Ка­бмін роз­ши­рив спи­сок про­е­ктів для на­да­н­ня ре­гіо­наль­них су­бвен­цій

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Від­по­від­не рі­ше­н­ня за­крі­пле­не по­ста­но­вою укра­їн­сько­го уря­ду №290 від 30 бе­ре­зня 2016 ро­ку, опри­лю­дне­ною на йо­го веб­пор­та­лі. Згі­дно з по­ста­но­вою, те­пер мі­сце­ві бю­дже­ти 2016 ро­ку змо­жуть отри­ма­ти су­бвен­ції для за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва і ре­кон­стру­кції не ли­ше тих осві­тніх та ме­ди­чних уста­нов, рі­вень бу­ді­вель­ної го­тов­но­сті яких ви­щий ніж 90%, а й тих, які пла­ну­є­ться вве­сти в екс­плу­а­та­цію у 2016– 2017 рр. Окрім то­го, ко­шти мо­жна бу­де отри­ма­ти для ре­а­лі­за­ції про­е­ктів бу­дів­ни­цтва, ре­кон­стру­кції та ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту ко­му­наль­них об’ єктів ін­фра­стру­кту­ри, а та­кож для при­дба­н­ня обла­дна­н­ня для ко­му­наль­них уста­нов со­ці­аль­но-куль­тур­ної сфе­ри та ко­му­наль­но­го транс­пор­ту, зокре­ма спе­ці­аль­но­го при­зна­че­н­ня. За да­ни­ми Ка­бмі­ну, за­га­да­на по­ста­но­ва та­кож пе­ред­ба­чає мо­жли­вість отри­ма­н­ня мі­сце­ви­ми бю­дже­та­ми 2016 ро­ку су­бвен­цій для здій­сне­н­ня за­хо­дів що­до від­се­ле­н­ня гро­ма­дян з ава­рій­них жи­тло­вих бу­дин­ків. Та­кож мі­сце­ва вла­да зможе отри­му­ва­ти су­бвен­ції для по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті мі­сце­вих бю­дже­тів, що ви­ни­кла в ре­зуль­та­ті ви­тра­ча­н­ня ко­штів по­пе­ре­дніх су­бвен­цій на со­ці­аль­но-еко­но­мі­чний роз­ви­ток ре­гіо­нів. Окрім то­го, су­бвен­ції з дер­жав­но­го бю­дже­ту на­да­ва­ти­муть мі­сце­вим ор­га­нам вла­ди для ре­а­лі­за­ції про­е­ктів у сфе­рі енер­го­збе­ре­же­н­ня та енер­го­ефе­ктив­но­сті. Згі­дно із за­ко­ном про держ­бю­джет на 2016 рік, за­галь­ний об­сяг су­бвен­цій для мі­сце­вих бю­дже­тів на здій­сне­н­ня за­хо­дів що­до со­ці­аль­но-еко­но­мі­чно­го розвитку ре­гіо­нів за­твер­дже­ний у роз­мі­рі 1,94 млрд грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.