Спа­док прем’єра Яце­ню­ка

Звіль­ни­ти від роз­ми­тне­н­ня ім­порт­ні б/у ав­тів­ки чи ні — по­вин­ні ви­рі­ши­ти но­вий уряд і пар­ла­мент

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Кабінет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни вне­се до Верховної Ради законопроект про ска­су­ва­н­ня ім­порт­но­го ми­та на ав­то­мо­бі­лі, які бу­ли у ви­ко­ри­стан­ні. Про це за­явив гла­ва уря­ду Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк на­пе­ре­до­дні сво­єї від­став­ки. Він дав до­ру­че­н­ня під­го­ту­ва­ти до­ку­мент Мі­ні­стер­ству фі­нан­сів, Мі­ні­стер­ству еко­но­мі­чно­го розвитку і тор­гів­лі, а та­кож Дер­жав­ній фі­скаль­ній слу­жбі. «Це по­вин­но по­ши­рю­ва­ти­ся на всі ав­то­мо­бі­лі, за ви­ня­тком тих, які ма­ють ро­сій­ське по­хо­дже­н­ня. Я отри­мав де­ся­тки, со­тні ли­стів від гро­ма­дян: во­ни вва­жа­ють, що бу­де пра­виль­ний крок, щоб зня­ти на­ван­та­же­н­ня. Це до­по­мо­же гро­ма­дя­нам при­дба­ва­ти ав­то­мо­бі­лі», — за­зна­чив Яце­нюк.

Екс­пер­ти, зокре­ма ав­тор за­ко­но­про­е­ктів №3046Д про звіль­не­н­ня від спла­ти ПДВ б/у ав­то­мо­бі­лі та №3251, який при­рів­нює акци­зи на но­ві та б/у ав­то- мо­бі­лі, на­ро­дний де­пу­тат Ро­берт Гор­ват, не поділяє ідеї те­пер уже екс-прем’єра. Екс­пер­ти ствер­джу­ють, що по­ді­бні за­яви є шкі­дли­вим по­пу­лі­змом, адже це при­зве­де до то­го, що Укра­ї­на мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на зва­ли­ще ста­рих ав­то­мо­бі­лів, а з країни пі­дуть офі­цій­ні дистриб’юто­ри усіх про­від­них ав­то­кон­цер­нів сві­ту.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.