Ав­стрія бу­дує пар­кан на кор­до­ні з Іта­лі­єю

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ав­стрія по­ча­ла зво­ди­ти пар­кан на ді­лян­ці кор­до­ну з Іта­лі­єю, в ра­йо­ні пун­кту Брен­нер. Рі­ше­н­ня Ві­дня про йо­го бу­дів­ни­цтво з ме­тою по­си­ле­н­ня кон­тро­лю за при­бу­т­тям мігрантів з Іта­лії спри­чи­ни­ло кри­ти­ку в Єв­ро­пі. Єв­ро­ко­мі­сія ви­сло­ви­ла «за­не­по­ко­є­н­ня» з цьо­го при­во­ду. Ав­стрій­ська вла­да бо­ї­ться на­пли­ву мігрантів до Іта­лії Се­ред­зем­ним мо­рем після за­кри­т­тя бал­кан­сько­го ко­ри­до­ру. «Цей по­ка­зо­вий вчи­нок Ав­стрії має на ме­ті за­охо­ти­ти Іта­лію до ухва­ле­н­ня рі­шень до то­го, як по­тік мігрантів хли­не у бік Брен­нер­сько­го пе­ре­ва­лу», — вва­жає спів­ро­бі­тник адмі­ні­стра­ції іта­лій­ської ко­му­ни Брен­не­ро. У по­не­ді­лок іта­лій­ська бе­ре­го­ва охо­ро­на зві­ту­ва­ла про пе­ре­хо­пле­н­ня під час во­сьми ря­ту­валь­них опе­ра­цій чов­нів з мі­гран­та­ми з Пів­ні­чної Афри­ки. Йдеться про 1850 шу­ка­чів при­тул­ку, які ді­ста­ли­ся узбе­реж­жя країни ли­ше за один день. Спо­кій­не мо­ре, со­ня­чна й те­пла погода під­штов­ху­ють мігрантів до не­без­пе­чної мор­ської по­до­ро­жі. Ав­стрій­ський уряд пла­нує до черв­ня зве­сти пар­ка­ни на кор­до­нах з Іта­лі­єю та Угор­щи­ною по­ді­бно до то­го, який взимку був по­бу­до­ва­ний на лінії роз­ме­жу­ва­н­ня із Сло­ве­ні­єю.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.