Ста­ро­вин­ні та рід­кі­сні ви­да­н­ня, кар­ти і гра­фі­ка

Den (Ukrainian) - - Культура - Оль­га СТЕЛЬМАШЕВСЬКА

20 — 22 кві­тня у Ки­є­ві впер­ше від­бу­де­ться пе­ре­да­у­кціон­на бу­кі­ні­сти­чна ви­став­ка.

У рам­ках VI Мі­жна­ро­дно­го фе­сти­ва­лю «Книж­ко­вий ар­се­нал» ау­кціон­ний дім «Ду­кат» від­криє пе­ре­да­у­кціон­ну ви­став­ку пер­шо­го ві­тчи­зня­но­го бу­кі­ні­сти­чно­го ау­кціо­ну «Укра­їн­ська кни­га». Для ві­тчи­зня­но­го ан­ти­квар­но­го та бу­кі­ні­сти­чно­го рин­ку ця по­дія є зна­ко­вою, оскіль­ки тор­ги такого про­фі­лю й мас­шта­бу про­во­ди­ти­муть впер­ше в Укра­ї­ні.

В ау­кціон­ній до­бір­ці, що на­лі­чує понад 100 ло­тів, пред­став­ле­но рід­кі­сні ста­ро­дру­ки, ко­ле­кцій­ні ви­да­н­ня та кар­ти ХVII— XX стст., пла­ка­ти й гра­вю­ри ви­да­тних ві­тчи­зня­них ми­тців.

Се­ред най­при­ва­бли­ві­ших ло­тів з бо­ку ко­ле­кціо­не­рів та знав­ців ві­тчи­зня­ної бу­кі­ні­сти­ки: пер­ше дру­ко­ва­не ви­да­н­ня Єван­ге­лія в Укра­ї­ні: Ти­по­гра­фія Львів­сько­го Успен­сько­го брат­ства, дру­кар Ми­хай­ло Сльоз­ка, 1636 р.; ви­да­на за жи­т­тя Т. Шев­чен­ка та за­бо­ро­не­на в Ро­сій­ській ім­пе­рії збір­ка «Но­вые сти­хо­тво­ре­ния Пу­шки­на и Шав­чен­ки» з пер­шою пу­блі­ка­ці­єю шев­чен­ко­во­го «За­по­ві­ту», Лей­пциг, 1859 р.; аль­бом «Из украин­ской ста­ри­ны» 1900 ро­ку з ілю­стра­ці­я­ми С. Ва­силь­ків­сько­го та М. Са­мо­ки­ша; аль­бом те­а­траль­них ескі­зів ви­да­тно­го укра­їн­сько­го аван­гар­ди­ста «Ана­толь Пе­три­цький. Те­а­траль­ні строї» з пе­ред­мо­вою В. Хму­ро­го (1929); ра­ри­те­тні кар­ти Укра­ї­ни ХVII—XVIII стст. і пла­ни міст ХIX—XX стст.; тво­ри ви­да­тних укра­їн­ських гра­фі­ків О. Аксі­ні­на, М. Вайс­бер­га, М. Де­ре­гу­са, О. Куль­чи­цької, Ю. Ча­ри­шні­ко­ва, Г. Яку­то­ви­ча та ін.

ІЛЮСТРАЦІЯ З САЙТА DYKAT.COM.UA

ПЕР­ШЕ ДРУ­КО­ВА­НЕ ВИ­ДА­Н­НЯ ЄВАН­ГЕ­ЛІЯ В УКРА­Ї­НІ. ТИ­ПО­ГРА­ФІЯ ЛЬВІВ­СЬКО­ГО УСПЕН­СЬКО­ГО БРАТ­СТВА, ДРУ­КАР МИ­ХАЙ­ЛО СЛЬОЗ­КА, 1636 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.