КАБМIН: по­трі­бна кра­пка

«Ам­бі­ції Грой­сма­на — до­да­тко­ва на­дія на біль­ший успіх но­во­го уря­ду, є спо­ді­ва­н­ня, що він зможе по­вто­ри­ти до­свід Він­ни­ці в мас­шта­бах дер­жа­ви», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, Дмитро КРИВЦУН, «День»

Після то­го як прем’єр Ар­се­ній Яце­нюк в не­ді­лю за­явив про свою від­став­ку, Пре­зи­дент по­ста­вив ви­мо­гу до вів­тор­ка сфор­му­ва­ти но­вий уряд. Він за­явив, що прі­о­ри­те­тним на по­сту го­ло­ви Ка­бмі­ну для ньо­го є прі­зви­ще Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на. Фі­гу­ра спі­ке­ра ВРУ бу­ла зро­зумі­ла і пе­ред­ба­чу­ва­на, бо він є со­ра­тни­ком По­ро­шен­ка і на­чеб­то ком­про­мі­сною фі­гу­рою, яко­го на цій по­са­ді По­ро­шен­ко ба­чив ще після пар­ла­мент­ських ви­бо­рів 2014 р. Але ні­хто не очі­ку­вав, що са­ме Грой­сман про­я­вить в пи­тан­ні фор­му­ва­н­ня скла­ду уря­ду стій­кість. Як на­слі­док — «прем’єрі­а­да» за­тя­гну­лась і на­віть пі­шли чу­тки, що Юрій Лу­цен­ко по­чав роз­си­ла­ти де­пу­та­там SMS з де­длай­на­ми і з ви­мо­гою при­ско­ри­ти процес що­до фор­му­ва­н­ня ко­а­лі­ції. Ра­зом з тим, в ЗМІ за пу­сти­ли чу­тки, що це Яце­нюк за­тя­гує процес, щоб про­три­ма­тись на по­са­ді прем’єра якнай­дов­ше.

За­хі­дні ж ЗМІ про­дов­жи­ли кри­ти­чно ата­ку­ва­ти укра­їн­ську вла­ду. Після зви­ну­ва­чень укра­їн­ської вер­хів­ки в ко­ру­пції за­хі­дний світ пе­ре­ко­нав­ся, що від­став­ки і пе­ре­та­су­ва­н­ня в укра­їн­ських ре­а­лі­ях є не по­шу­ком кон­стру­ктив­но­сті, а рад­ше є озна­кою гли­бо­кої кри­зи.

Про­те в се­ре­ду, як по­ві­до­ми­ли ЗМІ, процес фор­му­ва­н­ня но­во­го Ка­бмі­ну все ж ні­би­то за­кін­чив­ся. На мо­мент зда­чі но­ме­ру «врів­но­ва­же­ний» склад но­во­го уря­ду ви­гля­дав так: пер­ший віце- прем’єр — міністр еко­но­мі­ки — Сте­пан Ку­бів; віце-прем’єри: з єв­ро­ін­те­гра­ції — Іван­на Клим­пу­шЦин­ца­дзе, з со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки — Пав­ло Ро­зен­ко, з гу­ма­ні­тар­но­го бло­ку — В’ячеслав Ки­ри­лен­ко, у спра­вах АТО і оку­по­ва­них те­ри­то­рій — Володимир Кі­стіон. Мін­со­цпо­лі­ти­ки очо­лить Ан­дрій Ре­ва, Мі­ні­стер­ство ре­гіо­наль­но­го розвитку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ — Ген­на­дій Зуб­ко, Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів — Остап Се­ме­рак, Мін­стер­ство АПК — Та­рас Ку­то­вий, Мі­но­сві­ти — Лі­лія Гри­не­вич, Мі­ні­стер­ство культури — Єв­ген Ни­щук, Мі­ні­стер­ство спор­ту — Ігор Жда­нов, Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки — Юрій Стець, Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів — Оле­ксандр Да­ни­люк, МВС — Ар­сен Ава­ков, Мі­ні­стер­ство юсти­ції — Пав­ло Пе­трен­ко.

Про якість та пер­спе­кти­ви май­бу­тньо­го уря­ду «День» за­пи­тав у екс­пер­та Ін­сти­ту­ту по­лі­ти­чної осві­ти Оле­ксан­дра СОЛОНТАЯ:

— Для то­го щоб­про­во­ди­ти гли­бин­ні і все­о­хо­плю­ю­чі ре­фор­ми, по­трі­бно бу­ло фор­му­ва­ти уряд те­хно­кра­тів. Але по­лі­ти­ки не на­ва­жи­лись на це і сфор­му­ва­ли по­лі­ти­чний уряд. Тож йо­му по­трі­бно да­ва­ти по­лі­ти­чну оцін­ку: хто під ним під­пи­сав­ся і хто не­сти­ме за ньо­го від­по­від­аль­ність, тоб­то чий рей­тинг зго­рить, як зго­рів рей­тинг Яце­ню­ка, якщо не бу­де здій­сне­но не­об­хі­дних пе­ре­тво­рень. В да­но­му ра­зі це Пе­тро По­ро­шен­ко. Тож якщо но­вий Ка­бмін бу­де про­валь­ний у сво­їй ро­бо­ті або ж від­по­від­а­ти­ме рів­ню по­пе­ре­дньо­го, то ні­чо­го ін­шо­го не за­ли­ши­ться, окрім як йти на по­за­чер­го­ві пар­ла­мент­ські ви­бо­ри, а мо­же, одра­зу на пре­зи­дент­ські ви­бо­ри. Бо рей­тинг По­ро­шен­ка зго­рить, фра­кцію БПП ні­хто не зможе утри­ма­ти вку­пі, тож ви­хо­дом бу­дуть ви­бо­ри, які ри­ко­ше­том вда­рять по Пре­зи­ден­ту. Але най­гір­ший сце­на­рій — ма­со­ві ву­ли­чні про­те­сти.

Те, що від­бу­ва­ло­ся про­тя­гом остан­ніх днів у БПП із ви­зна­че­н­ням чле­нів уря­ду — це про­сто між­ви­до­ва бо­роть­ба в ото­чен­ні Пе­тра По­ро­шен­ка, де Грой­сман хо­тів бу­ти дру­гим після Пре­зи­ден­та, а не тре­тім чи че­твер­тим. Це свід­чить, що він най­ближ­чий член команди і на­віть мо­же до­зво­ли­ти со­бі цю вну­трі­шню бо­роть­бу. Але це, на жаль, ні­чо­го не го­во­рить про пер­спе­кти­ви ро­бо­ти йо­го уря­ду.

Володимир Грой­сман був ме­ром Він­ни­ці, пер­шим ві­це­прем’єром, в.о. прем’єр-мі­ні­стра, а та­кож спі­ке­ром Верховної Ради — у ньо­го є і по­зи­тив­ний, і не­га­тив­ний до­свід на мі­сце­во­му і на­ціо­наль­но­му рів­ні. Для ньо­го да­не при­зна­че­н­ня озна­чає, що в ра­зі, якщо він не впо­ра­є­ться із по­став­ле­ни­ми зав­да­н­ня­ми і ви­кли­ка­ми, він повністю «зго­рить» як по­лі­тик.

На мі­сце­во­му рів­ні Володимир Грой­сман був одним із най­кра­щих ме­рів в Укра­ї­ні. Він міг три­ма­ти гро­ма­ду в сво­їх ру­ках, отри­му­ва­ти від цьо­го най­кра­щий ре­зуль­тат для сво­їх па­тро­нів в умо­вах олі­гар­хі­чної ав­то­ри­тар­ної си­сте­ми і одно­ча­сно ро­би­ти щось по­зи­тив­не для мі­ста. Він зна­йшов ба­ланс між то­ді­шньою си­сте­мою та вмі­н­ням про­де­мон­стру­ва­ти щось хо­ро­ше. Але по­тім часи змі­ни­ли­ся і в більш віль­них умо­вах Грой­сма­ну вдалося збе­рег­ти вла­ду у Він­ни­ці, яку ни­ні очо­лює йо­го лю­ди­на, а біль­шість у мі­ськра­ді має йо­го мі­сце­ва пар­тія. Та все це ба­зу­є­ться на то­му, що Пе­тро По­ро­шен­ко йо­му не за­ва­жає, бо він є йо­го са­те­лі­том. Оці­ню­ва­ти Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на як са­мо­стій­но­го грав­ця бу­ло важ­ко ще у Він­ни­ці, а за­раз тим біль­ше.

Але «ко­жен сол­дат мріє ста­ти ге­не­ра­лом» — у Грой­сма­на є ам­бі­ції колись ста­ти са­мо­стій­ним по­лі­ти­ком. Він пе­ре­йма­є­ться че­рез своє по­лі­ти­чне май­бу­тнє, не ба­жає про­ва­лу, а то­му зміг від­сто­я­ти і ство­ри­ти уря­до­ву ко­ман­ду, за­вів­ши до неї на­бли­же­них до се­бе лю­дей. Ам­бі­ції Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на — до­да­тко­ва на­дія на біль­ший успіх но­во­го уря­ду. Во­ни зму­шу­ють йо­го во­ру­ши­ти­ся, тож є спо­ді­ва­н­ня, що він зможе по­вто­ри­ти до­свід Він­ни­ці в мас­шта­бах дер­жа­ви, зна­йшов­ши ком­про­міс між ті­єю си­сте­мою, яка йо­го при­зна­чи­ла, і ба­жа­н­ням зро­би­ти щось по­зи­тив­не. А ці­на ком­про­мі­су — най­ви­ща по­са­да прем’єр-мі­ні­стра в пар­ла­мент­сько-пре­зи­дент­ській дер­жа­ві, при­чо­му Пе­тро По­ро­шен­ко за­ли­ши­ться най­впли­во­ві­шим по­лі­ти­ком, який взяв на се­бе від­по­від­аль­ність за уряд.

Та су­спіль­ство вже не в то­му ста­ні, що­бда­ва­ти для змін ба­га­то ча­су, як Яце­ню­ку, тож Грой­сман має ма­кси­мум 9 мі­ся­ців, щоб про­де­мон­стру­ва­ти ре­зуль­тат.

ФО­ТО АНДРІЯ КРИМСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.