ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1132 — по­мер Мсти­слав І Во­ло­ди­ми­ро­вич Свя­тий, великий князь ки­їв­ський (1125— 1132), син Во­ло­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха. Йо­го смерть спри­чи­ни­ла три­ва­лу по­лі­ти­чну кри­зу.

1768 — Ма­ксим За­лі­зняк та Іван Гон­та під­ня­ли пов­ста­н­ня гай­да­ма­ків проти по­ля­ків (Ко­лі­їв­щи­на). Це бу­ло й за­ли­ша­є­ться одні­єю зі сла­ве­тних сто­рі­нок на­шої істо­рії.

1888 — по­мер Ми­ко­ла Ми­клу­хо­Ма­клай, ви­да­тний укра­їн­ський та ро­сій­ський ман­дрів­ник, ан­тро­по­лог, етно­граф і гео­граф. На­ро­див­ся 1846 р.

1889 — на­ро­див­ся Ар­нольд Тойн­бі, зна­ме­ни­тий ан­глій­ський істо­рик, один ізроз - ро­бни­ків ци­ві­лі­за­цій­ної те­о­рії, ав­тор фун­да­мен­таль­ної пра­ці «До­слі­дже­н­ня істо­рії». По­мер 1975 р.

1910 — по­мер Ми­хай­ло Вру­бель, великий укра­їн­ський і ро­сій­ський художник, гра­фік, ав­тор не­за­бу­тніх ше­дев­рів («Де­мон», роз­пис Ки­ри­лів­ської цер­кви). На­ро­див­ся 1856 р.

1927 — у Ге­те­бор­зі ( Шве­ція) зі­йшов із кон­ве­є­ра пер­ший ав­то­мо­біль мар­ки « Воль­во » .

1929 — ре­кто­ром Львів­ської Бо­го­слов­ської ака­де­мії став Йо­сип Слі­пий ( 1892 — 1984), ви­да­тний укра­їн­ський ре­лі­гій­ний ді­яч, у май­бу­тньо­му — кар­ди­нал.

1930 — у Мо­скві за­стре­лив­ся (за де­яки­ми да­ни­ми — був за­стре­ле­ний) Володимир Ма­я­ков­ський, ви­зна­чний ро­сій­ський по­ет укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня, один із най­яскра­ві­ших та най­су­пе­ре­чли­ві ши х по­ста­тей по­е­зії ХХ сто­лі­т­тя. На­ро­див­ся 1893 р.

1978 — у Тбі­лі­сі від­бу­ла­ся ма­со­ва де­мон­стра­ція зви­мо­гою ви­зна­н­ня гру­зин­ської мови офі­цій­ною.

1980 — по­мер Джан­ні Ро­да­рі, ши­ро­ко ві­до­мий за ме­жа­ми Іта­лії ди­тя­чий пи­сьмен­ник та жур­на­ліст («При­го­ди Ци­бу­лі­но», «По­до­рож Бла­ки­тної Стрі­ли», «Каз­ки по те­ле­фо­ну»). На­ро­див­ся 1920 р.

1929 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.