Му­зи­ка проти вій­ни — Оде­са (15 кві­тня), Львів (18 кві­тня), Ки­їв (22 кві­тня)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Мас­шта­бний між­на­ро­дний проект «Ме­ну­хін-100» при­свя­че­ний юві­лею одно­го з най­ви­зна­чні­ших му­зи­кан­тів ХХ ст. Слу­ха­чі ма­ти­муть змо­гу по­ри­ну­ти у твор­чий світ Іє­гу­ді Ме­ну­хі­на, який ка­зав: «При­зна­че­н­ня му­зи­ки — за­пе­ре­чу­ва­ти все, що ро­бить лю­дей жор­сто­ки­ми в їхніх дум­ках і по­чу­т­тях » . Скри­пка в йо­го ру­ках бу­ла «спіль­ни­цею в бо­роть­бі за люд­ські цін­но­сті, ви­со­кі іде­а­ли і ща­сли­вий світ без во­єн». У кон­цер­тах ві­зьмуть участь все­сві­тньо ві­до­мі му­зи­кан­ти — скри­паль і ди­ри­гент Дмитро Си­тко­ве­цький (США), пі­а­ніст Дмитро Су­хо­ві­єн­ко (Бель­гія). А 21 кві­тня у Ки­є­ві в НМАУ за­пла­но­ва­но зу­стріч з ви­да­тним фран­цузь­ким ре­жи­се­ром, ав­то­ром філь­мів про Ме­ну­хі­на, скри­па­лем Бру­но Мон­сен­жо­ном, та кон­церт, у яко­му про­зву­чить фор­те­пі­ан­не тріо П. Чай­ков­сько­го «Пам’яті ви­да­тно­го ми­тця» у ви­ко­нан­ні Б. Мон­сен­жо­на і мо­ло­дих укра­їн­ських ви­ко­нав­ців. А 22 кві­тня, в день 100- річ­чя І. Ме­ну­хі­на, від­бу­де­ться ве­чір у Фі­лар­мо­нії з уча­стю со­лі­стів Д. Си­тко­ве­цько­го і Д. Су­хо­ві­єн­ка та Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру під ору­дою Ро­ма­на Ко­фма­на. У про­гра­мі лу­на­ти­муть тво­ри: Увер­тю­ра «Ге­брі­ди, або Фін­га­ло­ва пе­че­ра» Ф. Мен­дель­со­на-Бар­толь­ді; Кон­церт ля мі­нор для фор­те­пі­а­но з ор­ке­стром Р. Шу­ма­на; Кон­церт для скри­пки з ор­ке­стром Й. Брам­са і «Ча­ко­на» Й. С. Ба­ха — Н. Ра­хлі­на.

ФО­ТО З САЙТА BBCI.CO.UK

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.