Укра­ї­на – Ту­реч­чи­на: но­ве ві­кно мо­жли­во­стей

Den (Ukrainian) - - День України - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

По­при акти­ві­за­цію укра­їн­сько-ту­ре­цьких від­но­син, остан­нім ча­сом до­сі бра­кує ознак ре­аль­но­го стра­те­гі­чно­го пар­тнер­ства між обо­ма кра­ї­на­ми. Про це від­зна­чи­ла вчо­ра за­про­ше­ний екс­перт Ін­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки із Бра­ти­слав­сько­го уні­вер­си­те­ту Ма­ри­на Во­ро­тнюк, яка під­го­ту­ва­ла до­слі­дже­н­ня «Ау­дит зов­ні­шньої по­лі­ти­ки: Укра­ї­на—Ту­реч­чи­на» і пре­зен­ту­ва­ла йо­го на пу­блі­чних де­ба­тах «Укра­ї­на—Ту­реч­чи­на: но­вий Чор­но­мор­ський со­юз?».

За її сло­ва­ми, укра­їн­сько-ту­ре­цькі від­но­си­ни не по­вин­ні бу­ти ре­актив­ни­ми і ре­а­гу­ва­ти на кон’юн­кту­ру в ро­сій­сько-ту­ре­цьких від­но­си­нах. Па­ні Во­ро­нюк вва­жає, спів­пра­ця між обо­ма кра­ї­на­ми має шанс ста­ти і стра­те­гі­чною, а не де­кла­ра­тив­ною. І са­ме це має, до­дає во­на, має бу­ти орі­єн­ти­ром для на­шо­го ке­рів­ни­цтва. По-пер­ше, по­трі­бно ін­тен­си­фі­ку­ва­ти зов­ні­шню тор­гів­лю. По-дру­ге, за­лу­ча­ти ту­ре­цьких ін­ве­сто­рів для ре­а­лі­за­ції про­е­ктів в Укра­ї­ні. По-тре­тє, по­но­ви­ти пе­ре­го­во­ри про зо­ну віль­ної тор­гів­лі.

«Не зва­жа­ю­чи на те, який клі­мат у ро­сій­сько-ту­ре­цьких від­но­си­нах, свою стратегію Ки­їв має бу­ду­ва­ти на то­му, що ту­ре­цько-укра­їн­ські від­но­си­ни є стра­те­гі­чни­ми са­мі по со­бі. А в зв’яз­ку із за­го­стре­н­ням від­но­син між Ту­реч­чи­ною та Ро­сі­єю у нас з’яви­лось ві­кно мо­жли­во­стей і

Як де­кла­ра­тив­не стра­те­гі­чне пар­тнер­ство пе­ре­тво­ри­ти в ре­аль­не

то­му по­трі­бно ви­ко­ри­ста­ти цей шанс для розвитку дво­сто­рон­ніх від­но­син у всіх сфе­рах, вклю­ча­ю­чи вій­сько­ве спів­ро­бі­тни­цтво. І ці від­но­си­ни ма­ють бу­ти ди­на­мі­чни­ми, про­актив­ни­ми», — на­го­ло­си­ла Во­ро­нюк. Во­дно­час во­на до­да­ла, що кон­фрон­та­ція Ту­реч­чи­ни з Ро­сі­єю стала сти­му­лом для ре­а­лі­за­ції то­го, що ма­ло бу­ти зро­бле­но ра­ні­ше в укра­їн­сько-ту­ре­цькій спів­пра­ці.

По­сол Ту­ре­цької Ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні Йо­нет Джан Те­зель від­зна­чив, що ін­те­рес Ту­реч­чи­ни до Укра­ї­ни не за­ле­жить від від­но­син Ан­ка­ри з Мо­сквою, але це не озна­чає, що Ро­сія не впли­ває на укра­їн­сько-ту­ре­цькі від­но­си­ни. За йо­го сло­ва­ми, йо­го кра­ї­на на­скіль­ки мо­гла ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла пря­мі кон­та­кти зі сві­то­ви­ми лі­де­ра­ми, у то­му чи­слі Ро­сії, для ви­го­ди Укра­ї­ни та Ту­реч­чи­ни. Ра­зом з тим він ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що Ро­сія пе­ре­йде на пра­виль­ну сторону істо­рії, а зі сво­го бо­ку Ту­реч­чи­на по­при агре­сив­ну по­лі­ти­ку Ро­сії не бу­де слі­ду­ва­ти по­лі­ти­кою еска­ла­ції.

Во­дно­час Те­зель вва­жає, що обом кра­ї­нам по­трі­бно ди­ви­ти­ся на підписання угоди про ЗВТ у шир­шо­му спе­ктрі. За йо­го сло­ва­ми, після підписання ЗВТ між Ту­реч­чи­ною та Єги­птом об­сяг дво­сто­рон­ньої тор­гів­лі че­рез два ро­ки зріс з 15 млн до 2 млрд до­ла­рів.

Тим ча­сом за­сту­пник ди­ре­кто­ра — на­чаль­ни­ка від­ді­лу Пів­ден­но­го Кав­ка­зу і Ту­реч­чи­ни Дру­го­го єв­ро­пей­сько­го де­пар­та­мен­ту МЗС Укра­ї­ни Оль­га Чу­бри­ко­ва, ав­тор кни­ги «Ту­реч­чи­на, яку ми не зна­є­мо», від­зна­чи­ла, що за остан­ні де­ся­ти­лі­т­тя Ту­реч­чи­на зро­би­ла стри­бок у сво­є­му розвитку і до­сі збе­рі­гає ви­со­кий рі­вень зро­ста­н­ня, який пе­ре­ви­щує 4%. Від­так вва­жає во­на, Укра­ї­ні вар­то роз­гля­ну­ти Ту­реч­чи­ну як мо­дель еко­но­мі­чно­го розвитку і зро­зу­мі­ти, які ме­ха­ні­зми до­зво­ли­ли здій­сни­ти та­кий стри­бок.

За її сло­ва­ми, від 2002-го до 2015 ро­ку в Ту­реч­чи­ні бу­ло за­лу­че­но 153 млрд пря­мих іно­зем­них ін­ве­сти­цій. При цьо­му во­на звер­ну­ла ува­гу на ме­ха­нізм за­лу­че­н­ня дер­жав­но­го і при­ва­тно­го пар­тнер­ства, за яким Ту­реч­чи­на за­ймає дру­ге мі­сце в Єв­ро­пі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.