ІТ-ри­нок за 2015 рік сти­снув­ся май­же впо­ло­ви­ну

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Об­сяг укра­їн­сько­го IT-рин­ку за під сум ка ми 2015 ро ку склав $1,4 млрд (з ура­ху­ва­н­ням те­ле­фо нів і смар т фо нів), ско ро тив - шись на 42% у по­рів­нян­ні з 2014 ро­ком, по­ві­до­мив ре­гіо­наль­ний ме­не­джер ком­па­нії IDC Володимир По­здня­ков в хо­ді пре­зен­та­ції до­слі­дже­н­ня рин­ку. За йо­го сло­ва­ми, най­біль­шо­го розвитку ри­нок до­ся­гав в 2008 ро­ці, то­ді йо­го об­сяг ста­но­вив $5,1 млрд. По­то­чні об­ся­ги рин­ку, на дум­ку По­здня­ко­ва, від­по­від­а­ють об­ся­гам 2005 ро­ку. За да­ни­ми IDC, се­гмент обла­дна­н­ня ско ро тив ся на 43% і склав $643 млн, се­гмент ПО — на 50%, до $106 млн, IT-по­слуг — на 38%, до $ 112 млн. Єди ний сег мент, який про­де­мон­стру­вав зро­ста­н­ня — ри­нок пу­блі­чних «хмар». У ми­ну­ло­му ро­ці він зріс на 10% і склав $9 млн. За про­гно­за­ми IDC в 2016 ро­ці ри­нок IT в Укра­ї­ні мо­же ви­ро­сти на 5—10%. На­га­да­є­мо, в 2014 ро­ці IT-ри­нок в Украї ні ско ро тив ся на 43%, до $2,243 млрд.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.