Ли­тва за­бо­ро­ни­ла в’їзд 46 фі­гу­ран­там «спи­ску Сав­чен­ко»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ли­тва за­бо­ро­ни­ла в’їзд на свою те­ри­то­рію осо­бам, пов’яза­ним із за­су­дже­н­ням у Ро­сії укра­їн­ської льо­тчи­ці На­дії Сав­чен­ко. Цю ін­фор­ма­цію під­твер­див міністр за­кор­дон­них справ Ли­тви Лі­нас Лін­кя­ві­чюс, по­ві­дом­ляє Delfi. Крім «спи­ску Сав­чен­ко», нев’їзни­ми ого­ло­ше­ні осо­би, пов’яза­ні із за­су­дже­н­ням укра­їн­ців Оле­га Сен­цо­ва і Оле­ксан­дра Коль­чен­ка. «Кон­кре­тно йдеться про ро­сій­ських суд­дів, про­ку­ро­рів, які без­по­се­ре­дньо брали участь у спра­ві цих лю­дей. На­ра­зі на­зва­но 46 осіб, яким за­бо­ро­не­ний в’їзд на те­ри­то­рію Ли­тви», — ска­зав Лін­кя­ві­чюс, уто­чнив­ши, що спи­сок до­пов­ню­є­ться. До спи­ску уві­йшли лю­ди, які брали участь в по­ру­шен­ні кри­мі­наль­них справ проти Сав­чен­ко, ре­жи­се­ра Сен­цо­ва і пра­во­за­хи­сни­ка Коль­чен­ка. «Ми не ви­зна­є­мо ці спра­ви, які, на на­шу дум­ку, є фаль­си­фі­ко­ва­ни­ми, і ці осо­би, які без­по­се­ре­дньо пов’яза­ні — суд­ді, про­ку­ро­ри, де­які ін­ші ді­я­чі з цих са­мо­зва­них ре­спу­блік — До­не­цької та Лу­ган­ської, — во­ни по­тра­пи­ли до цьо­го спи­ску», — ска­зав Лін­кя­ві­чюс. За йо­го сло­ва­ми, Ли­тва — пер­ша кра­ї­на ЄС, яка скла­ла та­кий спи­сок. Міністр спо­ді­ва­є­ться, що крок Віль­ню­са спо­ну­ка­ти­ме ін­ші країни та ЄС на­слі­ду­ва­ти цей при­клад.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.