Ан­дрій ДИКУН,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

пре­зи­дент Асоціації ви­ро­бни­ків мо­ло­ка:

...Фа­кти­чно, сьо­го­дні ми ма­є­мо великий про­фі­цит си­ро­го мо­ло­ка в Укра­ї­ні че­рез ско­ро­че­н­ня спо­жи­ва­н­ня на вну­трі­шньо­му рин­ку — по­пер­ше, че­рез ане­ксію Криму та агре­сію на Дон­ба­сі (ці ре­гіо­ни спо­жи­ва­ли ба­га­то мо­ло­ка), і че­рез падіння ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті на­ших гро­ма­дян. Та й втра­ти на ро­сій­сько­му рин­ку за­вда­ли серйозного уда­ру на­ши­ми ви­ро­бни­кам мо­ло­ка. У ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві їм ду­же скла­дно ре­стру­кту­ру­ва­ти збут. То­му в кра­ї­ні від­бу­ва­є­ться ре­кор­дне за остан­ні 20 ро­ків ви­рі­за­н­ня по­го­лів’я ху­до­би, і ми ма­є­мо най­ниж­чу у сві­ті ці­ну на мо­ло­ко екс­тра-кла­су

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.