Ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­на ін­спе­кція ви­яви­ла са­мо­чин­не бу­дів­ни­цтво в істо­ри­чно­му аре­а­лі Ми­ко­ла­є­ва

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Управ­лі­н­ня Дер­жав­ної ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­ної ін­спе­кції у Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті ска­су­ва­ло ре­є­стра­цію де­кла­ра­ції про по­ча­ток виконання бу­ді­вель­них ро­біт що­до ре­кон­стру­кції квар­тир №33, 34, 34, 35; по про­спе­кту Ле­ні­на, 70 у м. Ми­ко­ла­є­ві. Під­ста­вою для ска­су­ва­н­ня ста­ло на­ве­де­н­ня за­мов­ни­ком бу­дів­ни­цтва не­до­сто­вір­них да­них про на­яв­ність прое­кт­ної до­ку­мен­та­ції. Зокре­ма, під­при­єм­ство вка­за­не у де­кла­ра­ції як про­е­ктант по­ві­до­ми­ло, що не здій­сню­ва­ло про­е­кту­ва­н­ня на вка­за­но­му об’єкті. Крім то­го, за ін­фор­ма­ці­єю від­ді­лу охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни Управ­лі­н­ня з питань культури та охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни Ми­ко­ла­їв­ської мі­ськра­ди те­ри­то­рія за ви­ще­вка­за­ною адре­сою роз­та­шо­ва­на в ме­жах істо­ри­чної ча­сти­ни (істо­ри­чно­го аре­а­лу) м. Ми­ко­ла­є­ва. Тоб­то бу­дья­кі ро­бо­ти на щой­но ви­яв­ле­них об’єктах куль­тур­ної спад­щи­ни та в ме­жах істо­ри­чної ча­сти­ни (аре­а­лу) Ми­ко­ла­є­ва мо­жуть здій­сню- ва­ти­ся тіль­ки за на­яв­но­сті пи­сьмо­во­го до­зво­лу від­по­від­но­го ор­га­ну охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни. В той же час за ін­фор­ма­ці­єю Управ­лі­н­ня з питань культури та охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни Ми­ко­ла­їв­ської мі­ськра­ди за остан­ні три ро­ки від­ді­лом охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни не роз­гля­да­лось жо­дної на­у­ко­во-прое­кт­ної до­ку­мен­та­ції з ре­став­ра­ції та су­ча­сно­го при­сто­су­ва­н­ня вка­за­но­го бу­дин­ку і від­по­від­но не на­да­ва­лось будь-яких по­го­джень на про­ве­де­н­ня бу­ді­вель­них ро­біт. Та­ким чи­ном, да­не бу­дів­ни­цтво є са­мо­чин­ним.

*** У п’ятни­чно­му но­ме­рі га­зе­ти «День» (№62—63 від 9 кві­тня) в ма­те­рі­а­лі на сто­рін­ці №15 «Еко­но­мі­ка» че­рез те­хні­чні при­чи­ни в за­го­лов­ку ви­йшла при­кра по­мил­ка. На­зву «Бузь­кий град» слід чи­та ти як « Бузь кий гард » , ад же йдеться про на­ціо­наль­ний при­ро­дний парк у Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті, на рі­чці Пів­ден­ний Буг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.