У Пор­ту­га­лії від­кри­ли пам’ятник Ге­ро­ям Не­бе­сної Со­тні

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У пор­ту­галь­сько­му мі­сті Бра­га від­бу­ло­ся від­кри­т­тя пам’ятни­ка Ге­ро­ям Не­бе­сної Со­тні. Про це йдеться на сто­рін­ці по­соль­ства Укра­ї­ни в Пор­ту­га­лії у «Фейс­бу­ці». З іні­ці­а­ти­ви та за ко­шти Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту у Бра­зі вдалося вста­но­ви­ти пам’ятник, ар­хі­те­кто­ром яко­го став мі­сце­вий жи­тель Ф. Жорж. У офі­цій­ній це­ре­мо­нії від­кри­т­тя пам’ятни­ка взя­ли участь по­сол Укра­ї­ни в Пор­ту­га­лії Ін­на Огні­вець, ар­хі­єпис­коп Рів­нен­ський і Острозь­кий Іла­ріон та ін­ші пред­став­ни­ки ду­хо­вен­ства, віце-пре­зи­дент Му­ні­ци­паль­ної ради Бра­ги Фір­мі­шну Мар­кеш, пред­став­ни­ки укра­їн­ської гро­ма­ди Пор­ту­га­лії. Огні­вець та­кож за­зна­чи­ла, що це пер­ший пам’ятник Ге­ро­ям Не­бе­сної Со­тні у Пор­ту­га­лії та один з пер­ших у Єв­ро­пі та сві­ті.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.