81 ро­бо­та із му­зей­но­го зі­бра­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

На Тер­но­піль­щи­ні ви­да­ли кни­гу про обра­зо­твор­чу спад­щи­ну Бо­г­да­на Ле­пко­го

УТер­но­піль­сько­му обла­сно­му ху­до­жньо­му му­зеї пред­ста­ви­ли ви­да­н­ня «Обра­зо­твор­ча спад­щи­на Бо­г­да­на Ле­пко­го». Ав­то­ри книж­ки — стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник му­зею Бо­г­да­на Ле­пко­го в Бе­ре­жа­нах На­та­лія Стрі­лець і тер­но­піль­ський ми­сте­цтво­зна­вець, художник На­та­лія Соб­ко­вич. На­та­лія Стрі­лець за­зна­чає, що ви­да­н­ня є та­кож ко­ле­ктив­ною пра­цею всіх пра­ців­ни­ків му­зею Бо­г­да­на Ле­пко­го. Як во­на роз­по­ві­ла «Дню», основ­на ча­сти­на ро­бо­ти бу­ла зро­бле­на 2015 ро­ку, але сама ідея за­ро­ди­ла­ся в 2012-му, ко­ли спіль­но з На­та­лі­єю Соб­ко­вич му­зей ви­дав збір­ку ка­зок Бо­г­да­на Ле­пко­го. «На­та­лія Соб­ко­вич ілю­стру­ва­ла книж­ку і то­ді ще пер­ший ди­ре­ктор му­зею На­дія Пе­трів­на Дир­да ви­сло­ви­ла ідею укла­де­н­ня такого ка­та­ло­гу. Ми по­ча­ли зби­ра­ти, си­сте­ма­ти­зу­ва­ти ма­те­рі­а­ли. Ґрун­тов­но пра­цю­ва­ли із са­ми­ми кар­ти­на­ми. Ко­жну ро­бо­ту роз­ши­ва­ли, де­таль­но ви­вча­ли всі по­шко­дже­н­ня, всі ав­тор­ські си­гна­ту­ри, на­пи­си пле­мін­ни­ка Бо­г­да­на Ле­пко­го — до­кто­ра ме­ди­ци­ни, гро­мад­сько­го і куль­тур­но­го ді­я­ча, ме­це­на­та, пред­став­ни­ка укра­їн­ської ді­а­спо­ри в США Ро­ма­на Сми­ка, який пе­ре­дав ро­бо­ти му­зею. Ба­га­то скла­дно­щів бу­ло з тим, що на кар­ти­нах ма­ло ав­тор­ських по­зна­чень. А то­му основ­ним до­ро­го­вка­зом бу­ли за­мі­тки до­кто­ра Сми­ка. Одно­ча­сно ми шу­ка­ли кон­та­кти лю­дей з ді­а­спо­ри, які на­да­ли би но­ві­шу, ці­ка­ві­шу ін­фор­ма­цію, до цих пір не до­сту­пну за­га­лу і на­у­ков­цям», — роз­по­ві­ла Н. Стрі­лець.

На­та­лія Стрі­лець роз­по­від­ає, що у пла­нах — пов­ні­ше до­слі­дже­н­ня: «Ка­та­лог охо­плює тіль­ки му­зей­ну збір­ку, тоб­то — ві­сім­де­сят одну ро­бо­ту Ле­пко­го. Але ми зна­є­мо, що во­ни єі в На­ціо­наль­но­му му­зе­їв Ко­ло­миї, в при­ва­тній ко­ле­кції США ... За­ли­ши­ло­ся ба­га­то за­пи­тань, на які хо­че­ться зна­йти від­по­віді».

ФО­ТО МИХАЙЛА УРБАНСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.