Ли­сти без кор­до­нів

Ко­ор­ди­на­тор «Ро­сУзни­ка» Яна Гон­ча­ро­ва — про те, як пи­са­ти «в’язням Крем­ля», щоб зві­сто­чка ді­йшла до адре­са­та

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День», фо­то надано Яною Гон­ча­ро­вою

Во лон те ри про ек ту « Рос - Узник», який існує з 2012 ро ку, вже від пра ви ли по - літв’ яз ням до РФ май же 9500 ли­стів. Остан­нім ча­сом че­рез елек т рон ну фор му ре сур су (rosuznik.org) де­ся­тки ли­стів пе­ре да ли ук ра їнсь ким « в’ яз ням Крем ля » . Яна Гон ча ро ва, ко ор - ди на тор « Ро­сУзни ка » , в про ек - ті — з сер п ня 2015 ро ку, як раз від­то­ді, ко­ли в Ро­сто­ві-на-До­ну, де жи­ве, без­глу­здо су­ди­ли ук ра­їн­ців Оле­га Сен­цо­ва й Оле­ксан­дра Коль­чен­ка. Сьо­го­дні Яна ли­сту­є­ться з ба­га­тьма укра­їн­ськи­ми по літв’ яз ня ми в Ро сії. Скіль ки ли­стів від­пра­ви­ла всьо­го — і сама не знає, але то­чно понад ти­ся­чу. « День » роз пи тав у Яни Гон - ча ро вої про те, як пи са ти в’ яз - ням со­ві­сті, щоб зві­сто­чка ді­йшла, чо­му лист мо­же за­бра­ку­ва­ти цен зу ра і яка ймо вір ність то го, що Сен­цо­ва, Коль­чен­ка, Афа­на­сьє­ва та Со­ло­шен­ка все-та­ки пе­ре­да­дуть Укра­ї­ні.

«ХЛО­ПЦІ ЗА ҐРАТАМИ РО­ЗУ­МІ­ЮТЬ, ЩО ВО­НИ НЕ СА­МІ»

— Яно, ко ли звер ну ли ува гу на те му ук ра їнсь ких по літв’ яз - нів у Ро сії? Чо му во на для вас ва­жли­ва?

— Актив­но вни­ка­ти і за­йма­ти­ся про­бле­мою я по­ча­ла в сер­пні ми­ну­ло­го ро­ку, ко­ли в Ро­сто­ві-на-До­ну про­хо­див суд над Оле­гом Сен цо вим і Олек сан д ром Коль­чен­ком. Ко­ли ді зна­лась по­дро­би­ці їхньої спра­ви, бу­ла обу - ре на, оскіль ки бу ло оче вид но, що спра ву сфаб ри ко ва но. В той мо­мент я не уяв­ля­ла, чим мо­жу їм до­по­мог­ти, і ви­рі­ши­ла хо­ча б на пи са ти лис та зі сло ва ми під - трим­ки для Оле­га, а по­тім і для Са ші. Ми ду же здру жи ли ся з хлоп ця ми, як і з Ге ною Афа на - сьє­вим, На­ді­єю Сав­чен­ко. По­тім по спіл ку ва ла ся з ак ти віс та ми укра їнсь ко го Цен т ру Гро ма - дян­ських Сво­бод, і ми до­мо­ви­ли­ся, що я та­кож пи­са­ти­му ін­шим українцям, у ба­га­тьох із яких си­ту­а­ція набагато гір­ша, ніж у «по­пу­ляр­них» в’язнів.

Най важ ли ві ше в цій ді яль - но­сті — те, що хло­пці за ґратами ро­зу­мі­ють, що во­ни не са­мі, від­чу ва ють під трим ку. Час то лис - ти — єди­не дже­ре­ло ін­фор­ма­ції. Ли­сти до­зво­ля­ють від­во­лі­кти­ся, усмі­хну­ти­ся, по­ман­дру­ва­ти з ав­то­ром ли­ста, пе­ре жи­ти якісь по­дії. У ка­ме­рі, де день за днем не від­бу­ва­є­ться ні­чо­го но­во­го, ду­же ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що жи­т­тя йде да­лі, що твої близь­кі за­ли­ши­ли­ся з то­бою, що ти не один.

— Як ак тив но за раз під три - му­ють «в’язнів Крем­ля»?

— Най­біль­ше, зві­сно, під­три­му­ють На­дію Сав­чен­ко. На її ім’я день у день над хо дять де сят ки ли­стів. Ін­шим пи­шуть мен­ше, але я знаю, що ба­га­то хто пи­ше на­пря­му — оми­нув­ши «Ро­сУзник», і це теж ду­же до­бре.

Ли­сти над­хо­дять із рі­зних ку­то­чків пла­не­ти. Най­біль­ше — з Укра­ї­ни і Ро­сії, є ли­сти з Ка­на­ди, США, Ав ст ра лії, ба га то лис тів від укра­їн­ців із Європи, не­що­дав- но нам на­ді­сла­ли ли­ста для На­дії чле­ни Єв­ро­пар­ла­мен­ту.

— І як си­ту­а­ція з ли­ста­ми для укра­їн­ців від­рі­зня­є­ться від си­ту­а­ції з ін­ши­ми в’ язня­ми со­ві­сті? Все- та­ки укра­їн­ським ув’ язне­ним по­рів­ня­но ве­ли­ку ува­гу при­ді­ля­ють ме­діа.

— На­справ­ді укра­їн­ські й ро­сій­ські по­літв’язні — це дві рі­зні ау­ди­то­рії. Є якась ча­сти­на лю­дей, яка пи­ше і тим, і ін­шим, але ча­стень­ко ті, хто пи­шуть Кар­пю­ку й Афа­на­сьє­ву, не пи­шуть На­валь­но­му або Бу­чен­ко­ву (йдеться про Дми­тра Бу­чен­ко­ва, фі­гу­ран­та « Бо­ло­тної спра­ви » . — Авт.).

У Ро­сії при­ді­ля­ють ува­гу сво­їм в’язням, але тут си­ту­а­ція по­рів­ня­но ста­біль­на, окрім но­вих аре­штів, ні­чо­го не мі­ня­є­ться: УДЗ ( умов­но- до­стро­ко­ве звіль­не­н­ня. — Авт.) не да­ють, пе­ре­во­дять у ШІЗО ( штра­фний ізо­ля­тор. — Авт.). Кіль­кість ли­стів, я ду­маю, при­бли­зно одна­ко­ва.

«У ДЕ­ЯКИХ КОЛОНІЯХ ЛИ­СТУ­ВА­Н­НЯ — ЦЕ ІНСТРУМЕНТ ТИСКУ»

— Скіль ки лис тів до хо дить до ук ра їнсь ких в’ яз нів, а скіль - ки — не про­пу­скає цен­зу­ра? Чи всі мо жуть їх от ри му ва ти вза - га­лі?

— Цен зу ра лис тів у ко ло ні - ях — це ду же склад на і най час - ті ше не зро зу мі ла сис те ма. У кож ній ко ло нії свої пра ви ла і своє став лен ня до лис ту ван ня. На прик лад, Ми ко лі Кар пю ку і Ста ніс ла ву Кли ху не пе ре да ли жо­дно­го мо­го па­пе­ро­во­го ли­ста, хо­ча їх бу­ло від­прав­ле­но біль­ше де ся ти. Цен зо ри не по яс ню ють, чо му за бра ку ва ли ко рес пон ден - цію, хо ча ув’ яз не но му по вин ні сказати, що йо­му на­ді­йшов лист, але не про­йшов цен­зу­ру. Із впро­ва­дже­н­ням си­сте­ми « ФСВПлист » ( сер­віс від­прав­ки еле­ктрон­них по­ві­дом­лень, який пра­цює на ба­зі уста­нов Фе­де­раль­ної слу­жби виконання по­ка­рань РФ. — Авт.), при­найм­ні, один лист їм пе­ре­да­ли, але від­по­відь на­ді­йшла ли­ше від Ми­ко­ли.

Якщо не бра­ти в роз­ра­ху­нок Кар­пю­ка і Кли­ха, за мо­ї­ми при­бли­зни­ми під­ра­хун­ка­ми до­хо­дить близь­ко 70% відсотків ли­стів від «Ро­сУзни­ка». Си­ту­а­ція з ли­ста­ми від рі­дних най­ча­сті­ше гір­ша — знаю, що де­хто не одер­жує ли­стів від сім’ї або отримує один із де сят ка. У де яких ко ло - ні ях лис ту ван ня — це ін стру - мент тиску: ув’язне­ним не від­да­ють їх ніх лис тів або спе ці аль но їх псу­ють, за­ли­ва­ють во­дою. Бу­ва ють ви пад ки, ко ли не да ють па­пе­ру для від­по­віді, не ви­да­ють кон­вер­тів, які ми вкла­да­є­мо.

Лис ту ван ня ув’ яз не них рег - ла мен ту єть ся за ко ном, во ни всі ма ють пра во от ри му ва ти і від - прав­ля­ти ли­сти і те­ле­гра­ми, на­віть чіт ко про пи са ні тер мі ни, в які цен­зу­ра по­вин­на пе­ре­ві­ря­ти ко рес пон ден цію. Але до вес ти, що лис та не ви да ли або не від - пра­ви­ли, пра­кти­чно неможливо.

— Пра­во­за­хи­сни­ки го­во­рять, що ли­сти тре­ба пи­са­ти ли­ше ро­сій­ською, без ра­ди­каль­них за­яв. А мо же те де таль ні ше роз по віс - ти, що ро­би­ти, щоб лист ді­йшов?

— Справ ді, лис ти кра ще пи - са­ти ро­сій­ською, то­му що цен­зо­ри не шу­ка­ти­муть ко­гось, хто їм пе­ре­кла­де їх. Ли­ше у На­дії Сав­чен ко цен зо ри ви му ше ні пе ре - кла­да­ти з укра­їн­ської ко­ре­спон­ден­цію, яку во­на пи­ше. У ре­шті ви­пад­ків лист, швид­ше за все, за­бра­ку­ють.

Усі ли­сти, що над­хо­дять на «Рос У зник» ін­ши­ми мо­ва­ми, я зав­жди пе­ре­кла­даю, — щоб під­ви­щи­ти шан­си одер­жа­н­ня. Лис - ти ма­ють бу­ти« до­ма­шні­ми », по­ясню­є­те х під­трим­ка« ФСВПли­ста ». У ці­ло­му та­кі є— п ишіть про своє жи­т­тя, про по­дії, про по­лі­ти­ку, про по­го­ду. Н ай­ча­сті­ше цен­зу­ра до­во­лі ло­яль­на, якщо не­має« осо­бли­вих роз по­ря­джень».

—А які мо­жли­во­сті для від­прав­ки ли­стів є у укра­їн­ських в’я з ні в? Як ча­сто во­ни мо­жуть це ро­би­ти?

— По су­ті, ли­сту­ва­н­ня ув’язне них ні чим не об ме же не, во ни мо жуть пи са ти хоч що дня. За фа­ктом, во­но мо­же обме­жу­ва­ти­ся від сут ніс тю па пе ру, руч ки, кон­вер­тів, ко­ли їм про­сто не ви­да­ють цьо­го, або при­ла­д­дя не­має в «ларь­ку», де їх мо­жна ку­пи­ти. Де­хто скар­жи­ться на від­су­тність ча­су або по­дій — не зна­ють, про що пи са ти. Якщо ви пи ше те са - мо стій но — обов’ яз ко во вкла - дай те па пір для від по ві ді і кон - верт із мар­ка­ми. Кон­верт мо­жна на віть за пов ни ти в по лі « від - прав ник » , щоб ним не міг ско - ри­ста­ти­ся хтось ін­ший.

«ОДНОДУМЦІВ КАТАСТРОФІЧНО МА­ЛО»

— На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня з’ яви лась ін фор ма ція, що Сен­цо­ва, Афа­на­сьє­ва, Коль­чен­ка та Со­ло­шен­ка Ро­сія мо­же пе - ре да ти Укра ї ні. При цьо му, на - прик лад, Афа на сьє ву не за до - воль­ни­ли жо­дно­го кло­по­та­н­ня з оскар жен ня стяг нень. Тоб то став­ля­ться до укра­їн­ців су­во­ро. Як оці­ню­є­те мо­жли­вість пе­ре­да­чі їх Украї ні?

— Так, Укра­ї­на ро­би­ла за­пит про пе­ре­да­чу чо­ти­рьох в’язнів для від­бу­ва­н­ня покарання у сво­їй кра­ї­ні, і Мі­ні­стер­ство юсти­ції РФ да­ло від­по­відь, що ФСВП до­ру­чи­ли під­го­ту­ва­ти до­ку­мен­ти для ви­вче­н­ня мо­жли­во­сті та­кої пе­ре­да­чі. Ра­ді­ти по­ки що за­ра­но, це ще не озна­чає, що їх справ­ді пе­ре­да­дуть. Важ­ко щось про­гно­зу­ва­ти в та­кій не­ста­біль­ній си­ту­а­ції, тим біль­ше, пе­ре­го­во­ри ве­ду­ться дав­но і, ма­буть, уже бу­ли зір­ва­ні.

Як ме ні зда єть ся, звіт Ел ли Пам фі ло вої ( до 25 бе рез ня 2016 ро ку — Упов но ва же ний із прав лю­ди­ни в Ро­сії. — Авт.), у яко­му « про яс ню єть ся гро ма дянсь ка приналежність» Сен­цо­ва і Коль - чен ка, — це хо ро ший знак (йдеться про ви­зна­н­ня на­яв­но­сті ук ра їнсь ко го гро ма дян ст ва в ув’язне­них. — Авт.). Адже згі­дно з за­ко­ном неможливо пе­ре­да­ти гро ма дян Ро сії для від бу ван - ня покарання в Укра­ї­ні.

Те, що Мін’юст не від­мо­вив одра­зу — теж мо­же свід­чи­ти про по­зи­тив­ний роз­ви­ток по­дій. За да­ни­ми Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни, процес мо­же зайня­ти від пів­ро­ку до ро­ку, але, ду­маю, за на­яв­но­сті пев­них по­лі­ти­чних до­мов­ле­но­стей це мо­же ста­ти­ся і за мі­сяць-два. Все за­ле­жить від пе­ре­го­во­рів на ви­щих рів­нях.

— У Ро­сто­ві-на-До­ну ви бе­ре­те участь у рі­зних пу­блі­чних акці­ях: і на під­трим­ку На­дії Сав­чен­ко, і в яки­хось стьо­бних — наприклад, у пов’яза­ній із па­ді­н­ням кур­су ру­бля. На­скіль­ки це без­пе­чно? І як ба­га­то у вас однодумців?

— Для Ро­сто­ва — мі­ста з на­се­ле­н­ням май­же пів­то­ра міль­йо­на — однодумців катастрофічно ма­ло. Наш «кі­стяк» — при­бли­зно 20 осіб. По­ки що у Ро­сто­ві ор­га ни вла ди не при ді ля ють нам під­ви­ще­ної ува­ги, все про­хо­дить спо кій но, хо ча за ми ну лий рік че­рез пе­ре­слі­ду­ва­н­ня з мі­ста ви­їха­ло двоє акти­ві­стів.

Акції від­бу­ва­ю­ться без екс­це­сів, зде­біль­шо­го то­му що нам не до­зво­ля­ють зби­ра­ти­ся в лю­дних мі­сцях. У Ро­сії ми зму­ше­ні про­си­ти до­зво­лу на ко­жну акцію та мі тинг і йти ту ди, ку ди до зво - лить ад мі ніс т ра ція. Що прав да, то рік на ор га ні за то ра ак ції « За мир в Укра ї ні » , при уро че ній до Дня не за леж нос ті Укра ї ни, на - па­ла якась лю­ди­на у фор­мі, «ве­те­ран Но­во­ро­сії», він по­рвав йо­му пла­кат, але по­лі­ція при­сі­кла цей кон­флікт. У Ро­сії вза­га­лі не­без печ но ви слов лю ва ти дум ку, від мін ну від « по лі ти ки пар тії » , але у нас по­ки що не бу­ло жорс­тких за­три­мань і від­кри­т­тя адмі­ні­стра­тив­них або кри­мі­наль­них справ, як це за­раз від­бу­ва­є­ться у Мо­скві.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.