За що «сми­кає» агре­сор?

Оль­га АЙВАЗОВСЬКА: «Кремль і так зва­ні ЛНР та ДНР на пе­ре­го­во­рах у Мін­ську ви­ко­ри­сто­ву­ють не­га­тив­ні сторони укра­їн­сько­го по­лі­ти­ку­му»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

За раз Укра ї на пе ре жи ває низ ку па ра лель них тор - гів — тор­гів­лю клю­чо­ви­ми по са да ми в кра ї ні, тор гів - лю те ри то рі я ми і зреш тою тор - гів­лю су­ве­ре­ні­те­том. Пер­ше про­яв­ля­є­ться в ку­лу­ар­них би­твах в Ра ді за по са ди в уря ді, які вже від­лу­ню­ють в су­спіль­стві іро­ні­чни ми анек до та ми, а во ро гу да - ють при від в кот ре про де мон ст - ру­ва­ти За­хо­ду — чи вар­то зв’язу­ва­тись з на­ми вза­га­лі.

Дру гий ас пект пов’ яза ний з про су ван ням че рез « мінсь кий фор­мат» те­ми ви­бо­рів на оку­по­ва ній те ри то рії. Для цьо го бу ли на віть за ки ну ті де які по си ли у ви­гля­ді в то­му чи­слі за­ко­но­про­ек тів що до « між об лас них те ри - то рі аль них об’ єд нань » ( МТО), то­що. Суть їхня по­ля­гає в то­му, щоб по ста ви ти на оку по ва ні те - ри­то­рії «князь­ків» для фор­маль­ної імі та ції при сут нос ті там ук - ра їнсь кої вла ди. На справ ді, і Кремль, і ук ра їнсь кі олі гар хи ли ше на ма цу ють ґрунт для по - твор­ної фор­му­ли під на­звою «ре­ін­те­гра­ція» для збе­ре­же­н­ня там де- фак то і ро сійсь кої при сут - но­сті, і стат ків зга да них «князь­ків».

Тре тій ас пект ав то ма тич но ви­пли­ває з дру­го­го і по­ля­гає в то­му, що від хід від ви зна чен ня «оку­по­ва­ні те­ри­то­рії» і акцент на «ре­ін­те­гра­ції» до­зво­ляє агре­со­ру ство­ри­ти не­без­пе­чний пре­це­дент ство­ре­н­ня шту­чних утво­рень на ті­лі уні­тар­ної дер­жа­ви Укра­ї­на.

Позиція За­хо­ду озву­чу­ва­лась не­о­дно­ра­зо­во в то­му чи­слі і че­рез ву­ста Франк-Валь­те­ра Штайн­має ра з ви ко ри стан ням фраз, що дав но на би ли оско ми ну, на кшталт « до три ман ня Мінсь ких угод». На­віть на зу­стрі­чі G7 в Хі­ро­сі­мі лі­де­ри за­хі­дних кра­їн чі­тко да ли зро зу мі ти, що ви ма га - ють від Укра ї ни про ве ден ня ви - бо­рів на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, як це за пи са но в Мінсь ких уго дах. Але, з ін­шо­го бо­ку, За­хід ста­вив не що дав но ви мо ги і що до не до - тор­кан­но­сті уря­ду Яце­ню­ка, які не впи са ли­ся в кон’ юн к ту ру ін - те­ре­сів на­ших ви­со­ко­по­са­дов­ців і від по від но, як ба чи мо з остан - ніх по­дій, бу­ли про­і­гно­ро­ва­ні.

Те пер ра зом з « па намсь ким скан­да­лом», який в прин­ци­пі ні­чо го но во го для пе ре січ но го ук - ра­їн­ця не від­крив, але вко­тре до­вів За хо ду жах ли ву ук ра їнсь ку ре­аль­ність, ми ма­є­мо «прем’єрі­а­ду » і ніч ні пе ре мо ви ни в пар ла - мен­ті... І на За­хід, який ти­сне на Укра ї ну з ви бо ра ми на Дон ба сі, нам об ра жа тись не вар то. Там ме­та одна — при­спа­ти ка­та­стро­фу, зга­си­ти по­лум’я до рів­ня тлію чо го жа ру, від яко го бу де спе - ко­тне ли­ше українцям, що так і не на­вчи­лись оби­ра­ти вла­ду і до­сі за­мість по­шу­ку про­фе сіо­на­лів чіп ля ють ся за влас ні ре флек сії, на яких гра­ють по­пу­лі­сти.

Чи пе рей ма ють ся за раз ті, хто роз пи сує шах мат ку уря ду пи­та­н­ням до­лі Дон­ба­су і Криму? Мо­жна го­во­ри­ти ли­ше про пе­ре­діл « кор муш ки » , по яві яких спри­я­ють все но­ві й но­ві спосо­би «бло­ка­ди» те­ри­то­рій, що так і не ви зна ні оку по ва ни ми ( до сі не прийня­тий від­по­від­ний За­кон).

Про­те в ни­ні­шній тра­ге­дії кри­є­ться зре­штою і від­по­відь на бо­лю­че й до­сі до­сте­мен­но не роз­кри­те пи­та­н­ня як зда­ва­ли Крим і Дон­бас рів­но два ро­ки то­му. То­ді так са­мо де­хто апе­лю­вав до по­зи­ції За­хо­ду « не про­во­ку­ва­ти » , і при цьо­му май­же ти­ждень ді­лив мі­сця в уря­ді.

Що­до питань пе­ре­го­вор­но­го про­це­су в Мін­ську і мо­жли­во­сті про­ве­де­н­ня ви­бо­рів на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях за укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством « День » по­спіл­ку­вав­ся з уча­сни­ком по­лі­ти­чної під­гру­пи, ко­ор­ди­на­то­ром гро­мад­ської ме­ре­жі ОПОРА Оль­гою АЙВАЗОВСЬКОЮ.

«ЯКЩО НЕ БУ­ДЕ ДІАЛОГУ В СУ­СПІЛЬ­СТВІ, ТО ВИ­БО­РИ НА ДОН­БА­СІ НІ­ЧО­ГО НЕ ВИРІШАТЬ»

— На скіль ки ре аль но і до - ціль­но вза­га­лі про­во­ди­ти ви­бо­ри на оку по ва них те ри то рі ях, вра - хо­ву­ю­чі те, що ро­сій­ські вій­ська звід­ти не зби­ра­ю­ться ви­хо­ди­ти? Крім то­го, чи існує в Укра­ї­ні від­по­від­на юри­ди­чна ба­за?

— Ми по­вин­ні ви­хо­ди­ти з то­го — яка на ша ме та? Якщо на - шою ме тою є ре ін тег ра ція цих те­ри­то­рій і на­ших гро­ма­дян, які там про­жи­ва­ють, то ми по­вин­ні го ту ва ти і за ко но дав чу, і без пе - ко ву, і ме дій ну ба зу для про ве - де­н­ня там ви­бо­рів. Якщо ми та­кої ре­ін­те­гра­ції не хо­че­мо, то ми по­вин­ні че­сно за­яви­ти, що го­то­ві від ме жу ва тись, і умов но во ни мо­жуть про­жи­ва­ти за сво­їм за­ко­но­дав­ством, ви­да­ва­ти вла­сні па­спор­ти, ма­ти вла­сну ва­лю­ту і бу­ти не під юрис­ди­кці­єю Укра­ї­ни. Якщо ж ми го во ри мо про ре ін - те­гра­цію і в той же час не зби­рає мось про во ди ти там ви бо ри, то ми за­га­ня­є­мо се­бе в глу­хий кут. По­лі­ти­чна ре­ін­те­гра­ція мо­же бу­ти ре­а­лі­зо­ва­на ли­ше після за­кін­че­н­ня пев­но­го ле­гі­тим­но­го ви­бор­чо­го про­це­су. Ін­ше пи­та­н­ня — які пе­ред­умо­ви по­вин­ні бу­ти за­про­ва­дже­ні для цьо­го. Це без­пе­ко­вий фа­ктор, тоб­то мо­жли­вість кон­тро­лю і за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки про­ве­де­н­ня ви­бо­рів і після них; фун­кціо­ну­ва­н­ня укра­їн­ських ЗМІ, адже без цьо­го не мо­же бу­ти ре­а­лі­зо­ва­не віль­не во­ле­ви­яв­ле­н­ня; мо­жли­вість фун­кціо­ну­ва­н­ня укра­їн­ських по­лі­ти­чних стру­ктур з рі­зною по­зи­ці­єю і іде­о­ло­гі­єю. Якщо ж ми пі­де­мо шля­хом від­ме­жу­ва­н­ня, то це озна­ча­ти­ме, що бу­де ство­ре­ний пре­це­дент від­мо­ви від влас- ної те­ри­то­рії, від­мо­ви від пре­тен­зій на по­вер­не­н­ня Криму та мо­жли­во­сті по­вто­ре­н­ня та­ких си­ту­а­ції на ін ших те ре нах Укра ї ни, які ма ють ком п лекс сво їх проб - лем. Для цьо­го по­трі­бен діалог з усім суспільством, а не з окре­ми­ми гру­па­ми. І цьо­го за­раз не від­бу­ва­є­ться. Якщо ж такого діалогу не бу­де, то і ви­бо­ри ні­чо­го не вирішать.

— Ви го­во­ри­те про ре­ін­те­гра­цію або від ме жу ван ня. А як що по­ста­ви­ти пи­та­н­ня по-ін­шо­му — де оку па ція влас них те ри то рій, ви хо дя чи від не об хід нос ті ви - знан ня їх са ме оку по ва ни ми агре­со­ром та від­по­від­ни­ми юри­дич ни ми на слід ка ми що до пре - тен­зій до агре­со­ра?

— На скіль ки ме ні ві до мо, в Мін­ських уго­дах за­пи­са­но пов­не від ве ден ня іно зем них військ з Дон ба су. Тоб то це озна чає, що офі­цій­но сто­ро­на­ми які під­пи­су­ва­ли Мін­ські угоди ви­зна­но, що во ни там є. Хо ча зви чай но в ро - бо чих дис ку сія це мо же за пе ре - чу ва тись, але гло баль но цей факт ви зна но і не тіль ки ук ра - їнсь кою сто ро ною. Де оку па ція мо­же здій­сню­ва­тись або в ди­пло­ма тич но- по лі тич ний спо сіб, або у війсь ко вий. Для війсь ко во го спо со бу по трі­бні зов сім ін ші пе - ре­ду­мо­ви і спро­мо­жно­сті дер­жа­ви, а та кож го тов ність не сти жер­тви.

— Як по зи ці о нує се бе РФ в пе­ре­го­во­рах — як сто­ро­на чи на­гля­дач і ра­дник?

— Ви хо дя чи з то го, що мо ва йде про Три­сто­рон­ню кон­та­ктну гру пу, то РФ є од ні­єю з сто рін. Укра­ї­на, РФ і Європа. Пред­став­ни­ки са­мо­про­го­ло­ше­них ре­спу­блік не є офі­цій­ною сто­ро­ною пе­ре го во рів. Во ни бе руть участь у ді­а­ло­зі на рів­ні під­груп.

«ПИ­ТА­Н­НЯ ОКУ­ПО­ВА­НИХ ТЕ­РИ­ТО­РІЙ РОЗФОКУСОВАНО ПО РІ­ЗНИХ ВІДОМСТВАХ, ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПО­КИ ЩО НЕ ВИБУДОВУЄТЬСЯ»

— Чи ви­вча­ю­ться на­строї на­се­ле­н­ня на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії укра­їн­ською сто­ро­ною?

— Укра­їн­ська сто­ро­на не має за­раз до­сту­пу до оку­по­ва­них те­ри­то­рій в тих мас­шта­бах, які бу­ли б не об хід ні для від по від них ви­снов­ків і ана­лі­зу. І це про­бле­ма, адже на пе­ре­мо­ви­нах по су­ті ви­ра­зни­ка­ми на­стро­їв на Дон­ба - сі є пред с тав ни ки « ЛНР » та « ДНР » , які за хо пи ли війсь ком чи­ном ті те­ри­то­рії.

— За­раз укра­їн­ська офі­цій­на вла да пе ре жи ває кри зу. Це якось від­би­ва­є­ться на пе­ре­го­во­рах у Мін­ську, і чи не ви­ко­ри­сто­вує РФ про­бле­ми в укра­їн­ських вер­хах?

— Зви­чай­но, і РФ, і пред­став­ни­ки «ЛНР» та «ДНР» ви­ко­ри­сто­ву­ють всі осо­бли­во­сті укра­їн­сько­го по­лі­ти­чно­го се­ре­до­ви­ща і не­га­тив­ні сторони на свою ко­ри­сті в то­му чи­слі для зай­вих ар­гу­мен­тів. Ко­ли, наприклад, мова йде про по­вер­не­н­ня укра­їн­ських пар­тій на ті те­ри­то­рії, то про­ти­ле­жною сто­ро­ною на­во­ди­ться при­клад не ду­же які­сно­го на­ціо­наль­но­го діалогу в Ки­є­ві між по­лі­ти­чни­ми грав­ця­ми і окре­ми­ми гру­па­ми ін­те­ре­сів. Ко­ли мова йде про те, що ЦВК по­вин­на бу­ти най­ви­щим ор­га­ном, який адмі­ні­струє ви­бор­чий процес, то на­га­ду­є­ться українській сто­ро­ні, що у окре­мих чле­нів ЦВК тер­мін пов­но­ва­жень дав­но за­кін­чив­ся. Тоб­то ста­ви­ться під сум­нів пов­на ле­гі­тим­ність цьо­го ор­га­ну і мо­жли­вість йо­го за­ле­жно­сті. Тоб­то ми по­вин­ні ро­зу­мі­ти, що будь-які не­кон­стру­ктив­ні по­лі­ти­чні про­це­си або не до­сить які­сна за­ко­но­дав­ча ба­за ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться як ар­гу­мен­ти проти дер­жа­ви Укра­ї­на в цьо­му ді­а­ло­зі. Це озна­чає, що Укра­ї­на та­кі ре­чі по­вин­на не за­мов­чу­ва­ти, а ви­рі­шу­ва­ти для то­го, щоб ні­ве­лю­ва­ти мо­жли­вість по­яви у РФ контр­ар­гу­мен­тів на пе­ре­го­во­рах. У на­ве­де­но­му при­кла­ді тре­ба на­ре­шті пе­ре­о­бра­ти ЦВК.

— Вра хо ву ю чи не що дав ню зу­стріч «Ве­ли­кої се­мір­ки» в Хі­ро сі мі з від по від ни ми ре зю ме що­до ви­бо­рів на Дон­ба­сі і за­яви Штайн­ма­є­ра, на ва­шу дум­ку, За­хід нам ра­дить про­ве­сти ці ви­бо­ри чи вже ви­ма­гає?

— Пе ре го вор ний про цес не мо же бу ти віч ним. Ко ли не має про­гре­су в пев­них пи­та­н­нях і не ли­ше з бо­ку Укра­ї­ни, то зви­чай­но за хід ні пред с тав ни ки як сто - ро на пе ре го во рів в Мінсь ку або як кон­суль­тан­ти, де­мон­стру­ють на­пру­же­ність осо­бли­во в кон­текс ті то го, що в ба га тьох кра ї нах ЄС во се ни від бу дуть ви бо ри. Це та­кож під­штов­хує за­хі­дних по­лі­ти­ків до ви­ко­ри­ста­н­ня укра­їнсь - ко го кон тек с ту в якос ті успі ху або не­у­спі­ху в за­ле­жно­сті від їхніх та­бо­рів.

— Чи пла ну єть ся ко ор ди на - ція з май бут нім мі ніс т ром по оку­по­ва­ним те­ри­то­рі­ям та АТО?

— «Ко­а­лі­ці­а­да» і «прем’єрі­а­да » три ває до сить дов го, то му в Мін­ську пи­та­н­ня зга­да­ної по­са­ди в уря­ді не обго­во­рю­ва­лось. Хо­ча зви­чай­но та­кий кон­такт має бу­ти. Вза­га­лі вра­хо­ву­ю­чи прі­о­ри­те­ти дер­жа­ви по­трі­бна окре­ма осо­ба чи ін­сти­ту­ція, які б від­по­від­а­ли за ці пи­та­н­ня. За­раз пи­та­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій і АТО роз­фо ку со ва но по різ них ві дом ст - вах, а загальної стратегії по­ки що не вибудовується. То­му та­ка по­са­да в уря­ді по­трі­бна, але, зно­ву ж та­ки, все бу­де ще й за­ле­жа­ти від пер­со­на­лії і її ка­дрів.

ФО­ТО РЕЙТЕР

У ВІВТОРОК РО­СІЙ­СЬКІ БО­ЙО­ВИ­КИ 87 РА­ЗІВ ОБСТРІЛЯЛИ ПО­ЗИ­ЦІЇ ЗСУ ТА МИРНИХ МЕШКАНЦІВ, ЗОКРЕ­МА КПВВ У СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКІЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.