«Ада­пта­ція до по­то­чних і май­бу­тніх ви­кли­ків без­пе­ці»

Під та­кою те­мою в Ки­є­ві з 18 до 22 кві­тня від­бу­де­ться XVI Між­на­ро­дний ти­ждень НАТО

Den (Ukrainian) - - День Планети - Януш БОЯРСЬКІ, ко­ман­ду­вач Рим­сько­го ко­ле­джу НАТО, спеціально для «Дня»

ЕКСКЛЮЗИВ

Не­вдов­зі Обо­рон­ний ко­ледж НАТО і На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет обо­ро­ни Укра­ї­ни (НУОУ) роз­по­чнуть XVI Між­на­ро­дний ти­ждень у Ки­є­ві. По­пе­ре­дні 15 за­хо­дів, які від­бу­ли­ся в цьо­му за­кла­ді, бу­ли при­свя­че­ні рі­зним ва­го­мим те­мам, а те­мою цьо­го­рі­чно­го за­хо­ду ста­не: «Ада­пта­ція НАТО до по­то­чних і май­бу­тніх ви­кли­ків без­пе­ці». «Ада­пта­ція» — це клю­чо­ве сло­во XVI Мі­жна­ро­дно­го ти­жня і, за­га­лом, ви­зна­чає су­ча­сний світ, в яко­му ми жи­ве­мо. Я хо­тів би ско­ри­ста­ти­ся на­го­дою, щоб­по­ясни­ти, чо­му цьо­го ро­ку ми обра­ли са­ме цю те­му.

Ми жи­ве­мо у сві­ті, що є набагато більш не­пе­ре­дба­чу­ва­ним і не­ста­біль­ним, аніж будь-ко­ли ра­ні­ше. Про­тя­гом остан­ніх кіль­кох де­ся­ти­літь ми спо­сте­рі­га­ли сут­тє­ві змі­ни сто­сов­но ха­ра­кте­ру за­гроз: у сві­ті одна за одною ви­ни­ка­ють те­ро­ри­сти­чні організації з рі­зною іде­о­ло­гі­єю та ці­ля­ми. І хо­ча зви­чай­на зброя та по­ши­ре­н­ня зброї ма­со­во­го зни­ще­н­ня й на­да­лі ста­нов­лять сер­йо­зну стур­бо­ва­ність, за­со­би, до яких сьо­го­дні вда­є­ться те­ро­ризм, не обме­жу­ю­ться ни­ми. Те­ро­ризм не ви­знає кор­до­нів, а те­ро­ри­сти за­сто­со­ву­ють со­ці­аль­ні ме­діа, кі­бер­не­ти­чні ка­на­ли та пси­хо­ло­гі­чні ма­ні­пу­ля­ції, вра­жа­ю­чи та­ким чи­ном но­ві об’єкти.

До то­го ж, та­кі кон­це­пції, як за­хист прав лю­ди­ни, економічна ста­біль­ність або хар­чо­ва без­пе­ка й за­хист при­ро­дних ре­сур­сів і дов­кі­л­ля, по­сту­по­во на­бу­ва­ють де­да­лі біль­шо­го зна­че­н­ня в зу­си­л­лях із під­три­ма­н­ня ста­біль­но­сті у сві­ті. Во­дно­час ми є свід­ка­ми на­слід­ків не­розв’яза­но­го кон­флі­кту в Си­рії, який спри­чи­нив кри­зу бі­жен­ців, від якої ни­ні по­тер­па­ють як дер­жа­ви-чле­ни Альян­су, так і пар­тне­ри.

У ди­на­мі­чно­му сві­ті, де кри­зи ви­ни­ка­ють зне­на­цька, для їх ефе­ктив­но­го по­до­ла­н­ня по­трі­бне від­по­від­не ди­на­мі­чне лі­дер­ство. У цьо­му кон­текс­ті ті, хто ухва­лює рі­ше­н­ня, ма­ють бу­ти в змо­зі ада­пту­ва­ти­ся до но­вих обставин, які ча­сто неможливо кон­тро­лю­ва­ти. До­сяг­ти цьо­го можливо зав­дя­ки роз­ши­ре­но­му й май­стер­но­му під­хо­ду в га­лу­зі осві­ти. Обо­рон­ний ко­ледж НАТО, який є про­від­ним осві­тнім за­кла­дом Альян­су, на­го­ло­шує на ва­го­мо­сті стра­те­гі­чно­го ро­зу­мі­н­ня та ана­лі­зу ви­кли­ків сьо­го­де­н­ня в кон­текс­ті міжнародної та ре­гіо­наль­ної без­пе­ки.

Зав­дя­ки на­шій по­лі­ти­ці ака­де­мі­чної сво­бо­ди і ро­бо­ті до­слі­дни­цько­го від­ді­лу Ко­ле­джу ми ма­є­мо змо­гу при­сто­со­ву­ва­ти на­шу на­вчаль­ну про­гра­му до по­то­чних між­на­ро­дних питань, що­бзаб ез­пе­чи­ти на­шим слу­ха­чам най­ви­щий рі­вень ви­кла­да­н­ня.

Процес ада­пта­ції є над­то ва­жли­вим, і осо­бли­ву ува­гу бу­ло, зві­сно, при­ді­ле­но те­ма­ти­ці гі­бри­дної вій­ни. І хоч гі­бри­дна вій­на — це зов­сім не но­ве яви­ще, від­ко­ли Ро­сія здій­сни­ла не­за­кон­ну ане­ксію Криму, а в Укра­ї­ні роз­по­ча­ла­ся вій­на у схі­дно­му ре­гіо­ні, сьо­го­дні цей тер­мін в усіх на ву­стах, при­чо­му йо­го ши­ро­ко вжи­ва­ють як вій­сько­ві, так і ци­віль­ні. І хоч до­сі не існує то­чно­го ви­зна­че­н­ня по­ня­т­тя «гі­бри­дна вій­на», от­же іно­ді нам скла­дно ви­зна­чи­ти, а що ж та­ке на­справ­ді «гі­бри­дна вій­на» — втім, не­об­хі­дно вмі­ти ви­яв­ля­ти схе­ми та­кої вій­ни, щобб ути в змо­зі стри­му­ва­ти і про­ти­сто­я­ти їй.

Зро­зумі­ло, Ро­сія — не єди­на, хто ве­де гі­бри­дну вій­ну. До неї мо­жуть та­кож вда­ва­ти­ся не­дер­жав­ні грав­ці на пів­ден­но­му флан­зі НАТО. В обох ви­пад­ках ми спо­сте­рі­га­є­мо кон­флікт, що є во­дно­час ком­пле­ксним, та­ким, що змі- ню­є­ться, і гну­чким, який по­єд­нує в со­бі від­кри­ті і при­хо­ва­ні за­со­би ведення вій­ни. Гі­бри­дні за­гро­зи ма­ють на ме­ті ви­ко­ри­ста­ти ура­зли­вість на­ших від­кри­тих су­спільств і на­ших зброй­них сил, усу­ва­ю­чи ста­лі від­мін­но­сті між вій­ною та ми­ром, а та­кож під­ри­ва­ю­чи на не­ба­че­но­му ра­ні­ше рів­ні наші тра­ди­цій­ні уста­но­ви та уря­ди.

Ось чо­му ми ви­вча­є­мо са­ме цю те­ма­ти­ку в Ко­ле­джі і вклю­чи­ли її до на­шої на­вчаль­ної про­гра­ми. До то­го ж, ми­ну­ло­го ро­ку ми про­ве­ли важливу кон­фе­рен­цію з цьо­го пи­та­н­ня під на­звою: «НАТО і но­ві спосо­би ведення вій­ни: по­до­ла­н­ня гі­бри­дних за­гроз » . Із цієї на­го­ди до Ри­му з’ їха­ли­ся на­у­ков­ці, до­слі­дни­ки та про­від­ні ра­дни­ки з усьо­го сві­ту.

Та­кі зу­си­л­ля, спря­мо­ва­ні на ви­яв­ле­н­ня не­тра­ди­цій­них за­гроз, зно­ву до­ве­ли, як ба­га­то ва­жать які­сна осві­та й мі­цні від­но­си­ни пар­тнер­ства. По­чи­на­ю­чи з 1951 ро­ку, Обо­рон­ний ко­ледж НАТО здій­снює під­го­тов­ку пер­спе­ктив­них по­са­дов­ців, які ста­нуть лі­де­ра­ми май­бу­тньо­го, зда­тни­ми ре­а­гу­ва­ти на ви­кли­ки, з яки­ми до­ве­де­ться ма­ти спра­ву Альян­су в кон­текс­ті мін­ли­вої міжнародної без­пе­ки. Ми до­ся­гли успі­хів у на­шій ро­бо­ті, адже не обме­жу­є­мо­ся су­то ви­кла- да­н­ням ди­сци­плін. Я бска­зав, ми «не пра­гне­мо на­вчи­ти». Ми зо­се­ре­джу­є­мо ува­гу на то­му, що­би «зро­зу­мі­ти, чо­му», аніж «зро­зу­мі­ти, як». Це дає на­шим слу­ха­чам ін­стру­мен­ти, яких во­ни по­тре­бу­ють для про­ти­сто­я­н­ня но­вим гло­баль­ним ви­кли­кам і за­гро­зам. Ось чо­му Ко­ледж НАТО існує ось уже понад 65 ро­ків, і ми про­дов­жу­є­мо за­без­пе­чу­ва­ти ви­со­ко­які­сну осві­ту. Ра­зом з тим, ми сві­до­мі то­го, що для то­го що­бви­жи­ти, не­об­хі­дно змі­ню­ва­ти­ся від­по­від­но до но­вих обставин. Це та­кож сто­су­є­ться осві­ти. В Обо­рон­но­му ко­ле­джі НАТО ми зав­жди до­бре ро­зумі­ли, як ва­жли­во бу­ти го­то­ви­ми до но­вих ви­кли­ків, і ми й на­да­лі ді­я­ти­ме­мо са­ме так.

Бе­зу­мов­но, те, на­скіль­ки все­о­хо­плю­ю­чою мо­же бу­ти осві­та, за­ле­жить від її по­тен­ці­а­лу й від­кри­то­сті в роз­бу­до­ві пар­тнер­ських від­но­син. По­то­чна си­ту­а­ція у сві­ті до­ве­ла, що за­без­пе­чи­ти три­ва­лу ста­біль­ність мо­жна ли­ше на осно­ві по­ро­зу­мі­н­ня та спів­пра­ці. Ось чо­му роз­ви­ток актив­них кон­та­ктів з ін­ши­ми осві­тні­ми уста­но­ва­ми зав­жди був одним із прі­о­ри­те­тних на­пря­мів ді­яль­но­сті Ко­ле­джу. Як ба­чи­мо, Між­на­ро­дний ти­ждень НАТО в Ки­є­ві — спіль­ний осві­тній за­хід, за­про­ва­дже­ний Обо­рон­ним ко­ле­джем НАТО і На­ціо­наль­ним уні­вер­си­те­том обо­ро­ни Укра­ї­ни, — відіграє над­зви­чай­ну роль у ви­ро­блен­ні фун­да­мен­таль­них під­хо­дів у га­лу­зі осві­ти стра­те­гі­чно­го рів­ня. Між­на­ро­дний ти­ждень про­дов­жує по­си­лю­ва­ти вза­єм­ну по­ва­гу, що існує між Альян­сом та Україною як йо­го пар­тне­ром.

Як ке­рів­ни­ко­ві Обо­рон­но­го ко­ле­джу НАТО, ме­ні ду­же при­єм­но ма­ти на­го­ду зно­ву взя­ти участь у Мі­жна­ро­дно­му ти­жні в Ки­є­ві. Низ­ку ле­кцій, зокре­ма «НАТО: вчо­ра, сьо­го­дні, зав­тра»; «Осно­ва май­бу­тніх опе­ра­цій НАТО»; «За­хі­дний по­гляд на Ро­сію», бу­де за­про­по­но­ва­но за ті­єю ж осві­тньою ме­то­ди­кою, яку ми за­сто­со­ву­є­мо в Ко­ле­джі, й у ті­сній ко­ор­ди­на­ції з гру­пою укра­їн­ських екс­пер­тів під про­во­дом ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту обо­ро­ни Укра­ї­ни ге­не­рал-лей­те­нан­та Ва­си­ля Ма­кси­мо­ви­ча Те­ле­ли­ма. Я впев­не­ний у то­му, що на­ша спів­пра­ця ста­но­вить ва­го­мий крок до ви­ро­бле­н­ня спіль­но­го ба­че­н­ня що­до то­го, якою має бу­ти май­бу­тня роль НАТО і її пар­тне­рів у під­три­ман­ні міжнародної без­пе­ки. На­ша спів­пра­ця з НУОУ спря­мо­ва­на, пе­ре­д­усім, на здій­сне­н­ня обмі­ну дум­ка­ми, обго­во­ре­н­ня акту­аль­них питань та отри­ма­н­ня від­гу­ків без­по­се­ре­дньо від учасників за­хо­ду, а та­кож за­без­пе­че­н­ня си­сте­ма­ти­чної під­трим­ки Укра­ї­ні, яка є ва­жли­вим пар­тне­ром НАТО і з якою ми ма­є­мо по­стій­ні кон­та­кти. НАТО під­три­мує Укра­ї­ну на шля­ху ре­форм. Зі сво­го бо­ку, Обо­рон­ний ко­ледж НАТО готовий ро­би­ти свій вне­сок.

По­то­чна си­ту­а­ція у сві­ті до­ве­ла, що за­без­пе­чи­ти три­ва­лу ста­біль­ність мо­жна ли­ше на осно­ві по­ро­зу­мі­н­ня та спів­пра­ці. Ось чо­му роз­ви­ток актив­них кон­та­ктів з ін­ши­ми осві­тні­ми уста­но­ва­ми зав­жди був одним із прі­о­ри­те­тних на­пря­мів ді­яль­но­сті Ко­ле­джу. Як ба­чи­мо, Між­на­ро­дний ти­ждень НАТО в Ки­є­ві — спіль­ний осві­тній за­хід, за­про­ва­дже­ний Обо­рон­ним ко­ле­джем НАТО і На­ціо­наль­ним уні­вер­си­те­том обо­ро­ни Укра­ї­ни, — відіграє над­зви­чай­ну роль у ви­ро­блен­ні фун­да­мен­таль­них під­хо­дів у га­лу­зі осві­ти стра­те­гі­чно­го рів­ня. Між­на­ро­дний ти­ждень про­дов­жує по­си­лю­ва­ти вза­єм­ну по­ва­гу, що існує між Альян­сом та Україною як йо­го пар­тне­ром.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.