Де­сять ге­ро­їв з одно­го ра­йо­ну

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

31-РІ­ЧНИЙ ВІ­ТА­ЛІЙ ГАСЮК ЕВАКУЮВАВ ПОРАНЕНИХ ІЗ ДОНЕЦЬКОГО АЕ­РО­ПОР­ТУ

Мо­бі­лі­зо­ва­ний у сер­пні 2014-го 31-рі­чний Ві­та­лій Гасюк слу­жбу ніс у 81-й окре­мій ае­ро­мо­біль­ній бри­га­ді. Він, му­жній «кі­борг» в зо­ні АТО, для­свої рі­дних був при­кла­дом до­бро­ти і лю­бо­ві. Най­кра­щим чо­ло­ві­ком, си­ном та ба­тьком, чу­до­вою лю­ди­ною — та­ким за­ли­ши­ться­він для них на­зав­жди. У ДАП по­тра­пив у ли­сто­па­ді 2014 ро­ку. 20 сі­чня2015 ро­ку у скла­ді гру­пи ви­їхав на ева­ку­а­цію поранених з тер­мі­на­лу Донецького ае­ро­пор­ту. Вій­сько­ві по­тра­пи­ли у за­сід­ку. Від­то­ді Ві­та­лій Гасюк з по­зив­ним «Юрист» три­ва­лий час вва­жав­ся­зни­клим без­ві­сти. Бій­ця­по­хо­ва­ли май­же че­рез пів­ро­ку — 1 ли­пня2015 ро­ку в рі­дній Ба­ра­нів­ці.

30-РІ­ЧНИЙ КО­СТЯН­ТИН ДРОНГОВСЬКИЙ ПО­ТРА­ПИВ ПІД ОБСТРІЛ КОЛОНИ БІ­ЛЯ СТЕПАНІВКИ

Ко­стян­тин Дронговський із с. Кам’яний Брід був най­кра­щим і най­тур­бо­тли­ві­шим та­тком для­донь­ки Те­тян­ки, на­дій­ною опо­рою для­дру­жи­ни Оль­ги. А ще — справ­жнім чо­ло­ві­ком, адже, отримавши по­віс­тку, му­жньо прийняв ви­клик за­хи­ща­ти Ба­тьків­щи­ну. У 30-й ме­ха­ні­зо­ва­ний бри­га­ді він ви­ко­ну­вав обов’яз­ки ра­діо­те­ле­фо­ні­ста. За­ги­нув трид­ця­ти­рі­чний во­їн бі­ля с. Сте­па­нів­ка під час виконання бо­йо­во­го зав­да­н­ня. Ко­стян­тин зна­хо­див­ся в ко­ло­ні, яка по­тра­пи­ла під обстріл.

40-РІ­ЧНО­ГО ВІТАЛІЯ МЕДУШЕВСЬКОГО СПИНИЛА КУ­ЛЯ СНАЙ­ПЕ­РА

Со­ро­ка­рі­чний Ві­та­лій Ме­ду­шев­ський із смт Дов­биш був мо­бі­лі­зо­ва­ний на­ве­сні 2014 ро­ку. 3 сер­пня2014 ро­ку не­по­да­лік мі­ста Ща­стя­Лу­ган­ської обла­сті Ві­та­лій ге­ро­ї­чно за­ги­нув, не­су­чи вар­ту на блок­по­сту. Ку­ля­снай­пе­ра обір­ва­ла йо­го жи­т­тя.

27-РІ­ЧНИЙ ОЛЕ­КСАНДР IЩУК ПО­ТРА­ПИВ ПІД ОБСТРІЛ БІ­ЛЯ МАРИНІВКИ

Двад­ця­ти се­ми­рі­чний Оле­ксандр І щук із смт Пер­шо­тра­венськ був простим, ро­бо­тя­щим хло­пчи­ною, мрі­яв про своє май­бу­тнє, вла­сну сім’ю. Та у три­во­жний для­дер­жа­ви час без ва­гань став на за­хист Укра­ї­ни. Ко­ли він ви­ко­ну­вав зав­да­н­ня­зі вста­нов­ле­н­ня блок­по­ста по­бли­зу се­ла Ма­ри­ні вк а, спе­ко­тний день 8 сер­пня 2014 ро­ку обі­рвав­ся пе­кель­ним­во­гнем­во­ро­га,який­при­ціль­но­об­стрі­лю­ва­вБРДМ,на­я­ко­му­пе­ре­бу­ва­вСа­шко.За­ги­ну­во­дни­міз­пер­ших,прийняв­ши­бій,який­став для­ньо­го остан­нім.

29-РІ­ЧНИЙ ОЛЕ­КСАНДР КОРОСТИНСЬКИЙ УРЯТУВАВ ВІСЬМОХ ПОБРАТИМІВ ЦІНОЮ ЖИ­Т­ТЯ

Оле­ксан­дру Ко­ро­стин­сько­му бу­ло 29 ро­ків. 8 сер­пня2014 ро­ку по­бли­зу с. Ма­ри­нів­ка під час виконання зав­да­н­ня взвод, до скла­ду яко­го входив Оле­ксандр, по­тра­пив під шкваль­ний обстріл те­ро­ри­стів. Са­шко­ві­вда­ло­ся­роз­вер­ну­ти­ма­ши­ну­і­ви­ве­сти­їїз-пі­доб­стрі­лу,зав­дя­ки­чо­му­за­ли­ши­ли­ся­жи­ви­ми­во­сьме­ро­бій­ців.Сам­же­Са­шко отри­мав по­ра­не­н­ня. Він ли­шив­ся на по­лі бою і більш ніж пів­то­ра ро­ки до­ля­йо­го бу­ла не­ві­до­мою. 13 ли­сто­па­да 2015 ро­ку за­ги­бло­го му­жньо­го ге­ро­я­зу­стрі­ча­ли в се­лі Остро­жок йо­го зем­ля­ки з за­па­ле­ни­ми лам­пад­ка­ми.

33-РІ­ЧНИЙ ВІ­КТОР НАЛИВАЙКО ВІ­ДМО­ВИВ­СЯ ЗДАТИСЯ В ПО­ЛОН

Ві­ктор Наливайко із с. Ми­ро­славль ду­же ра­но за­ли­шив­ся­си­ро­тою. Йо­го ра­зом із се­строю та бра­том ви­хо­ву­ва­ла рі­дна ті­тка Ган­на. Во­стан­нє сер­жант Наливайко, який слу­жив у скла­ді 30-ї ОМБр, роз­мов­ляв зрі­дни­ми­по­те­ле­фо­ну­10сер­пня­2014ро­ку,він­дя­ку­ва­вїм­за­те,що­не­за­бу­ва­ють.За­ги­нув­трид­ця­ти­трьо­хрі­чнийВі­кто­рНа­ли­вай­ковм.Мі­у­сінськ До­не­цької обла­сті. Він ві­дмо­вив­ся зда­ва­ти­ся в по­лон, то­му те­ро­ри­сти роз­стрі­ля­ли йо­го. Му­жній чо­ло­вік за­ги­нув як справ­жній сол­дат.

36-РІ­ЧНИЙ ПІДПОЛКОВНИК ВІ­КТОР НОВІЦЬКИЙ ДОПОМІГ ПОРАНЕНОМУ ВОЇНУ

Підполковник Зброй­них сил Укра­ї­ни, офі­цер управ­лі­н­ня опе­ра­тив­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня« Пів­ніч» Ві­ктор Па­вло­вич Новіцький на­ро­див­ся14 кві­тня1978 ро­ку в се­лі Кли­мен­ті­їв­ка Ба­ра­нів­сько­го ра­йо­ну. Він за­кін­чив Ки­їв­ську вій­сько­ву ака­де­мію. Ба­тьки пи­ша­ли­ся­си­ном, йо­го на­по­ле­гли­ві­стю, яка до­по­ма­га­ла в подаль­шій кар’єрі. Він із пер- ших днів АТО сам ви­явив ба­жа­н­ня по­їха­ти в не­без­пе­чну зо­ну. 10 сер­пня2014 ро­ку ко­ло­на вій­сько­вої те­хні­ки бу­ла об­стрі­ля­на те­ро­ри­ста­ми із си­стем зал­по­во­го во­гню «Град». Під час об­стрі­лу бу­ло по­ра­не­но бій­ця-кон­тра­ктни­ка одної з ме­ха­ні­зо­ва­них бри­гад. Не­зва­жа­ю­чи на шкваль­ний во­гонь про­тив­ни­ка, підполковник Ві­ктор Новіцький встиг на­да­ти пораненому пер­шу ме­ди­чну до­по­мо­гу і від­тя­гну­ти йо­го в без­пе­чне мі­сце. На жаль, на­сту­пний сна­ряд обі­рвав жи­т­тя са­мо­го трид­ця­ти ше­сти­рі­чно­го ге­роя.

22-РІ­ЧНИЙ ВА­ДИМ ПАШКОВСЬКИЙ ПО­ТРА­ПИВ ПІД ОБСТРІЛ БІ­ЛЯ СТЕПАНІВКИ

Ва­дим Пашковський із с. Яв­не мав усьо­го 22 ро­ки. До­бро­воль­цем пі­шов до військ­ко­ма­ту, щоб за­хи­ща­ти Укра­ї­ну. У ли­пні 2014 ро­ку сол­да­то­ві на­да­ли се­ми­ден­ну від­пус­тку. Вдо­ма йо­го зу­стрі­ли ба­тьки, брат і се­стра. То­ді во­ни ще не зна­ли, що ба­чать йо­го во­стан­нє. 11 сер­пня2014 ро­ку Ва­дим за­ги­нув по­бли­зу с. Сте­па­нів­ка вна­слі­док об­стрі­лу се­па­ра­ти­ста­ми і ро­сій­ськи­ми на­йман­ця­ми по­зи­цій укра­їн­ської ар­мії.

ЖИ­Т­ТЯ 37-РІ­ЧНО­ГО ВІТАЛІЯ ПРИЙМАКА ОБІРВАЛОСЯ НА САВУР-МОГИЛІ

Ві­та­лій При­ймак на­ро­див­ся1977 ро­ку в с. По­лян­ки. Він ви­ріс у ба­га­то­ді­тній ро­ди­ні, мрі­яв ство­ри­ти свою сім’ю... Під час час­тко­вої мо­бі­лі­за­ції Ві­та­лій­по­тра­пив­до30-їбри­га­ди.Га­ря­чи­мі­кри­ва­вим­ви­явив­ся­сер­пень2014-го­для­бій­ців.Савур-Мо­ги­ла­ста­ла­справ­жнім­пе­клом. Без­пе­рерв­ні об­стрі­ли­важ­ко­ю­ар­ти­ле­рі­єю,во­гонь­мі­но­ме­тів­та«Гра­дів»...Са­ме­там,на­Са­вур-Могилі,6сер­пня­о­бір­ва­ло­ся­жи­т­тя­Ві­та­лія.

38-РІ­ЧНИЙ ОЛЕ­КСІЙ САФІН ОТРИ­МАВ ЧИСЛЕННІ ПО­РА­НЕ­Н­НЯ ПІД ЧАС БОЮ БІ­ЛЯ ДОНЕЦЬКОГО АЕ­РО­ПОР­ТУ

Трид­ця­ти во­сьми­рі­чний Оле­ксій С афін із Ба­ра­нів­ки пі­клу­вав­ся про ді­тей, лю­бив свою дру­жи­ну, під­три­му­вав ба­тьків. Хо­ро­брий, силь­ний, до­брий хло­пець. Під час мо­бі­лі­за­ції в зо­ну АТО по­тра­пив у скла­ді 93-ї ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди. Йо­го при­зна­чи­ли ко­ман­ди­ром мі­но­ме­та. 27 ли­сто­па­да 2014 ро­ку під час бою бі­ля­До­не­цько­го ае­ро­пор­ту Оле­ксій отри­мав численні по­ра­не­н­ня, вря­ту­ва­ти йо­го жи­т­тя не вдалося.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.