Між­на­ро­дні ау­ди­то­ри ви­зна­ли укра­їн­ський мед без­пе­чним

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­їн­ський мед від­по­від­ає мі­жна­ро­дно­му сер­ти­фі­ка­ту з хар­чо­вої без­пе­ки. Про це по­ві­до­мив «Дню» прес-центр ком­па­нії SGS (Societe Generale de Surveillance). «Ау­ди­то­ри пе­ре­ві­ри­ли про­це­си пе­ре­роб­ки та фа­су­ва­н­ня на­ту­раль­но­го ме­ду. Він від­по­від­ає ви­мо­гам мі­жна­ро­дно­го стан­дар­ту з хар­чо­вої без­пе­ки FSSC 22000. Цей стан­дарт є ва­го­мим для укра­їн­ських екс­пор­те­рів, зва­жа­ю­чи на остан­ні по­дії, які за­вда­ли сут­тє­вої шко­ди для імі­джу всьо­го укра­їн­сько­го ме­ду в Єв­ро­пі», — роз­по­вів ди­ре­ктор ком­па­нії-екс­пор­те­ра «Аска­нії-Пак» Володимир Ру­бан. Як за­зна­ча­ють у прес-цен­трі SGS, вве­де­н­ня схе­ми сер­ти­фі­ка­ції FSSC 22000 в Укра­ї­ні — це ва­жли­вий крок до єди­но­го мі­жна­ро­дно­го під- хо­ду в управ­лін­ні без­пе­кою хар­чо­вих про­ду­ктів. Ця схе­ма узго­дже­на GFSI і акре­ди­то­ва­на в ЕА (European Cooperation for Accreditation). До сло­ва, то­рік Укра­ї­на про­да­ла за кор­дон 36 ти­сяч тонн ме­ду на су му 84 міль йо ни до ла рів. «Аска­нія Пак» — укра­їн­ська ком­па­нія-екс­пор­тер ме­ду, а та­кож лі­дер рин­ку пор­цій­них про­ду­ктів. «Аска­нія-Пак» є ча­сти­ною укра­їнсь ко го хол дин гу « Аска ні­я­Груп». SGS — швей­цар­ська ком­па­нія, сві­то­вий лі­дер, но­ва­тор на рин­ку кон­тро­лю, екс­пер­ти­зи, до­слі­дів та сер­ти­фі­ка­ції. Гру­па за­сно­ва­на в 1878 ро­ці, в офі­сах та ла­бо­ра то рі ях якої пра цює біль ше 85 тис. лю­дей у всьо­му сві­ті. Штаб­квар­ти­ра роз­та­шо­ва­на у Же­не­ві, Швей­ца­рія.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.