До 440-річ­чя Острозь­кої ака­де­мії

Роз­по­чав­ся між­на­ро­дний ін­те­ле­кту­аль­ний ма­ра­фон му­дрих ви­сло­вів

Den (Ukrainian) - - День України - Іри­на ПОКОТИЛЬСЬКА

Між­на­ро­дний ін­те­ле­кту­аль­ний ма­ра­фон «Не­має дру­га понад му­дрість » (І. Фран­ко) — проект На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Острозь­ка ака­де­мія», ор­га­ні­зо­ва­ний до 440- річ­чя пер­шо­го ви­що­го на­вчаль­но­го за­кла­ду Укра­ї­ни та Схі­дної Європи — Острозь­кої слов’яно-гре­ко-ла­тин­ської ака­де­мії. На­га­да­є­мо, цьо­го­річ від­по­від­но до По­ста­но­ви Верховної Ради Укра­ї­ни від 2 лю­то­го 2016 ро­ку № 971-VIII цей юві­лей від­зна­ча­є­ться на дер­жав­но­му рів­ні.

До 1 сер­пня 2016 ро­ку всі охо­чі мо­жуть за­ли­ши­ти на ін­тер­нет- сто­рін­ці про­е­кту 440. oa. edu. ua вла­сний му­дрий ви­слів для на­щад­ків. Уча­сник ма­ра­фо­ну мо­же за­про­по­ну­ва­ти один ви­слів, обме­же­ний 440 зна­ка­ми. Після мо­де­ру­ва­н­ня ви­слів по­тра­пляє у спи­сок для го­ло­су­ва­н­ня. Фра­зи, які на­би­ра­ють най­біль­шу кіль­кість го­ло­сів, по­тра­пля­ють у спи­сок 440 ви­сло­вів. Із цьо­го спи­ску най­більш рей­тин­го­ві бу­дуть ві­ді­бра­ні до пе­ре­лі­ку ТОП-25 пре­му­дро­стей (чи­сло 25 сим­во­лі­зує юві­лей укра­їн­ської не­за­ле­жно­сті). Спи­сок440 бу­де ви­да­но окре­мою книж­кою, а ТОП-25 пре­му­дро­стей ви­кар­бу­ють на в’їзній Трі­ум­фаль- ній ар­ці Острозь­кої ака­де­мії, яку пла­ну­ють збу­ду­ва­ти до від­зна­че­н­ня юві­лею в жов­тні.

Сво­го ча­су Ми­хай­ло Гру­шев­ський го­во­рив, що Острозь­ка ака­де­мія в ХVІ—ХVІІ сто­лі­т­тях бу­ла ві­до­ма як «пер­ше огни­ще но­вої осві­ти, но­во­го шкіль­ни­цтва, но­во­го ду­хов­но­го жи­т­тя». Во­на «...одна бли­ску­чою зо­рею ясно сві­ти­ла на всю Укра­ї­ну... якраз то­ді, ко­ли бу­ла най­біль­ше по­трі­бна. І в цьо­му її ві­ко­ві­чна сла­ва», — пи­сав Іван Огі­єн­ко.

Ре­ктор На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Острозь­ка ака­де­мія» Ігор Па­сі­чник осо­би­сто до­лу­чив­ся до ма­ра­фо­ну, на­пи­сав­ши: «Ві­ра по­ля­гає в то­му, що ми ві­ри­мо в те, чо­го не ба­чи­мо, але на­го­ро­да за ві­ру — це мо­жли­вість по­ба­чи­ти те, у що ми ві­ри­мо».

«Хо­че­те на­зав­жди увійти в істо­рію Острозь­кої ака­де­мії? То­ді не­об­хі­дно взя­ти участь у про­е­кті. Цей ма­ра­фон дає уні­каль­ну мо­жли­вість за­ли­ши­ти свій ін­те­ле­кту­аль­ний про­дукт для на­сту­пних по­ко­лінь. То­му в кожної лю­ди­ни в на­шій кра­ї­ні є шанс, акти­ві­зу­вав­ши ми­сле­н­ня, на­пи­са­ти та­кий ви­слів, який бу­де за­кар­бо­ва­ний на со­тні ро­ків » , — роз­по­від­ає Ігор Па­сі­чник.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.