гів­лю Укра­ї­на мо­же по­ста­ча­ти в ЄС 36 то­вар­них по­зи­ційу ме­жах по­го­дже­них та­ри­фних об­ся­гів. Кво­ти на екс­порт мо­ло­ка, йо­гур­тів, ки­сло­мо­ло­чної про­ду­кції ста­нов­лять ли­ше вісім ти­сяч тонн, а су­хо­го мо­ло­ка йвер­шко­во­го ма­сла — півтори ти­ся­чі тонн на ко­жен се­гмент.

Ще одним перспективним на­прям­ком укра­їн­сько­го екс­пор­ту в ЄС вва­жа­є­ться по­ста­ча­н­ня тра­ди­цій­них про­ду­ктів для за­до­во­ле­н­ня по­треб етні­чних груп на­се­ле­н­ня, тоб­то ви- хід­ців із пост­ра­дян­ських кра­їн. За оцін­ка­ми екс­пер­тів, кіль­кість від­ві­ду­ва­чів та по­ку­пців в етні­чних ма­га­зи­нах Європи ста­но­вить 10 млн осіб.

Поділяє дум­ку Оль­ги Тро­фим­це­вої і пре­зи­дент Асоціації ви­ро­бни­ків мо­ло­ка Ан­дрійДи­кун. Він теж за­ува­жує, що ні про які мо­ло­чні рі­ки в ЄС із Укра­ї­ни сьо­го­дні не йдеться і йти­ся не мо­же. Але го­лов­ним, на йо­го дум­ку, здо­бу­тком то­го, що укра­їн­ські мо­ло­чни­ки вчо­ра та­ки ви­йшли на ри­нок ЄС, є си­гнал для ві­тчи­зня­но­го спо­жи­ва­ча — в кра­ї­ні є які­сне мо­ло­ко. Да­лі — пря­мою мо­вою.

КОМЕНТАР

Ан­дрій ДИКУН, пре­зи­дент Асоціації ви­ро­бни­ків мо­ло­ка:

— Єв­ро­пей­ський ри­нок мо­ло­ка — один із най­біль­ших у сві­ті. А то­му, одно­зна­чно, він ста­но­вить для нас ін­те­рес. Є йін­ші ре­гіо­ни, які на­ле­жать до гу­сто­на­се­ле­них, але во­ни не ма­ють та­кої роз­ви­ну­тої культури спо­жи­ва­н­ня мо­ло­ка та мо­ло­чних про­ду­ктів, як, ска­жі­мо, Європа.

На­яв­ність в Укра­ї­ні скла­до­вої не­за­ле­жно­сті основ­них єв­ро­пей­ських ком­па­ній, як, наприклад, Danon, Bell, «Шос­тка», «Ла­кта­ліз», «Бон­грей», свід­чить про те, що нас роз­гля­да­ють як про­стір, де ви­ро­бля­є­ться і пе­ре­ро­бля­є­ться які­сне мо­ло­ко, яке мо­же про­да­ва­ти­ся на рин­ках Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу.

Про­те ЄС до­сить непогано за­хи­щає се­бе та свої рин­ки. Ро­бо­та з від­кри­т­тя рин­ку ЄС для укра­їн­ських мо­ло­чни­ків три­ва­ла вісім ро­ків. Успіх на 95% за­ле­жав від ро­бо­ти пра­ців­ни­ків ве­те­ри­нар­ної слу­жби. Їм пе­ре­д­усім по­трі­бно бу­ло пе­ре­ко­на­ти єв­ро­пей­ських пар­тне­рів у то­му, що в Укра­ї­ні ми мо­же­мо ви­ро­бля­ти які­сне мо­ло­ко.

За остан­ні ро­ки Укра­ї­на справ­ді зро­би­ла ве­ли­че­зний крок упе­ред. Ми ухва­ли­ли за­ко­но­дав­ство, яке від­по­від­ає ви­мо­гам ЄС. Йдеться про без­пе­чність хар­чо­вих про­ду­ктів, іден­ти­фі­ка­цію про­ду­кції то­що. Ми дали чі­ткий­си­гнал Єв­ро­пі, що не про­сто де­кла­ру­є­мо ба­жа­н­ня, а по­ча­ли ро­би­ти пев­ні кро­ки.

До нас при­їзди­ли де­кіль­ка ін­спе­кційіз ЄС. Їх ці­ка­ви­ло, перш за все, ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка на на­ших фер­мах і за­во­дах. І ті, хто по­ка­зав, що в них по­то­ки мо­ло­ка і від ферм, і від на­се­ле­н­ня (це якщо по­ясню­ва­ти зро­зумі­лою для всіх мо­вою), — во­ни йдуть окре­мо й отри­ма­ли мо­жли­вість екс­пор­ту до ЄС.

Я б не ска­зав, що в ЄС по­те­чуть «мо­ло­чні» рі­ки. Нам все ще по­трі­бно шу­ка­ти пар­тне­рів у Єв­ро­пі, ви­хо­ди­ти на по­ли­ці їхніх су­пер­мар­ке­тів. Для цьо­го не­об­хі­дні не­аби­які ко­шти. Крім то­го, Європа не ли­ше ба­га­то спо­жи­ває мо­ло­ка, а йса­ма ба­га­то йо­го ви­ро­бляє, і ро­бить це які­сно. На­шим си­ро­ва­рам сьо­го­дні скла­дно конкурувати з фран­цузь­ки­ми ко­ле­га­ми, які ви­го­тов­ля­ють май­же півтори ти­ся­чі рі­зних ви­дів цьо­го про­ду­кту.

Го­лов­не до­ся­гне­н­ня сьо­го­дні­шньої по­дії — це ви­зна­н­ня яко­сті на­шо­го мо­ло­ка, пе­ре­д­усім для са­мих се­бе. Адже ба­га­то роз­мов про те, що в нас не­має які­сної «мо­ло­чки». А це не так, бо то­ді єв­ро­пей­ці не від­кри­ли би для нас ри­нок.

Крім то­го, під­хо­ди до ви­зна­н­ня яко­сті мо­ло­чної про­ду­кції в Єв­ро­пі ви­зна­но ба­га­тьма кра­ї­на­ми сві­ту, то­му ра­зом із європейським нам від­кри­ва­ю­ться рин­ки ще май­же 40 кра­їн сві­ту. Нам уже не по­трі­бно з ну­ля від­кри­ва­ти ко­жну кра­ї­ну йви­тра­ча­ти на це ре­сур­си.

Єв­ро­пей­ці дали зро­зу­мі­ти, що до кін­ця ро­ку де­які укра­їн­ські під­при­єм­ства отри­ма­ють єв­ро­но­ме­ри.

Ки­тай, ро­зу­мі­ю­чи, що ко­ли на­ше мо­ло­ко бе­ре Європа, то й для них во­но пі­ді­йде, теж від­крив для нас свій­ри­нок.

Втім, я на­го­ло­шую, що ні про які «рі­ки мо­ло­ка» на екс­порт із Укра­ї­ни не йдеться. Ми до­сі не тор­гу­є­мо зі сві­том цим про­ду­ктом у ве­ли­ких об­ся­гах. Це — пер­ші кро­ки, про­бні пар­тії, по­шук пар­тне­рів, участь у ви­став­ках, тор­го­вель­ні мі­сії... До всі­єї цієї ді­яль­но­сті укра­їн­ські мо­ло­чни­ки за­лу­че­ні ду­же актив­но, бо ми, фа­кти­чно, ма­є­мо великий про­фі­цит си­ро­го мо­ло­ка в Укра­ї­ні че­рез ско­ро­че­н­ня спо­жи­ва­н­ня на вну­трі­шньо­му рин­ку — по-пер­ше, че­рез ане­ксію Криму та агре­сію на Дон­ба­сі (ці ре­гіо­ни спо­жи­ва­ли ба­га­то мо­ло­ка), і че­рез падіння ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті на­ших гро­ма­дян. Та й втра­ти на ро­сій­сько­му рин­ку за­вда­ли серйозного уда­ру на­ши­ми ви­ро­бни­кам мо­ло­ка. У ко­ро­тко­стро­ко­вій­пер­спе­кти­ві їм ду­же скла­дно ре­стру­кту­ру­ва­ти збут. То­му в кра­ї­ні від­бу­ва­є­ться ре­кор­дне за остан­ні 20 ро­ків ви­рі­за­н­ня по­го­лів’я ху­до­би, і ми ма­є­мо най­ниж­чу у сві­ті ці­ну на мо­ло­ко екс­тра-кла­су.

Зре­штою, ви­хід на єв­ро­пей­ські рин­ки до­по­мо­же на­шим мо­ло­чни­кам не ли­ше за­ро­би­ти, а йприв­не­сти єв­ро­пей­ські цін­но­сті на вну­трі­шній­ри­нок. Ска­жі­мо, сьо­го­дні ми актив­но го­ту­є­мо законопроект про мо­ло­ко та мо­ло­ков­мі­сні про­ду­кти. Хо­че­мо, щоб у на­ших ма­га­зи­нах на по­ли­цях бу­ли роз­став­ле­ні окре­мо мо­ло­чні про­ду­кти і мо­ло­ков­мі­сні. І одні, йдру­гі ма­ють пра­во бу­ти в про­да­жу. Але одні про­ду­кти ма­ють пра­во на­зи­ва­ти­ся сме­та­ною, йо­гур­том, ке­фі­ром то­що, а дру­гі — ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.