«Збе­ре­жи ду­шу»

У Він­ни­ці бій­ців АТО вчи­ти­муть кон­тро­лю­ва­ти емо­ції

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

19трав­ня на ба­зі цен­тру со­ці­аль­но-пси­хо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції ді­тей та мо­ло­ді з фун­кціо­наль­ни­ми обме­же­н­ня­ми роз­по­чну­ться тре­нін­го­ві за­ня­т­тя для бій­ців із вій­сько­вої ча­сти­ни 3028 На­ціо­наль­ної гвар­дії Укра­ї­ни. 12 вій­сько­вих, які про­йшли що­най­мен­ше три ро­та­ції в зо­ні АТО, упро­довж двох днів пра­цю­ва­ти­муть з пси­хо­ло­га­ми із гро­мад­ської організації «Збе­ре­жи ду­шу». Та­кож для них про­во­ди­ти­муть за­ня­т­тя ві­до­мі в Укра­ї­ні тре­не­ри з арт-те­ра­пії та по­до­ла­н­ня пост­стре­со­вих ста­нів.

«На жаль, в Укра­ї­ні бу­ло зни­ще­но ін­сти­ту­цію вій­сько­вих пси­хо­ло­гів, і ко­ли при­йшла вій­на, ми ви­яви­ли­ся не го­то­ви­ми бо­ро­ти­ся з її на­слід­ка­ми, — каже го­ло­ва ГО «Збе­ре­жи ду­шу» Лю­дми­ла Єв­сє­є­ва. — Ми, пси­хо­ло­ги, об’єд­на­ли­ся у волонтерську гру­пу пси­хо­ло­гі­чної до­по­мо­ги сол­дат­ським сім’ям. За­раз у на­шій організації пра­цює 16 фа­хів­ців. За­йма­є­мо­ся зде­біль­шо­го пси­хо­ло­гі­чною ре­а­лі­за­ці­єю де­мо­бі­лі­зо­ва­них бій­ців і кон­суль­ту­є­мо чле­нів їхніх ро­дин. За під­трим­ки Бри­тан­ської ради в Укра­ї­ни за­пу­ска­є­мо проект для пси­хо­ло­гі­чної під­трим­ки де­мо­бі­лі­зо­ва­них бій­ців та вій­сько­во­слу­жбов­ців ЗСУ. Про­ве­де­мо два тре­нін­ги для двох груп».

Пред­став­ник пси­хо­ло­гі­чної слу­жби вій­сько­вої ча­сти­ни 3028 Сер­гій Ле­щен­ко каже, що охо­чих взя­ти участь у на­вчаль­но-тре­нін­го­вих за­ня­т­тя бу­де чи­ма­ло. Спо­ча­тку во­я­ки, які по­вер­та­ли­ся із зони АТО, бо­я­ли­ся звер­та­ти­ся по до­по­мо­гу до пси­хо­ло­гів, не ві­ри­ли, що во­ни мо­жуть їм до­по­мог­ти. За­раз си­ту­а­ція змі­ни­ла­ся і хло­пці зна­ють, що во­ни не хво­рі, їм про­сто важ­ко впо­ра­ти­ся з емо­ці­я­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.