«Лі­со­ва пі­сня» — 22 кві­тня, На­ціо­наль­на опе­ра Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

У му­зи­чній спад­щи­ні ком­по­зи­то­ра Михайла Ско­руль­сько­го (1887—1950 рр.) ба­лет «Лі­со­ва пі­сня» по­сі­дає осо­бли­ве мі­сце. Ма­е­стро по­ло­нив сю­жет по­е­ти­чної дра­ми-фе­є­рії Ле­сі Укра­їн­ки. «Лі­со­ва пі­сня» — однин із най­ви­да­тні­ших тво­рів укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри, який за­хо­плює сво­їм гу­ма­ні­змом, ви­со­ким ети­чним па­фо­сом, прой­ня­тий пал­кою ві­рою в по­е­зію жи­т­тя і нев­ми­ру­щим по­ри­ва­н­ням лю­ди­ни до пре­кра­сно­го. Лі­бре­то на­пи­са­ла до­чка ком­по­зи­то­ра, в ми­ну­ло­му ві­до­ма ба­ле­ри­на На­та­ля Ско­руль­ська (1915—1982 рр.). На ки­їв­ській сце­ні впер­ше «Лі­со­ву пі­сню» по­ста­ви­ли да­ле­ко­го 1946-го. По­тім бу­ло ще кіль­ка «про­чи­тань» цієї ба­ле­тної кла­си­ки. Ни­ні йде онов­ле­на по­ста­нов­ка: хо­ре­о­граф Ві­ктор Ли­тви­нов, ди­ри­гент Ал­лін Вла­сен­ко, сце­но­гра­фія Ма­рії Ле­вит­ської. Го­лов­ні пар­тії ви­ко­на­ють: Те­тя­на Го­ля­ко­ва (Мав­ка), Яро­слав Тка­чук (Лу­каш), Ко­стян­тин По­жа­ри­ни­цький (Пе­ре­ле­сник) та ін.

ФО­ТО ОЛЕ­КСАН­ДРА ПУТРОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.