Гри­го­ри­шин став фі­гу­ран­том кри­мі­наль­ної спра­ви про ухи­ля­н­ня від спла­ти по­да­тків у РФ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Слідчі ор­га­ни роз­слі­ду­ють кри­мі­наль­ну спра­ву про ухи­ля­н­ня від спла­ти по­да­тків на су­му май­же 675 млн ру­блів що­до ро­сій­сько­го мі­льяр­де­ра укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня Костянтина Гри­го­ри­ши­на. Як по­ві­дом­ляє ко­ре­спон­дент «Ін­тер­фа­ксу», про це йдеться в ма­те­рі­а­лах спра­ви, які ого­ло­си­ли в се­ре­ду на за­сі­дан­ні в Мо­смісь­ксу­ді, де роз­гля­да­ю­ться скар­ги йо­го за­хи­сту на про­ве­де­н­ня в ньо­го об­шу­ків. Згі­дно з ма­те­рі­а­ла­ми спра­ви, слід­ство вва­жає, що Гри­го­ри­шин спіль­но зі сво­їм пар­тне­ром не спла­тив по­да­тків на су­му 674 млн 934 тис. ру­блів. От­же слід­ство вва­жає, що бю­дже­то­ві бу­ло зав­да­но зби­тків на цю су­му че­рез від­су­тність по­да­тко­вих від­ра­ху­вань. «Вста­нов­ле­но, що Гри­го­ри­шин був вла­сни­ком бе­не­фі­ці­а­ру ТОВ ПІК «Со­зи­да­ния» і сто­від­со­тко­во брав участь у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі, контролював усі фі­нан­со­ві опе­ра­ції то­ва­ри­ства», — за­явив на за­сі­дан­ні слід­чий Ан­дрій По­но­ма­рьов. За йо­го сло­ва­ми, Гри­го­ри­шин «за­лу­чив до сво­єї ді­яль­но­сті Бо­га­ти­рьо­ва, яко­го при­зна­чив на по­са­ду ген­ди­ре­кто­ра то­ва­ри­ства». «Зло­чин­ні дії під­твер­джує по­да­тко­вий ор­ган, який роз­по­чав — за­зна­чив слід­чий. Згі­дно з ма­те­рі­а­ла­ми спра­ви, під­кон­троль­на ком­па­нія Гри­го­ри­ши­на не від­ра­хо­ву­ва­ла по­да­ток на до­да­ну вар­тість у 2009–2010 ро­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.