Мі­льяр­ди для зов­ні­штор­гу

У пар­ла­мен­ті го­ту­ють до дру­го­го чи­та­н­ня за­кон про екс­порт­но-кре­ди­тне агент­ство

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Утой час ко­ли вся кра­ї­на з не­тер­пі­н­ням сте­жи­ла за пе­ри­пе­ті­я­ми прем’єрі­а­ди, гла­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки й під­при­єм­ни­цтва Ві­ктор Галасюк пу­блі­чно ви­сло­вив «кра­моль­ну» дум­ку: «Пи­та­н­ня ство­ре­н­ня екс­порт н окре­ди­тно­го агент­ства сьо­го­дні на­віть акту­аль­ні­ше, ніж змі­на чи­нов­ни­ків в укра­їн­сько­му уря­ді ».

І дій­сно, но­ві ви­ві­ски в ко­ри­до­рах на Гру­шев­сько­го ще не га­ран­ту­ють, що Укра­ї­на зав­дя­ки цьо­му зможе жи­ти кра­ще. Але сві­то­вий до­свід під­трим­ки зов­ні­шньої тор­гів­лі дер­жав­ни­ми екс­порт­но-кре­ди­тни­ми уста­но­ва­ми пе­ре­кон­ли­во свід­чить, що їхня ді­яль­ність, як пра­ви­ло, за­без­пе­чує під­при­єм­ствам мо­жли­вість ви­хо­ду на між­на­ро­дні рин­ки, а кра­ї­ні — зро­ста­н­ня ВВП, по­лі­пше­н­ня ба­лан­су зов­ні­шньої тор­гів­лі то­ва­ра­ми й по­слу­га­ми, а от­же по­зи­тив­но впли­ває на курс на­ціо­наль­ної ва­лю­ти, стри­мує ін­фля­цію.

Упро­довж низ­ки ро­ків укра­їн­ський екс­порт па­дає, як у кіль­кі­сно­му, так і в які­сно­му аспе­кті, го­во­рить на­ро­дний де­пу­тат. 2010 ро­ку 54% на­шо­го екс­пор­ту при­па­да­ло на си­ро­вин­ні то­ва­ри — зер­но, ру­ду, ме­тал і ме­та­ло­брухт. А сьо­го­дні — 62%. «Ство­ре­н­ня екс­порт­но- кре­ди­тно­го агент­ства до­зво­лить змі­ни­ти цю га­не­бну кар­ти­ну, яка, по су­ті, озна­чає де­ін­ду­стрі­а­лі­за­цію й осла­бле­н­ня на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки »,— впев­не­ний гла­ва ко­мі­те­ту.

Він під­кре­слює, що сьо­го­дні­шня си­ту­а­ція у зов­ні­шній тор­гів­лі є за­гро­зою не ли­ше для укра­їн­ської про­ми­сло­во­сті та еко­но­мі­ки, а й для всьо­го укра­їн­сько­го су­спільст- ва і на­ціо­наль­ної без­пе­ки країни. І на­во­дить при­кла­ди. За йо­го сло­ва­ми, у Ні­меч­чи­ні й Ка­на­ді екс­порт­но-кре­ди­тні агент­ства за­без­пе­чу­ють понад 17—18% до­да­тко­во­го екс­пор­ту. Зокре­ма, в Ка­на­ді зав­дя­ки агент­ству 2013 ро­ку отри­ма­но плюс $62 мі­льяр­ди.

Галасюк роз­по­від­ає про ро­бо­ту, яку, від­по­від­но до за­ко­но­про­е­кту, на­ле­жить про­во­ди­ти агент­ству. Во­но стра­ху­ва­ти­ме екс­порт­ні опе­ра­ції й частково ком­пен­су­ва­ти­ме про­цен­тні кре­ди­ти за ни­ми, а та­кож га­ран­ту­ва­ти­ме ін­ве­сти­ції. Але пра­цю­ва­ти во­но бу­де ви­ня­тко­во на га­лу­зі, що екс­пор­ту­ють то­ва­ри й по­слу­ги з ве­ли­кою до­да­ною вар­ті­стю, й не під­три­му­ва­ти­ме си­ро­вин­ний екс­порт, за­пев­няє один з ав­то­рів за­ко­но­про­е­кту.

Йо­го повністю під­три­мує гла­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з фі­нан­сів і бан­ків­ської ді­яль­но­сті Сер­гій Ри­бал­ка. Він за­зна­чає, що при ство­рен­ні кре­ди- то­во-екс­порт­но­го агент­ства Укра­ї­ні не­об­хі­дно ру­ха­ти­ся якнай­швид­ше, іна­кше спов­за­н­ня країни в бі­дність три­ва­ти­ме. «Укра­ї­на не має пра­ва втра­ча­ти час», — на­по­ля­гає пар­ла­мен­та­рій. За йо­го сло­ва­ми, ко­шти для ство­ре­н­ня та ді­яль­но­сті агент­ства в кра­ї­ні є.

На­ро­дний де­пу­тат Олег Крі­шин звер­тає ува­гу на те, що сьо­го­дні та- ка кон­ку­рен­тна пе­ре­ва­га, як ці­на екс­порт­них то­ва­рів, пра­цює да­ле­ко не зав­жди. Єв­ро­пей­ський, як і будь-який ін­ший по­ку­пець ви­ма­гає ще й дер­жав­них га­ран­тій для екс­порт­них опе­ра­цій, по­ста­ча­н­ня всьо­го уста­тку­ва­н­ня під ключ, а та­кож на­яв­ність си­сте­ми га­ран­тій­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня у сво­їй кра­ї­ні.

«Єв­ро­со­юз під­пи­сав з Іра­ном екс­порт­ні кон­тра­кти на 40 мі­льяр­дів єв­ро, — го­во­рить на­ро­дний де­пу­тат Ле­о­нід Ко­за­чен­ко, — Укра­ї­на ціл­ком мо­гла бма­ти кон­тра­кти з ці­єю країною на 20 мі­льяр­дів до­ла­рів». Він за­зна­чає, що умов для цьо­го сьо­го­дні, на жаль, не­має, а є ба­га­то пе­ре­шкод. Ко­за­чен­ко пропонує, щоб одно­ча­сно з ухва­ле­н­ням за­ко­но­про­е­кту про агент­ство бу­ли про­ду­ма­ні й вжи­ті за­хо­ди, що по­лі­пшу­ють ро­бо­ту бан­ків­сько­го се­кто­ра, спря­мо­ва­ну на під­трим­ку укра­їн­сько­го екс­пор­ту. Зга­ду­ю­чи істо­рію спроб­ство­ре­н­ня кре­ди­то­во- екс­порт­но­го агент­ства в Укра­ї­ні, екс- за­ступ- н и кг ла­ви Мін еко­ном розвитку й тор­гів­лі Ана­то­лій Ма­ксю­та за­зна­чив, що цьо­му зав­жди за­ва­жа­ли дві про­бле­ми: де узя­ти гро­ші і як уникнути ко­ру­пції. Те­пер пи­та­н­ня ко­ру­пції пра­кти­чно ви­рі­ше­не, го­во­рить він. За­ли­ши­ло­ся зна­йти гро­ші.

Ма­ксю­ту до­пов­нює ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту Оле­ксан­дра По­ля Володимир Пан­чен­ко. На йо­го дум­ку, дже­ре­лом фі­нан­су­ва­н­ня екс­пор­ту Укра­ї­ни міг би ста­ти при­бу­ток Нац­бан­ку, який за­зви­чай йде у роз­по­ря­дже­н­ня уря­ду. 2014 ро­ку це бу­ли 4 мі­льяр­ди гри­вень, 2015-го — 60 мі­льяр­дів. Пан­чен­ко по­бо­ю­є­ться, що ін­ші якісь ре­сур­си на­віть 2017 ро­ку для фі­нан­су­ва­н­ня кре­ди­тно- екс­порт­но­го агент­ства зна­йти бу­де скла­дно. Він звер­тає ува­гу на те, що в дис­ку­сії що­до агент­ства не бе­руть уча­сті пред­став­ни­ки Мін еко­ном­ро­з­ви­тку, й при­пу­скає, що вла­да зно­ву мо­же ви­га­да­ти якісь « від­маз­ки » , що­бне фі­нан­су­ва­ти агент­ство.

Стар­ший ра­дник гла­ви «Укре­ксім­бан­ку» Бо­рис Со­бо­лєв роз­по­від­ає, що з 1 сер­пня 2017 ро­ку, всі пост­ко­му­ні­сти­чні фор­ми під­трим­ки бі­зне­су, гро­ші від яких най­ча­сті­ше роз­кра­да­ю­ться, бу­дуть за­бо­ро­не­ні. Ек­спор­те­рам до­ве­де­ться роз­ра­хо­ву­ва­ти ли­ше на кре­ди­ти. При цьо­му, на­га­дує Со­бо­лєв, ні­хто не ска­со­вує за­став, що ма­ють бу­ти пер­шо­кла­сни­ми. І в цьо­му ви­пад­ку бан­ки зна­йдуть ко­шти для на­да­н­ня кре­ди­тів.

Сло­во отри­ма­ли й по­тен­цій­ні екс­пор­те­ри. «Агент­ство дасть кра­ї­ні пер­ші ре­аль­ні ре­зуль­та­ти ли­ше після то­го, як бу­дуть зня­ті ін­ші чин­ни­ки, що обме­жу­ють екс­порт, — го­во­рить го­ло­ва на­гля­до­вої ради ком­па­нії « Гі­дро­си­ла Груп» Пав­ло Шту­тман. — Пер­ший з них — не­від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ. Біль­шо­го ко­шма­ру для бі­зне­су сьо­го­дні не­має». За по­ру­ше­н­ня від­по­від­но­го по­ряд­ку Шту­тман пропонує за­про­ва­ди­ти кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність.

Ще один та­кий чин­ник — лі­цен­зу­ва­н­ня ін­ве­сти­цій. Для екс­пор­ту до Європи, роз’ яснює бі­зне­смен, там по­трі­бно ство­ри­ти своє пред­став­ни­цтво, а по­тім і під­при­єм­ство зі скла­дом. «Але отри­ма­ти лі­цен­зію Нац­бан­ку на ство­ре­н­ня пред­став­ни­цтва й під­при­єм­ства за кор­до­ном пра­кти­чно неможливо, — го­во­рить Шту­тман, — а як без цьо­го екс­пор­ту­ва­ти? Мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти об­хі­дні шля­хи й сум­но­зві­сні офшор­ні схе­ми, але як у цьо­му ви­пад­ку на­шим пра­ців­ни­кам отри­ма­ти дов­го­стро­ко­ву ві­зу?»

Ди­ре­ктор з фі­нан­сів і еко­но­мі­ки держ­під­при­єм­ства «Ан­то­нов» Ві­ктор Оно­прі­єн­ко за­зна­чає, що під­трим­ка екс­пор­ту має пе­ред­ба­ча­ти ко­шти не ли­ше на ви­го­тов­ле­н­ня яки­хось то­ва­рів, а й на пе­ре­озбро­є­н­ня ви­ро­бни­цтва. Він роз­по­від­ає про су­ми, які вкла­да­ли 2012 ро­ку рі­зні дер­жа­ви на під­трим­ку екс­пор­те­рів. Ки­тай — $45 мі­льяр­дів, США — понад $30 мі­льяр­дів, Ні­меч­чи­на — $ 13 мі­льяр­дів.

За йо­го сло­ва­ми, екс­порт не­мо­жли­вий і без стра­хо­во­го по­кри­т­тя. США ви­ді­ля­ли на це $ 73,5 міль­йо­на, Ні­меч­чи­на — $ 66 міль­йо­нів, Ве­ли­ка Бри­та­нія — $50 міль­йо­нів на рік. У ре­зуль­та­ті в цих країнах зро­ста­н­ня екс­пор­ту, за да­ни­ми Сві­то­во­го бан­ку, пе­ре­ви­щує вкла­де­н­ня в 2,3 ра­зу, аз ура­ху­ва­н­ням муль­ти­плі­ка­цій­но­го ефе­кту— в 6,3 ра­зу, ін­фор­мує авіа­бу­дів­ник ідо­дає, що Ро­сі яна 2016 рік за­кла­ла на під­трим­ку екс­пор­ту мі­льярд до­ла­рів, і всі її лі­та­ки — кон­ку­рен­ти укра­їн­ських АНів про­да­ва­ли­ся зав­дя­ки їй.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.