ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День» 1093 — по­мер Все­во­лод Яро­сла­вич, великий князь ки­їв­ський ( 1078— 1093), син Яро­сла­ва Му­дро­го та швед­ської прин­це­си Ін­гі­гер­ди, ба­тько Во­ло­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха. На­ро­див­ся 1030 р. 1640 — ан­глій­ський ко­роль Карл І скли­кав пар­ла­мент для фі­нан­су­ва­н­ня вій­ни з пов­ста­ли­ми шо­тланд­ця­ми. Однак пар­ла­мент на­то­мість за­жа­дав обме­же­н­ня ко­ро­лів­ської вла­ди, що при­зве­ло до гро­ма­дян­ської вій­ни і в під­сум­ку — до стра­ти Кар­ла І (1649 р.). 1743 — на­ро­див­ся То­мас Джеф­фер­сон, 3-й пре­зи­дент США (1801 — 1809), один з ав­то­рів Де­кла­ра­ції про не­за­ле­жність США (1776 р.). По­мер 1826 р. 1919 — бри­тан­ські вій­ська жор­сто­ко при­ду­ши­ли мир­ну 10-ти­ся­чну де­мон­стра­цію в Ам­ри­тса­рі ( Ін­дія). 379 не­озбро­є­них лю­дей бу­ло вби­то, близь­ко 1200 — по­ра­не­но. 1928 — у Ки­є­ві від­бу­ла­ся прем’ єра філь­му Оле­ксан­дра Дов­жен­ка «Зве­ни­го­ра». 1943 — в Ка­тин­сько­му лі­сі під Смо­лен­ськом ні­ме­цькі солдати ви­яви­ли ма­со­ві по­хо­ва­н­ня поль­ських офі­це­рів — понад чо­ти­ри ти­ся­чі вби­тих в’язнів та­бо­ру для вій­сько­во­по­ло­не­них. Ра­дян­ська вла­да аж до 1993 ро­ку за­пе­ре­чу­ва­ла при­че­тність до тра­ге­дії. 1960 — в пу­сте­лі Са­ха­ра Фран­ція здій­сни­ла ви­про­бу­ва­н­ня ядер­ної зброї і стала че­твер­тою ядер­ною дер­жа­вою сві­ту. 1963 — на­ро­див­ся Гар­рі Ка­спа­ров, ро­сій­ський ша­хіст, 13-й чем­піон сві­ту з ша­хів, по­лі­ти­ко­по­зи­ціо­нер. 1986 — Па­па Рим­ський від­ві­дав рим­ську си­на­го­гу — пер­ший за­ре­є­стро­ва­ний в істо­рії пап­ства по­ді­бний ві­зит.

1928 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.