П’ять про­е­ктів для здо­ро­во­го ру­ху

Проти ДТП, роз­би­тих до­ріг і за­ха­ра­ще­них зу­пи­нок — як акти­ві­сти пла­ну­ють по­кра­щи­ти транс­порт­ну ін­фра­стру­кту­ру країни

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ко­ли тре­ба під­три­ма­ти роз­мо­ву з не­зна­йом­цем, за­го­во­ріть про не­ком­фор­тні ав­то­бу­си та від­су­тність ве­ло­до­рі­жок. Ко­жно­му зна­йде­ться, що сказати — жва­ва бе­сі­да вам га­ран­то­ва­на. Але за­раз — про тих, хто не ли­ше го­во­рить, а йро­зро­бляє іні­ці­а­ти­ви, що мо­жуть змі­ни­ти си­ту­а­цію. Дня­ми у Ки­є­ві пред­ста­ви­ли адво­ка­цій­ні кам­па­нії, спря­мо­ва­ні на покращення до­ро­жньої та транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри у мі­стах Укра­ї­ни.

Про­гра­ми розробили 12 іні­ці­а­тив­них груп із Хар­ко­ва, За­по­ріж­жя, Дні­про­пе­тров­ська, Кри­во­го Ро­гу, Пав­ло­гра­да та До­бро­пі­л­ля під час про­е­кту «По­пу­ля­ри­за­ція без­пе­чно­го та сталого транс­пор­ту у Схі­дній­та Цен­траль­нійУкра­ї­ні». Остан­ній­ро­зро­би­ла Асо­ці­а­ція ве­ло­си­пе­ди­стів Ки­є­ва у рам­ках Укра­їн­ської іні­ці­а­ти­ви з підвищення впев­не­но­сті (UCBI), за фі­нан­со­вої під­трим­ки Агент­ства США з мі­жна­ро­дно­го розвитку (USAID).

«День» по­бу­вав на пре­зен­та­ції кам­па­нійі роз­по­від­ає про п’ять най­ці­ка­ві­ших іні­ці­а­тив. Спо­ді­ва­є­мось, не­за­ба­ром їх вті­лять у жи­т­тя!

«МЕ­ТРО НА ДОТИК»

Обла­шту­ва­ти хар­ків­ську під­зем­ку та­ктиль­ною пли­ткою — за­для без­пе­ки лю­дей з про­бле­ма­ми зо­ру — про­по­ну­ють акти­ві­сти гро­мад­ської організації «Пра­во ви­бо­ру» та гру­пи «Аген­ти змін». Їх проект на­зи­ва­є­ться «Ме­тро на дотик». «Вті­ли­ти на­шу ідею не­скла­дно. Існує кіль­ка ти­по­вих ви­дів пли­ток, є стан­дар­тні те­хно­ло­гії, як її кла­сти, — роз­по­від­ає Вла­ди­слав Кулик, член гру­пи «Аген­ти змін». — Що­ро­ку у Хар­ко­ві ви­тра­ча­ють міль­йо­ни гри­вень на пе­ре­о­бла­дна­н­ня ме­тро. А та­ктиль­на пли­тка про­пи­са­на у бу­ді­вель­них умо­вах».

У Хар­ко­ві вже є дві стан­ції ме­тро, обла­дна­ні ре­бри­стою та­ктиль­ною пли­ткою. Але, за сло­ва­ми Вла­ди­сла­ва Ку­ли­ка, її по­кла­ли «для га­ло­чки», ці­лі­сною лі­ні­єю вздовж пла­тфор­ми, то­му лю­ди­на з тро­сти­ною мо­же пе­ре­плу­та­ти две­рі та про­стір між ва­го­на­ми і впа­сти. Тож ва­жли­во про­мар­ку­ва­ти мі­сце на­про­ти две­рей ва­го­на.

Для вті­ле­н­ня сво­го про­е­кту акти­ві­сти хо­чуть до­лу­чи­ти яко­мо­га біль­ше спіль­нот, зокре­ма лю­дей з про­бле­ма­ми зо­ру. «Цьо­го чи на­сту­пно­го ро­ку зда­дуть но­ву стан­цію ме­тро. На­ша ме­та — щоб її обла­дна­ли які­сною та­ктиль­ною пли­ткою, — каже Вла­ди­слав Кулик. — Про­гра­ма-ма­кси­мум — по­сту­по­во обла­дна­ти та­кою пли­ткою усі стан­ції хар­ків­сько­го ме­тро».

ДО­РО­ГИ — ДЛЯ РУ­ХУ, А НЕ ДЛЯ СМЕР­ТІ

То­рік на ву­ли­ці Дні­пров­ській, що у Пав­ло­гра­ді, ста­ло­ся 95 ДТП. У них за­ги­ну­ли вісім лю­дей, 31 — отри­ма­ли трав­ми. По­кла­сти цьо­му край ви­рі­ши­ли у гро­мад­ській організації «Ве­ло­си­пе­дна асо­ці­а­ція Пав­ло­гра­да». За осно­ву хо­чуть взя­ти стратегію «Vision Zero для Укра­ї­ни» — швед­ські під­хо­ди ор- га­ні­за­ції без­пе­чно­го ру­ху, ада­пто­ва­ні акти­ві­ста­ми з Іва­но-Фран­ків­ська.

Ву­ли­цею Дні­пров­ською про­ля­гає мі­жна­ро­дна ма­гі­страль Е-50, тра­фік — біль­ше 35 ти­сяч транс­порт­них за­со­бів на до­бу. За сло­ва­ми акти­ві­стів «Ве­ло­си­пе­дної асоціації Пав­ло­гра­да», сві­тло­фо­ри на Дні­пров­ській сто­ять у ви­пад­ко­вих мі­сцях, не­має ані під­зем­них, ані над­зем­них пе­ре­хо­дів.

Ме­та про­е­кту «Ну­льо­ва смер­тність на Дні­пров­ській» — зни­зи­ти кіль­кість ДТП на ву­ли­ці вдві­чі до 2020 ро­ку, а по­тім по­лі­пши­ти си­ту­а­цію на ін­ших ді­лян­ках мі­ста. Для цьо­го тре­ба роз­ро­би­ти і прий- ня­ти «Кон­це­пцію ну­льо­вої смер­тно­сті». Іні­ці­а­ти­ва має вклю­ча­ти і про­сві­тни­цькі по­дії, й ін­же­нер­ні за­хо­ди.

У трав­ні цьо­го ро­ку чле­ни «Ве­ло­си­пе­дної асоціації Пав­ло­гра­да» до­ма­га­ти­му­ться ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи з акти­ві­стів, ро­ди­чів по­стра­жда­лих, пред­став­ни­ків вла­ди. Хо­чуть, щоб у черв­ні-ли­пні про­ве­ли гро­мад­ські обго­во­ре­н­ня, про­пи­са­ли кон­це­пцію і во­се­ни ви­не­сли її на роз­гляд мі­ськра­ди.

«П’ЯТЬ КІ­ЛО­МЕ­ТРІВ ТИШІ»

У До­бро­піл­лі До­не­цької обла­сті не три­ва­ли бої, але до­ро­ги мі­ста, зда­є­ться, вка­зу­ють на ін­ше. На­се­ле­ний пункт сто­їть на шля­ху ван­та­жно­го та вій­сько­во­го транс­пор­ту, який ру­шить у зо­ну АТО. Після за­кри­т­тя че­рез бо­йо­ві дії тра­си H-20 шлях з пів­но­чі на пів­день До­не­цької обла­сті про­ля­гає мі­стом. А об’їзну до­ро­гу не ре­мон­ту­ва­ли 18 ро­ків! То­му ван­та­жів­ки їдуть че­рез центр До­бро­пі­л­ля — і руй­ну­ють до­ро­ги та ство­рю­ють ава­рій­ні си­ту­а­ції.

Тож акти­ві­сти гро­мад­ської організації «Схі­дний ві­тер» та До­бро­піль­сько­го цен­тру мо­ло­ді «До­бро» про­по­ну­ють від­ре­мон­ту­ва­ти об’їзну до­ро­гу, щоб ви­ве­сти з мі­ста по­то­ки тран­зи­тно­го транс­пор­ту. «Якщо по­ла­го­ди­ти усьо­го п’ять кі­ло­ме­трів тра­си, да­ти нам ці «п’ять кі­ло­ме­трів тиші», по­вер­не­мо спо­кій мі­сту», — пе­ре­ко­на­на Та­ма­ра Бєль­ська з гро­мад­ської організації «До­бро».

Пе­ре­ва­га акти­ві­стів — їх під­три­мує чи­ма­ло лю­дей, на­віть мі­ський го­ло­ва До­бро­пі­л­ля Ан­дрій Аксьо­нов. За­раз у пла­нах до­бро­піль­ців роз­ши­ри­ти ко­ло однодумців, зокре­ма, се­ред мі­сце­во­го бі­зне­су та во­лон­те­рів, які до­по­ма­га­ють вій­сько­вим. Най­бо­лю­чі­ша то­чка — «Украв­то­дор», що не над­то ці­ка­ви­ться про­е­ктом. Ни­ні акти- ві­сти го­ту­ють звер­не­н­ня до вла­ди обла­сті, по­тім хо­чуть про­ве­сти ін­фор­ма­цій­ну кам­па­нію. Якщо чи­нов­ни­ки ігно­ру­ва­ти­муть про­бле­му, обі­ця­ють протестувати.

ЗВІЛЬ­НИ­ТИ ЗУПИНКИ ВІД ХОЛОДИЛЬНИКІВ

У За­по­ріж­жі ме­шкає май­же 767 ти­сяч лю­дей, на яких при­па­дає близь­ко ти­ся­чі зу­пи­нок гро­мад­сько­го транс­пор­ту. «Ча­сто зупинки від­да­ні ко­мер­цій­но­му се­кто­ру, хо­ча є ку­па за­бо­рон­них норм сто­сов­но цьо­го. На зу­пин­ках утво­рю­ю­ться то­чки, де про­да­ють пи­во, чі­пси, си­га­ре­ти, а по­ряд ви­ни­ка­ють хо­ло­диль­ни­ки — там, де ма­ють сто­я­ти лю­ди, — обу­рю­є­ться Оле­ксій До­бря­ков, спів­ро­зро­бник кам­па­нії «Зупинки для лю­дей, а не для холодильників». — А якщо за зу­пин­кою не до­гля­дає бі­зне­смен, во­на сто­їть стра­шен­но роз­би­та».

От­же, за­по­різь­кі акти­ві­сти ви­рі­ши­ли бо­ро­ти­ся за без­пе­чні та че­пур­ні зупинки. Пла­ну­ють ство­ри­ти де­таль­ну кон­це­пцію, хо­чуть, щоб на осно­ві від­кри­то­го кон­кур­су для зу­пи­нок обра­ли уні­фі­ко­ва­ний ди­зайн-код. Тре­ба, щоб проект за­твер­ди­ла мі­ська вла­да і на ньо­го ви­ді­ли­ли ко­шти. Пер­ші зручні зу- пин­ки за­по­ріж­ці про­по­ну­ють ство­ри­ти на про­спе­кті Со­бор­но­му у цен­трі мі­ста.

Проект ці­ка­вий кре­а­тив­ним під­хо­дом. Так, акти­ві­сти пла­ну­ють вла­шту­ва­ти фле­шмоб, ко­ли мі­стом хо­ди­ти­муть лю­ди у ко­стю­мах хо­ло­диль­ни­ка та кі­о­ска. Во­ни штов­ха­ти­муть пе­ре­хо­жих, за­ва­жа­ти­муть йти — щоб мі­стя­ни за­ду­ма­ли­ся над про­бле­мою.

ТРАНСПОРТ — ДЛЯ ВСІХ!

«Еле­ктро­транс­порт Кри­во­го Ро­гу — це то­чка дис­кри­мі­на­ції, — на­го­ло­шує мі­сце­ва акти­віс­тка Арі­на Ор­ло­ва. — Від­су­тні пан­ду­си, то­му не­ком­фор­тно їзди­ти лю­дям з ін- ва­лі­дні­стю і ма­мам з ві­зо­чка­ми, а го­ро­дя­нам з ве­ло­си­пе­да­ми мі­ська вла­да за­бо­ро­ни­ла за­хо­ди­ти у тро­лей­бу­си та швид­кі­сні трам­ваї».

Че­рез це з’явив­ся проект «Транспорт для всіх», спів­ав­то­ром яко­го є Арі­на. Акти­ві­сти ство­ри­ли кон­це­пцію, три основ­ні її кро­ки — зро­би­ти пла­тфор­му для в’їзду у са­лон з ве­ло­си­пе­дом, де­мон­ту­ва­ти кіль­ка си­дінь на­при­кін­ці са­ло­ну і вста­но­ви­ти там си­сте­му фі­кса­ції ве­ло­си­пе­дів. Кри­во­ріж­ці на­віть зна­йшли ін­ве­сто­ра і пре­зен­ту­ва­ли іні­ці­а­ти­ву від­ді­лу транс­пор­ту і зв’яз­ку ви­кон­ко­му мі­ськра­ди. Але по­ки чи­нов­ни­ки не ви­яви­ли ба­жа­н­ня спів­пра­цю­ва­ти.

Про­те акти­ві­сти на­ці­ле­ні на бо­роть­бу. Ва­жли­ва ме­та — ска­су­ва­ти за­бо­ро­ну на про­їзд з ве­ло­си­пе­дом у гро­мад­сько­му транс­пор­ті. Ко­ман­да про­е­кту «Транспорт для всіх» обі­цяє мас­шта­бну про­мо­кам­па­нію. Зокре­ма, про­по­ну­ють ве­ло­си­пе­ди­стам ін­ших міст над­си­ла­ти сел­фі у гро­мад­сько­му транс­пор­ті — щоб по­ка­за­ти вла­ді Кри­во­го Ро­гу, що їзди­ти з бай­ком в ав­то­бу­сі чи тро­лей­бу­сі є нор­маль­ним. І ко­ли, на­ре­шті, акти­ві­сти отри­ма­ють «до­бро» від чи­нов­ни­ків, вті­лю­ва­ти­муть проект на пра­кти­ці.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.