Ко­жне де­ре­во – на ва­гу зо­ло­та

Гро­мад­ськість та де­пу­та­ти Ки­їв­ра­ди іні­ці­ю­ють за­бо­ро­ну са­ні­тар­них ру­бок у за­по­від­ни­ках сто­ли­ці

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

УКМДАза­ре­є­стру­ва­ли проект рі­ше­н­ня «Про вве­де­н­ня мо­ра­то­рію на ви­руб­ку зе­ле­них на­са­джень у ме­жах при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду мі­ста Ки­є­ва». Рі­ше­н­ня вкрай ва­жли­ве, адже за да­ни­ми екс­пер­тів у сто­ли­ці від ни­ще­н­ня на­са­джень стра­ждає біль­ше 120 ви­дів тва­рин і ро­слин, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Укра­ї­ни, та 119 ви­дів, що охо­ро­ня­ю­ться між­на­ро­дною Берн­ською кон­вен­ці­єю.

«Що­ро­ку в Укра­ї­ні че­рез та­кі са­ні­тар­ні руб­ки за­го­тов­ля­ють 1,2 міль­йо­на ку­бі­чних ме­трів де­ре­ви­ни на пло­щі 44 ти­ся­чі ге­кта­рів. Де­ре­во, що іде під зріз — це су­хо­стій, ава­рій­ні де­ре­ва і здо­ро­ві, яких чи не най­біль­ше, — акцен­тує пред­став­ник ГО «Да­вай­те ра­зом» Те­тя­на Ан­дрій­ши­на. — Якщо го­во­ри­ти про хво­рі де­ре­ва, во­ни, за да­ни­ми біо­ло­гів, жит­тє­во не­об­хі­дні для еко­си­сте­ми: зав­дя­ки ним ма­ють жи­тло і харч со­тні тва­рин. Су­ціль­на са­ні­тар­на руб­ка — це ко­ли в ліс за­їжджає те­хні­ка та ви­ру­бує все під­ряд, ці­лі ге­кта­ри. У роз­ви­не­них країнах дав­но від­мо­ви­ли­ся від са­ні­тар­них ру­бок, адже це руй­нує еко­си­сте­му».

За сло­ва­ми де­пу­та­та Ки­їв­ра­ди Ва­ле­рія Гу­ма­нен­ка, сьо­го­дні на те­ри­то­рії ба­га­тьох об’єктів при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду про­во­дять не­о­б­ґрун­то­ва­ну ви­руб­ку. Так, у 2014 ро­ці в лі­со­пар­ко­во­му го­спо­дар­стві «Кон­ча-За­спа» ви­ру­ба­ли де­ре­ва на 10,5 га, а на­сту­пно­го ро­ку — на 24 га.

«Пі­дра­хо­ва­но, що від не­за­кон­них ру­бок зби­тки бю­дже­ту Ки­є­ва що­ро­ку ста­нов­лять від 800 ти­сяч до 1,5 міль­йо­на гри­вень. У нас є ве­ли­ка про­бле­ма з Го­ло­сі­їв­ським на­ціо­наль­ним при­ро­дним пар­ком: що­ро­ку від ньо­го на­ма­га­ю­ться «від­ку­си­ти» шма­ток. Бо­ро­ти­ся за ньо­го не­лег­ко, бо вза­га­лі не вста­нов­ле­но меж пар­ку. Про­бле­ми, на жаль, єй в ін­ших мі­сцях: так, в ур­очи­щі Би­чок не­що­дав­но зни­щи­ли 102 де­ре­ва. Це — бі­знес, який те­ри­то­рі­аль­ній гро­ма­ді жо­дної ко­ри­сті не дає», — пе­ре­ко­на­на де­пу­тат Ки­їв­ра­ди Оле­ся Пин­зе­ник.

Іні­ці­а­то­ри про­е­кту вва­жа­ють, що Ки­їв ни­ні має по­ка­за­ти при­клад всій дер­жа­ві. Лі­си­стість в Укра­ї­ні ста­но­вить 10% те­ри­то­рії, то­ді як у Єв­ро­пі — 15%, то­му про­бле­ма вкрай акту­аль­на. На ща­стя, то­рік Ки­їв­ська обла­сна ра­да прийня­ла мо­ра­то­рій на про­ве­де­н­ня су­ціль­них са­ні­тар­них ру­бок на те­ри­то­рії при­ро­дно­за­по­від­но­го фон­ду обла­сті, а на по­ча­тку 2016 ро­ку та­ке ж рі­ше­н­ня прийня­ла За­кар­пат­ська обла­сна ра­да. Сьо­го­дні ана­ло­гі­чні про­е­кти опра­цьо­ву­ють у Львів­ській та Во­лин­ській обла­стях.

«Ко­ли ми під­ра­ху­ва­ли кіль­кість за­го­тов­ле­ної де­ре­ви­ни у Ки­є­ві, ви­яви­ли, що в сто­ли­ці на один ква­дра­тний метр зе­ле­них на­са­джень її за­го­тов­ля­ють біль­ше, ніж у лі­сах дер­жав­но­го лі­со­во­го фон­ду. Виходить, ни­ні столиця — най­про­ду­ктив­ні­ша в кра­ї­ні що­до лі­со­за­го­тів­лі», — іро­ні­зує ди­ре­ктор Ки­їв­сько­го еко­ло­го-куль­тур­но­го цен­тру Володимир Бо­рей­ко.

Ана­ро­дний де­пу­тат Ігор Лу­цен­ко каже, що за ни­ні­шніх те­хно­ло­гій мо­жна по­ра­ху­ва­ти ко­жне де­ре­во і взя­ти си­ту­а­цію під кон­троль. Як ствер­джує нар­деп, сьо­го­дні фор­маль­но від­по­від­аль­ність за збе­ре­же­н­ня зе­ле­них на­са­джень ле­жить на мі­сце­вій вла­ді. Але про­бле­ма набагато глиб­ша, і її тре­ба ви­рі­шу­ва­ти на рів­ні Верховної Ради.

Сьо­го­дні, 13 кві­тня, від­бу­де­ться за­сі­да­н­ня ко­мі­сії Ки­їв­ра­ди з питань еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки. За­раз де­пу­та­ти пра­цю­ють над тим, щоб зна­йти го­ло­си для затвердження про­е­кту про мо­ра­то­рій на су­ціль­ну ви­руб­ку. Після до­ку­мент ви­не­суть на роз­гляд пле­нар­но­го за­сі­да­н­ня Ки­їв­ра­ди. На під­трим­ку іні­ці­а­ти­ви на сай­ті КМДАз’яви­лась пе­ти­ція «Стоп руб­кам в за­по­від­них лі­сах Ки­є­ва», яку мо­же під­три­ма­ти ко­жен охо­чий — і так зро­би­ти вне­сок у бо­роть­бу за «зе­ле­ні ле­ге­ні» сто­ли­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.