Вар­ва­ри вби­ва­ють кни­гу

Про ре­пре­сії проти бі­бліо­те­ки укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри в Мо­скві

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Ге­ні­аль­ний Сал­ти­ков-Ще­дрін! Зда­є­ться, що йо­го проект за­про­ва­дже­н­ня «еди­но­мыслия» в Ро­сії (з «Істо­рії одно­го мі­ста») та­ки впро­ва­джу­є­ться в дер­жа­ві Пу­ті­на у жи­т­тя, і до то­го ж, не­ймо­вір­но швид­ко. Ось ли­ше одне з ба­га­тьох по­ві­дом­лень на цю те­му, про­те ду­же по­ка­зо­ве й про­мо­ви­сте. Мо­сков­ські слідчі (пе­ре­ва­жно ФСБ-шні), які роз­слі­ду­ють кри­мі­наль­ну спра­ву за фа­ктом на­яв­но­сті «на­ціо­на­лі­сти­чних», «бан­де­рів­ських» кни­жок у фон­дах бі­бліо­те­ки укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри у Мо­скві, оче­ви­дно, пра­цю­ють ду­же й ду­же зав­зя­то. На­стіль­ки, що вже по­ба­чи­ли «під­рив­ну кра­мо­лу» в книж­ках, ко­трі, су­дя­чи з від­по­від­них фор­му­ля­рів, ви­да­ва­лись на ру­ки чи­та­чам... ще 1998 ро­ку, а та­кож у 2000—2003 ро­ках (це при то­му, що хро­но­ло­гі­чні рам­ки слід­ства окре­сле­ні пе­рі­о­дом, най­ра­ні­ше, 2013—2014 ро­ків).

Які ж «во­ро­жі» ви­да­н­ня від­кри­ли для «пра­во­су­д­дя» Ро­сії там­те­шні слідчі? При­мі­ром, кни­ги кла­си­ка су­ча­сної укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри Єв­ге­на Гу­ца­ла (1937— 1995), зокре­ма, йо­го бли­ску­чий, влу­чний твір «Мен­таль­ність Ор­ди» (на­зва, ду­ма­є­ться, ко­мен­та­рів не по­тре­бує). Біль­ше то­го, за­раз слідчі ста­ран­но з’ясо­ву­ють кон­кре­тні прі­зви­ща чи­та­чів бі­бліо­те­ки, яким ба­га­то ро­ків то­му ви­да­ва­ли­ся кни­ги Єв­ге­на Гу­ца­ла.

Ши­зо­фре­нія? Це — най­стри­ма­ні­ше озна­че­н­ня то­го, що від­бу­ва­є­ться за­раз в Ро­сії. Та ще й ши­зо­фре­нія, яка не­се яв­ні озна­ки 1937 ро­ку — і це стра­шно. Цей факт — під­кре­сли­мо, ли­ше один з ба­га­тьох — зно­ву де­мон­струє ці­ло­му сві­то­ві, на­скіль­ки на­галь­ною та не­від­кла­дною є «при­му­со­ва де­ста­лі­ні­за­ція» Ро­сії. Це — річ, від якої, ціл­ком ймо­вір­но, за­ле­жа­ти­ме до­ля люд­ства. Пи­та­н­ня ли­ше в то­му, хто са­ме (ро­сі­я­ни вла­сни­ми си­ла­ми? Мі­жна­ро­дна спіль­но­та?), ко­ли (за рік, 5, 10, 20 ро­ків) та в який спосіб здій­сню­ва­ти­ме цю при­му­со­ву де­ста­лі­ні­за­цію.

Наталка ДЗЮБЕНКО-МЕЙС:

«Для то­го щоб­по­не­во­ли­ти лю­дей, тре­ба їх ослі­пи­ти», — ствер­джу­вав Клод Гель­ве­цій. Ослі­пи­ти — за­бо­ро­ни­ти кни­ги, віль­ну дум­ку, за­бо­ро­ни­ти са­му пам’ять — істо­ри­чну, ро­до­ву. Ми це про­хо­ди­ли не раз. Ось пе­ре­ді мною уні­каль­ний збір­ник «Укра­їн­ська іден­ти­чність і мов­не пи­та­н­ня в ро­сій­ській ім­пе­рії», не­що­дав­но ви­да­ний у ви­дав­ни­цтві «Кліо». 296 вра­жа­ю­чих до­ку­мен­тів, які до­ку­мен­таль­но за­свід­чу­ють, як бо­ро­ли­ся ца­рі та ца­ре­двор­ці, пред­став­ни­ки па­нів­них верств у цар­ській Ро­сії з укра­їн­ською мо­вою, істо­рі­єю, куль­ту­рою, ду­хов­ні­стю. До­но­си, акти, ви­снов­ки, ра­пор­ти, роз­по­ря­дже­н­ня, про­ше­нія, по­ві­дом­ле­н­ня, пам’ятні за­пи­ски, до­по­від­ні, цир­ку­ля­ри. Там же у до­да­тках — по­каж­чик укра­ї­но­мов­них ру­ко­пи­сних та дру­ко­ва­них тво­рів, ко­трі роз- гля­да­ли­ся ор­га­на­ми цен­зу­ри. «Бай­ки» Ле­о­ні­да Глі­бо­ва 1863 ро­ку — зни­ще­но май­же весь на­клад. «Ба­тьків­щи­на» О. Ко­ни­сько­го — за­бо­ро­не­но 1877 р., «Брат та се­стра» Ю. Федь­ко­ви­ча — за­бо­ро­не­ний до дру­ку. Я тіль­ки ді­йшла до се­ре­ди­ни пер­шої сто­рін­ки. Да­лі — со­тні тво­рів укра­їн­ських пи­сьмен­ни­ків, ком­по­зи­то­рів, фі­ло­со­фів бу­ли або за­бо­ро­не­ні, або не­ща­дно ка­стро­ва­ні. Збір­ни­ки, аль­ма­на­хи, му­зи­чні збір­ни­ки, пра­во­пи­си, слов­ни­ки, бу­ква­рі... За­ли­ша­є­ться тіль­ки ди­ву­ва­ти­ся, як із цьо­го ви­па­ле­но­го по­ля ді­йшли до нас тво­ри Шев­чен­ка, Ку­лі­ша, Гре­бін­ки, Дра­го­ма­но­ва, Фран­ка, Ле­сі Укра­їн­ки, як вза­га­лі змо­гло утвер­ди­ти­ся укра­їн­ське сло­во. А най­стра­шні­ші часи ще по­пе­ре­ду. Стра­шно на­віть по­ду­ма­ти, яким бу­де на­сту­пний збір­ник, ра­дян­ських ча­сів. До­зволь­те за­пи­та­ти вас, не­ша­но­ва­не пан­ство, яке ор­га­ні­зо­вує зни­ще­н­ня укра­їн­ської бі­бліо­те­ки в Мо­скві, ці до­ку­мен­ти — та­кож екс­тре­міст­ська лі­те­ра­ту­ра?

По­лі­ти­ка пу­тін­ської Ро­сії що­до укра­їн­ської кни­ги, укра­їн­сько­го сло­ва — про­дов­же­н­ня без­слав­них тра­ди­цій ца­ра­ту, ле­ні­ні­зму, ста­лін­щи­ни, ма­лан­чу­ків­щи­ни. За­бо­ро­ни­ти, зни­щи­ти, ви­гу­би­ти. Ве­ли­ко­дер­жав­ний оскал « рус­ско­го ми­ра » сто­су­є­ться не ли­ше книг з істо­рії Укра­ї­ни чи Го­ло­до­мо­ру, зві­сно, над­то не­при­ва­бли­вою там про­гля­да­є­ться роль Ро­сії, ко­му хо­че­ться не­сти на со­бі тав­ро на­ро­ду- вбив­ці? Це кон­цен­тро­ва­ний ви­яв усі­єї по­лі­ти­ки Ро­сії що­до Укра­ї­ни. По­лі­ти­ки, во­і­сти­ну екс­тре­міст­ської. І во­дно­час са­мо­гу­бної. Бо йде по­не­во­ле­н­ня ро­зу­му на­сам­пе­ред са­мих ро­сі­ян, за­слі­пле­них тем­ря­вою не­зна­н­ня.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.