На тра­сі Ки­їв–Львів з’яв­ля­ться еле­ктро­за­прав­ки Tesla

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ви­ро­бник еле­ктро­мо­бі­лів Tesla Motors пла­нує цьо­го ро­ку відкрити в Укра­ї­ні дві еле­ктро­за­прав­ки.

На сай­ті ком­па­нії опу­блі­ко­ва­ну ма­пу ме­ре­жі, на якій ви­дно, що 2016 ро­ку Tesla пла­нує обла­дна­ти дві за­прав­ки по­бли­зу Льво­ва та Ки­є­ва.

На­ра­зі то­чне мі­сце роз­та­шу­ва­н­ня еле­ктро­за­пра­вок не опри­лю­дни­ли.

Бу­дів­ни­цтво ме­ре­жі за­пра­вок від­бу­ва­є­ться та­ким чи­ном, щоб вла­сни­ки еле­ктро­мо­бі­лів мо­гли про­їха­ти без до­за­ря­ду від одні­єї стан­ції до іншої.

Як ві­до­мо, не­що­дав­но Tesla Motors пред­ста­ви­ла но­вий­бю­дже­тний­еле­ктро­мо­біль Model 3.

На­га­да­є­мо, во­се­ни 2015 ро­ку ком­па­нія Tesla від­кри­ла пер­ший­за­вод у Єв­ро­пі.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.