Ві­рус Зі­ка: но­ві ви­кли­ки

По­ши­ре­н­ня і вплив хво­ро­би — шир­ші, а на­слід­ки – стра­шні­ші, ніж вва­жа­ло­ся

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Про це пред­став­ни­ки си­сте ми охо ро ни здо ров’ я США за­яви­ли на по­ча­тку тиж ня під час бри - фін­гу в Бі­ло­му до­мі. Ін­фор­ма­цію пе­ре­дав «Го­лос Аме­ри­ки».

Нас лід ки за ра жен ня ві ру - сом Зі­ка не обме­жу­ю­ться мі­кро­це­фа­лі­єю, акцен­ту­ва­ла Енн Шу кат, за ступ ник ди рек то ра дер­жав­но­го агент­ства «Цен­три кон­тро­лю та про­фі­ла­кти­ки за­хво­рю­вань». На­га­да­є­мо, збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті но­во­на­ро­дже­них із мік ро це фа лі­єю, ко ли у ди ти ни змен ше ні роз мі ри че - ре па та го лов но го моз ку, по - в’язу­ють із за­ра­же­н­ням ва­гіт - них хво­ро­бою, ви­кли­ка­ною ві­ру­сом Зі­ка.

Но ві дос лід жен ня аме ри - кансь ких фа хів ців по ка за ли, що тип ко­ма­рів-пе­ре­но­сни­ків ві­ру­су при­су­тній у 30 з 50 аме­ри­кан­ських шта­тів. Втім, Енн Шу­кат не очі­кує мас­шта­бних спа ла хів ві ру су Зі ка на те ри - то рії кон ти нен таль них шта - тів. Та­кож на бри­фін­гу по­ві­до­ми­ли, що про­бна ва­кци­на для лі­ку­ва­н­ня ві­ру­су має з’яви­ти­ся у ве рес ні — як що Кон г рес США за твер дить не об хід не фі­нан­су­ва­н­ня.

На ра зі за фік со ва но при - найм­ні 672 під­твер­дже­них ви­пад ки ві ру су Зі ка у Спо лу че - них Шта­тах, зокре­ма у 64 ва­гі­тних. Пов’яза­ний із ві­ру­сом ви­па­док мі­кро­це­фа­лії під­твер­ди­ли у шта­ті Га­вайї.

До 2015 ро­ку спа­ла­хи ві­ру­су Зі ка від бу ва ли ся у рай о нах Афри ки, Пів ден но-Схід ної Азії і на ос т ро вах Ти хо го оке - а ну. Але сьо год ні їх фік су ють у ба­га­тьох країнах. Ві­рус Зі­ка про дов жить по ши рю ва ти ся, та як і де це від бу ва ти меть - ся — виз на чи ти важ ко, по ві - дом ля ють на сай ті « Цен т рів кон­тро­лю та про­фі­ла­кти­ки за­хво рю вань » . На фо то, зроб ле - но­му в бе­ре­зні 2016 ро­ку, пра­ців­ни­ки сер­ві­сної ком­па­нії де­зін­фі­ку­ють під­ло­гу між­на­ро­дно го ае­ро пор ту Incheon у міс - ті Ін­чхо ні, Пів ден на Ко рея.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.