На Між­на­ро­дній ко­смі­чній стан­ції ви­ро­щу­ва­ти­муть... кар­то­плю

Ек­спе­ри­мен­таль­ний сту­дент­ський проект мо­же ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня за­без­пе­че­н­ня ко­смо­нав­тів про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня під час три­ва­лих по­льо­тів

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Улі­тку 2016 ро­ку за­пла­но­ва­ний старт екс­пе­ри­мен­таль­но­го сту­дент­сько­го про­е­кту з до­слі­дже­н­ня мо­жли­во­сті ве­ге­та­тив­но­го роз­мно­же­н­ня ро­слин в умо­вах ко­смо­су (V3PO) на бор­ту Міжнародної ко­смі­чної стан­ції (МКС). Три сту­ден­ти, ко­трі на­вча­ю­ться на аграр­но­му фа­куль­те­ті Шко­ли Едіт Штайн (м. Ра­венс­бург, Ні­меч­чи­на), хо­чуть ді­зна­ти­ся, чи здатні жив­ці утво­рю­ва­ти ко­рі­н­ня в умо­вах не­ва­го­мо­сті та як їхня ко­ре­не­ва си­сте­ма по­во­дить се­бе з ча­сом.

■ Го­лов­не пи­та­н­ня, на яке хо­чуть зна­йти від­по­відь сту­ден­ти Ма­рія Koх, Ра­фа­ель Ши­лінг і Де­від Ге­рей — чи мо­жли­ве ве­ге­та­тив­не роз­мно­же­н­ня ово­чів у ко­смо­сі в умо­вах від­су­тно­сті гра­ві­та­ції, щоб за­без­пе­чу­ва­ти учасників між­пла­не­тних по­льо­тів сві­жи­ми про­ду­кта­ми без по­тре­би пе­ре­во­зи­ти з со­бою ве­ли­кі за­па­си на­сі­н­ня. Цим пи­та­н­ням за­ці­ка­ви­ли­ся та­кож BASF і NASA.

■ Кон­церн BASF під­три­мав проект у яко­сті на­у­ко­во­го пар­тне­ра, то­ді як На­ціо­наль­не управ­лі­н­ня з ае­ро­нав­ти­ки і до­слі­дже­н­ня ко­смі­чно­го про­сто­ру за­ре­зер­ву­ва­ло час і мі­сце для про­ве­де­н­ня екс­пе­ри­мен­ту на бор­ту МКС.

«Це, ма­буть, най­більш не­зви­чай­ний по­льо­вий експеримент, в яко­му я і моя ко ман да ко ли- не будь бра ли участь, — ска­зав до­ктор Се­ба­стьян Ро­рер, го­ло­ва від­ді­лу ви­вче­н­ня біо­ло­гії фун­гі­ци­дів, що за­сто­со­ву­ю­ться на ран­ній ста­дії, Пі­дроз­діл за­со­бів за­хи­сту рос- лин BASF. — Ми з не­тер­пі­н­ням че­ка­є­мо на за­пуск про­е­кту і ду­же хо­че­мо ді­зна­ти­ся ре­зуль­та­ти».

■ До сьо­го­дні екс­пе­ри­мен­ти в умо­вах не­ва­го­мо­сті сто­су­ва­ли­ся ли­ше ро­сту ко­рі­н­ня схо­дів під час про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня. Сту­ден­ти ж хо­чуть до­слі­ди­ти, чи роз­ви­ва­ти­ме­ться ко­ре­не­ва си­сте­ма, па­го­ни і ли­стя жив­ців, які по­ча­тко­во не ма­ють ко­рі­н­ня, і як са­ме це від­бу­ва­ти­ме­ться без впли­ву гра­ві­та­ції. Одно­ча­сно із екс­пе­ри­мен­том у ко­смо­сі, на Зем­лі, де діє си­ла тя­жі­н­ня, бу­де про­во­ди­ти­ся кон­троль­ний експеримент. Якщо ви­яви­ться, що для ве­ге­та­тив­но­го роз­мно­же­н­ня в умо­вах не­ва­го­мо­сті до­ста­тньо ли­ше жив­ців — це ста­не зна­чним кро­ком на шля­ху ви­ро­щу­ва­н­ня ро­слин у ко­смо­сі і за­без­пе­че­н­ня ко­смо­нав­тів про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня під час три­ва­лих по­льо­тів — та­ких, як, наприклад, на Марс.

«Ми жи­ве­мо за­ра­ди ве­ли­ких до­слі­джень і по­стій­но шу­ка­є­мо но­ві спосо­би для ви­рі­ше­н­ня гло­баль­них про­блем. Це озна­чає, що ми лю­би­мо про­рив­ні ідеї і за­охо­чу­є­мо не­стан­дар­тне ми­сле­н­ня. Ось чо­му ми під­три­му­є­мо ко­ман­ду V3PO, на­да­ю­чи їм ва­жли­ві на­у­ко­ві ре­ко­мен­да­ції та по­ра­ди. Цей проект до­зво­лить не ли­ше здо­бу­ти но­ві зна­н­ня про по­ве­дін­ку ро­слин, але і на­ди­ха­ти­ме на роз­ви­ток но­вих ви­ро­бни­чих на­пря­мів», — до­дав д-р Ха­ральд Ранг, стар­ший віце-пре­зи­дент гру­пи на­у­ко- вих до­слі­джень і роз­ро­бок, Пі­дроз­діл за­со­бів за­хи­сту ро­слин BASF. Кон­церн — єди­на ком­па­нія, що на­дає на­у­ко­ву під­трим­ку ви­ще­зга­да­но­му про­е­кту.

Щоб ство­ри­ти до­бре об­ґрун­то­ва­ну на­у­ко­во-пра­кти­чну роз­роб­ку сту­ден­ти про­йшли ста­жу­ва­н­ня в Сіль­сько­го­спо­дар­сько­му цен­трі BASF у Лім­бур­гер­хо­фі (Ні­меч­чи­на). Тут во­ни під­го­ту­ва­ли­ся до екс­пе­ри­мен­ту, ча­сти­на яко­го від­бу­ва­ти­ме­ться у ла­бо­ра­то­рі­ях Ко­смі­чно­го цен­тру ім. Джо­на Кен­не­ді (штат Фло­ри­да, США).

■ Че­рез від­мін­ність тем­пе­ра­тур і во­ло­го­сті в ко­смо­сі існує ви­со­ка ймо­вір­ність за­ра­же­н­ня жив­ців ба­кте­рі­я­ми або гри­ба­ми, то­му BASF ді­ли­ться сво­ї­ми зна­н­ня­ми у цій сфе­рі і на­дає за­со­би за­хи­сту ро­слин вла­сно­го ви­ро­бни­цтва. Фун­гі­ци­ди BASF до­по­мо­жуть за­хи­сти­ти па­рос­тки від гриб­ко­вих за­хво­рю­вань під час до­слі­джень на МКС, а та­кож під час пе­ре­льо­тів у ко­смос і на­зад.

Крім BASF, спон­сор­ську під­трим­ку про­е­кту V3PO на­да­ють ком­па­нії DreamUp, mymicrogravity, Фе­де­раль­не мі­ні­стер­ство еко­но­мі­ки і енер­ге­ти­ки, Ні­ме­цький центр авіа­ції та ко­сміч них по до ро жей, inside Unter - nehmensberatung, Airbus і Kreis - sparkasse Ravensburg.

■ Це — пер­ший ні­ме­цький сту­дент­ський проект, який бу­ло вклю­че­но в осві­тню про­гра­му NASA.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.