«Бар­ви­сте За­кар­па­т­тя» — 15 кві­тня, Му­зей су­ча­сно­го ми­сте­цтва Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура - Під­го­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

В екс­по­зи­ції пред­став­лять свої ро­бо­ти п’ ять май­стринь: Лю­дми­ла Бор­шош- Лі­тун, Сві­тла­на Кир­лик, Ві­кто­рія Ма­най­ло- При­ходь­ко, На­та­лія Ми­рон­чук та Ан­дрея Па­вук. Ко­жна ху­до­жни­ця має до­свід уча­сті в між­на­ро­дних та все­укра­їн­ських ви­став­ках, зав­дя­ки яким здо­бу­ла за­слу­же­не ви­зна­н­ня. Ро­бо­ти цих мис­ткинь за­кар­пат­ської шко­ли жи­во­пи­су об’єд­на­ні рі­зно­барв’ям, кра­сою та не­скін­чен­ною лю­бов’ю до рі­дно­го краю. Ви став­ка три ва­ти­ме до 15 трав ня.

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ВИСТАВКИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.