На про­гу­лян­ку до са­ду – бо­та­ні­чно­го

У Ки­є­ві впер­ше ма­гно­лії з’яви­ли­ся 1905 ро­ку

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на ПОЛІЩУК, фо­то Руслана КАНЮКИ, «День»

■ «День» про­гу­ляв­ся але­я­ми Бо­та­ні­чно­го са­ду ім. ака­де­мі­ка О. В. Фо­мі­на. Вва­жа­є­ться, що пер­шою озна­кою то­го, що справ­ді на­ста­ла ве­сна, є цві­ті­н­ня ма­гно­лій. Ни­ні в бо­тса­ду на­лі­чу­є­ться близь­ко 65 рі­зних ви­дів ма­гно­лій — 300 де­рев та ку­щів (це най­біль­ша ко­ле­кція в Укра­ї­ні). Пер­шою роз­пу­сти­ла­ся бі­ла, а ро­же­ва от-от за­цві­те. За­зви­чай у на­шій сто­ли­ці ма­гно­лії по­чи­на­ють роз­пу­ска­ти­ся десь у се­ре­ди­ні кві­тня і про­дов­жу­ють цві­сти май­же мі­сяць. Пік цві­ті­н­ня при­па­дає на дру­гу де­ка­ду кві­тня. Але цьо­го­річ ці ве­сня­ні кра­су­ні по­ра­ду­ва­ли від­ві­ду­ва­чів ра­ні­ше, бо ве­сна ви­да­ла­ся ду­же те­плою.

ЧИ ЗНА­Є­ТЕ ВИ, ЩО

✓ Маг но лії на ле жать до най - дав­ні­шо­го сі­мей­ства ма­гно­лі є вих. Ба га то бо та ні ків вва жа ють, що з них бе руть по ча ток усі ви ди рос лин на Зем­лі! Вче­ні встановили, що ма­гно­лії ро­сли ще в крей­дя­но­му і тре­тин­но­му пе рі­о­дах (140 млн ро­ків то­му). Аре али маг но лій у при род них умо­вах є в Пів­ден­но-Схі­дній Азії, Пів ніч ній та Цен т - раль­ній Аме­ри­ці.

✓ До сі мей ст ва маг но лі є вих ( magnoliaceae) на ле жать 12 ро дів і по над 200 ви дів пе ре важ но суб тро піч них рос лин. Рід маг но лія ( mag - nolia) на зва ний на честь фран­цузь­ко­го бо­та­ні­ка П’єра Маг но ла. Вклю чає де ре ва, лис то пад ні та віч но зе ле ні ку­щі, іно­ді лі­а­ни.

✓ В США на час цві­ті­н­ня ма­гно лії ін ді ан ці за ко пу ва ли со­ки­ри вій­ни (в їхній куль - ту рі маг но лія вва жа ла ся кві­ткою ми­ру).

✓ До Єв­ро пи маг но лія по тра - пи ла з Аме ри ки. Ман д рів - ни­ки привезли її в XVII ст.

✓ Ма­гно­лії рід­ко зу­стрі­ча­ю­ться в ди­кій при­ро­ді, то­му ре - лік ти збе рі га ють у за по від - ни ках і бо та ніч них са дах. Най біль ше ви дів маг но лії, які існу­ють у при­ро­ді, ро­сте у Ве­ли­ко­бри­та­нії, де роз­та­шо ва ний один із най ста рі - ших цен­трів куль­ти­ву­ва­н­ня ма­гно­лії. В Укра­ї­ні пер­ші ма­гно­лії за­вез ли на при кін ці XIX ст.: спо­ча­тку в За­кар­пат­ті, При­кар­пат­ті й у Криму. До ре­чі, в Ял­тин­сько­му Ні­кіт­сько­му бо­тса­ду три­ва­лий час ма­гно­лії не при жи ва ли ся че рез ґрунт, ба­га­тий на ва­пняк, а то­му, щоб са­джан­ці при­жи­ли ся й по міц ні ша ли, для них ви­ри­ли ве­ли­че­зний ко­тло­ван і за­си­па­ли пе­ре­гно­єм та чор­но­зе­мом.

В Укра­ї­ні актив­но роз­по­ча­то куль­ти­ву­ва­н­ня ма­гно­лій у 1960 — 1970-х рр. (але пе­ре важ но в бо та ніч них са - дах). Го лов ні труд но щі ви - ро щу ван ня маг но лій у се - ре­дній сму­зі — під­мер­за­н­ня.

ДО РЕ­ЧІ

За­раз у бо­тса­ду ім. О. В. Фо­мі­на та­кож роз­кві­тли фор­зи­ція (рід ку­щів та не­ве­ли­ких де­рев сі­мей­ства ма­сли­но­вих, гіл­ки яких при­кра­ше­ні кра­си­ви­ми жов­ти­ми кві­та­ми), ки­зил, ми­гдаль, ми­ша­чий гі­а­цинт, му­скат та ве­рес. З’яви­ли­ся бу­то­ни і на ку­щах ро­же­вої ма­гно­лії та ро­до­ден­дро­на, по­чи­на­ють ря­сно цві­сти тюль­па­ни й нар­ци­си.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.