Ана­ста­сія Мо­хнюк та Оле­ксій Ка­сья­нов – най­кра­щі лег­ко­атле­ти бе­ре­зня

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

За­вер­ши­ло­ся тра­ди­цій­не опи­ту­ва­н­ня, яке про­во­ди­ться се­ред чле­нів Ради ФЛАУ, пред­став­ни­ків ЗМІ та вбо­лі­валь­ни­ків (у ме­ре­жі Facebook). Го­ло­си кожної з груп при під­ве­ден­ні під­сум­ків вра­хо­ву­ю­тсяя к тре­ти­на усіх го­ло­сів. Цьо­го ра­зу усі ка­те­го­рії ре­спон­ден­тів бу­ли одно­стай­ні у сво­є­му ви­бо­рі. Най­кра­щи­ми ви­зна­но срі­бних ме­да­лі­стів чем­піо­на­ту сві­ту у при­мі­щен­ні, ба­га­то­бор­ців Ана­ста­сію Мо­хнюк та Оле­ксі­я­Ка­сья но­ва, по­ві­дом­ляє www.uaf.org.uа.

Крім то­го, Ана­ста­сі­я­Мо­хнюк пре­тен­дує на зва­н­ня­най­кра­щої лег­ко­атле­тки бе­ре­зняв Єв­ро­пі. На­га­да­є­мо, у Пор­тлен­ді Ана­ста­сі­я­ви­гра­ла «срі­бло» з п’яти­бор­ства, вста­но­вив­ши осо­би­сті ре­кор­ди як за су­мою п’яти ви­дів, так і в окре­мих ди­сци­плі­нах (60 м з/б, стриб­ки у ви­со­ту, стриб­ки у дов­жи­ну, штов­ха­н­няя дра). З ре­зуль­та­том 4847 очок Мо­хнюк очо­ли­ла єв­ро­пей­ський топ-лист се­зо­ну у при­мі­щен­ні. Го­ло­су­ва­н­ня три­ває до 12 кві­тня.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.