Опер­ні зір­ки ви­ко­на­ють сві­то­ві хі­ти

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

16 кві­тня в Ки­є­ві від­бу­де­ться кон­церт «Оль­га Ми­ки­тен­ко за­про­шує»

Ни­ні на­ша зна­ме­ни­та спів­ві­тчи­зни­ця є про­від­ною со­ліс­ткою Aalto Theater у м. Ес­сен ( Ні­меч­чи­на), як за­про­ше­на зір­ка во­на ви­сту­пає на най­пре­сти­жні­ших сце­нах сві­ту — «Ме­тро­по­лі­тен-Опе­ра», Norwegian Royal Opera, Welsh National Opera, Berlin Staatsoper та ін., але не за­бу­ває про свою Ба­тьків­щи­ну.

Сво­єю май­стер­ні­стю во­на ра­ду­ва­ла ме­ло­ма­нів, ви­сту­па­ю­чи за про­гра­мою про­е­кту «Укра­їн­ські опер­ні зір­ки у сві­ті», який за­по­ча­тко­ва­но ке­рів­ни­цтвом На­ціо­наль­ної опе­ри, ко­ли у ви­ста­вах те­а­тру ви­сту­па­ють зна­ме­ни­ті май­стри, ко­трі ни­ні жи­вуть і пра­цю­ють за кор­до­ном, про­слав­ля­ють сво­їм ми­сте­цтвом на- шу дер­жа­ву. І от но­ва зу­стріч з Оль­гою Ми­ки­тен­ко, ко­тра іні­ці­ю­ва­ла твор­чий проект, до уча­сті в яко­му за­про­си­ла сво­їх ко­лег-со­лі­стів На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни: Та­ра­са Штон­ду, Су­сан­ну Ча­хо­ян, Ма­рію Бе­ре­зов­ську та Ва­лен­ти­на Ди­тю­ка, які ви­сту­па­ти­муть під су­про­від ор­ке­стру те­а­тру під ору­дою ди­ри­ген­та Ал­ли Куль­ба­би.

У про­гра­мі про­зву­чать увер­тю­ри, арії та ду­е­ти з по­пу­ляр­них опер: «Ве­сі­л­ля Фі­га­ро», «Дон Жу­ан » , « Ча­рів­на флей­та » , « Ви­кра­де­н­ня із се­ра­лю», «Так чи­нять усі жін­ки » ( В. А. Мо­царт), « На­бук­ко» і «Лу­ї­за Міл­лер» (Дж. Вер­ді), «Лукре­ція Бор­джіа» (Г. До­ні­цет­ті) та ін. А у фі­на­лі ве­чо­ра всі уча­сни­ки кон­цер­ту ви­ко­на­ють хіт Tonight із мю­зи­клу « Вес­тсайд­ська істо­рія» Л. Берн­стай­на.

ФО­ТО КОСТЯНТИНА ГРИШИНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.