«УРЯД ГРОЙ­СМА­НА»: ЧАС ПIШОВ...

Якщо по­чи­на­ти з по­ру­ше­н­ня про­це­ду­ри і норм, чи бу­де до­брим ре­зуль­тат?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Ва­лен­тин ТОРБА, Дми­тро КРИВЦУН, «День» ТРА­ДИ­ЦІЇ ОБМАЗУВАТИ НОВООБРАНИХ КОШОВИХ У БРУДІ, ЩОБ ТІ НЕ ЗАБУВАЛИСЯ, ДАВ­НО ПО­СТУ­ПИ­ЛИ­СЯ ФОРМАЛЬНОМУ «СОВКОВОМУ» ВРУЧЕННЮ ВУЛЬГАРНИХ БУКЕТІВ ТРО­ЯНД

За при­зна­че­н­ня но­вим прем’єр­мі­ні­стром Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на про­го­ло­су­ва­ло 257 на­ро­дних де­пу­та­тів, за онов­ле­ний склад Ка­бмі­ну — 239 пар­ла­мен­та­рів. Що­прав­да, по­са­ду мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я так і не по­ді­ли­ли. Во­на за­ли­ши­ла­ся ва­кан­тною. Пар­ла­мен­та­рі пер­ших скли­кань Вер­хов­ної Ра­ди обу­рю­ю­ться, ка­жуть — та­ко­го в не­за­ле­жній істо­рії ще не бу­ло, ко­ли одні­єю по­ста­но­вою зні­ма­ють ста­ро­го і при­зна­ча­ють но­во­го прем’єр­мі­ні­стра. Та ще і «за­су­ну­ли» все­ре­ди­ну цьо­го ж до­ку­мен­та пункт про ска­су­ва­н­ня по­ста­но­ви, якою ви­зна­но не­за­до­віль­ною ді­яль­ність КМУ Яце­ню­ка ще де­кіль­ка мі­ся­ців на­зад. За сло­ва­ми юри­стів, звіль­не­н­ня по­пе­ре­дньо­го і при­зна­че­н­ня но­во­го прем’єра — це рі­зні кон­сти­ту­цій­ні про­це­ду­ри.

Ще ва­жли­вий мо­мент. Згі­дно з Кон­сти­ту­ці­єю, прем’єр при­зна­ча­є­ться на по­са­ду за по­да­н­ням Пре­зи­ден­та, який в свою чер­гу отри­мує про­по­зи­цію від ко­а­лі­ції де­пу­тат­ських фра­кцій у Ра­ді. В да­но­му ж ра­зі ма­є­мо збір­ну по­ста­но­ву пар­ла­мен­ту, яка на­віть не бу­ла роз­мі­ще­на на сай­ті Вер­хов­ної Ра­ди. Її опри­лю­дни­ли окре­мі депутати в со­цме­ре­жах. До ре­чі, окре­мо ма­ли го­ло­су­ва­ти і при­зна­че­н­ня мі­ні­стра обо­ро­ни та мі­ні­стра за­кор­дон­них справ, яких вно­сить Пре­зи­дент. по­ді­бних по­ру­шень кон­сти­ту­цій­них норм бу­ло ще не ма­ло, кон­ста­ту­ють юри­сти.

Па­ра­лель­но із від­су­тні­стю юри­ди­чної чи­сто­ти в при­зна­чен­ні но­во­го уря­ду йде і від­су­тність по­лі­ти­чної від­по­від­аль­но­сті. Фа­кти­чно па­ке­тне го­ло­су­ва­н­ня го­во­рить про те, що бу­ли ве­ли­кі по­бо­ю­ва­н­ня, що депутати про­го­ло­су­ють за від­став­ку Яце­ню­ка, але мо­жуть не да­ти го­ло­си за при­зна­че­н­ня Грой­сма­на. Це вже не ка­жу­чи, що в умо­вах вій­ни і скла­дної еко­но­мі­чної си­ту­а­ції, кра­ї­на мі­ся­ця­ми спо­сте­рі­га­ла за без­кі­не­чни­ми ку­лу­ар­ни­ми тор­га­ми без су­спіль­но­го обго­во­ре­н­ня кан­ди­да­тур на по­са­ди. Як на­слі­док, до­ві­ра як все­ре­ди­ні кра­ї­ни, так і між­на­ро­дних пар­тне­рів до ни­ні­шньої вла­ди ка­та­стро­фі­чно па­дає. А бу­ло стіль­ки шан­сів пі­сля Єв­ро­май­да­ну.

В ре­зуль­та­ті, ко­а­лі­ція фа­кти­чно бу­ла ство­ре­на з двох фра­кцій («Блок Пе­тра По­ро­шен­ка» та «На­ро­дний фронт»), які пі­шли ста­рим пе­ре­ві­ре­ним шля­хом Ку­чми—Яну­ко­ви­ча — шля­хом ту­шку­ва­н­ня, і на­шкре­бли но­ву ко­а­лі­цію з 227 го­ло­сів, плюс си­ту­а­тив­ні со­ю­зни­ки від ко­ли­шніх ре­гіо­на­лів. Тоб­то, це фа­кти­чно ста­ра ко­а­лі­ція із ста­рою на­звою «Єв­ро­пей­ська Укра­ї­на» — фра­кції «Са­мо­по­міч». «Ра­ди­каль­на пар­тія» і «Ба­тьків­щи­на» про­сто від­па­ли. Жо­дна з цих трьох фра­кцій, а та­кож «Опо­зи­цій­ний блок» не да­ли го­ло­си за но­вий уряд, що та­кож свід­чить — БПП (про­го­ло­су­ва­ло 125 де­пу­та­тів) та НФ (72 депутати) до­по­мо­гли ті, хто ра­ні­ше до­по­ма­га­ли в пар­ла­мен­ті Яну­ко­ви­чу. На­скіль­ки стій­ке це ста­ре-но­ве утво­ре­н­ня, бу­ло про­де­мон­стро­ва­не та­кож пі­сля го­ло­су­ва­н­ня за но­вий Ка­бмін. Ли­ше з тре­тьої спро­би і з пе­ре­р­вою на кон­суль­та­ції, бу­ла ухва­ле­на про­гра­ма ді­яль­но­сті уря­ду Грой­сма­на.

От­же, яким є склад но­во­го Ка­бмі­ну: пер­ший ві­це-прем’єр-мі­ністр — мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку — Сте­пан Ку­бів; ві­це­прем’єр — Во­ло­ди­мир Кі­стіон; ві­це­прем’єр з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції — Іван­на Клім­пуш-Цин­ца­дзе; ві­це­прем’єр — Пав­ло Ро­зен­ко; ві­це­прем’єр — В’яче­слав Ки­ри­лен­ко; ві­це-прем’єр — мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку — Ген­на­дій Зуб­ко; мі­ністр фі­нан­сів — Оле­ксандр Данилюк; мі­ністр Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів — Оле­ксандр Са­єн­ко; мі­ністр обо­ро­ни — Сте­пан Пол­то­рак; мі­ністр за­кор­дон­них справ — Пав­ло Клім­кін; мі­ністр вну­трі­шніх справ — Ар­сен Ава­ков; мі­ністр юсти­ції — Пав­ло Пе­трен­ко; мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки — Ан­дрій Ре­ва; мі­ністр еко­ло­гії та при- ро­дних ре­сур­сів — Остап Се­ме­рак; мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки — Та­рас Ку­то­вий; мі­ністр ін­форм­по­лі­ти­ки — Юрій Стець; мі­ністр осві­ти та на­у­ки — Лі­лія Гри­не­вич; мі­ністр мо­ло­ді і спор­ту — Ігор Жда­нов; мі­ністр куль­ту­ри — Єв­ген Ни­щук; мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри — Во­ло­ди­мир Оме­лян; мі­ністр з пи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій та вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб — Ва­дим Чер­ниш; мі­ністр енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті — Ігор Но­са­лик.

Не­зва­жа­ю­чи на ве­ли­кі про­бле­ми, які зде­біль­ше са­ма со­бі ство­ри­ла вла­да, у цьо­го уря­ду все-та­ки є шан­си роз­по­ча­ти ре­фор­ми. Пев­ний ха­ра­ктер під час пе­ре­го­во­рів Грой­сман вже про­я­вив. Те­пер по­трі­бна во­ля для ре­форм.

«У НО­ВО­ГО УРЯ­ДУ НЕ­МАЄ ЧА­СУ НА РОЗ­ГОЙ­ДУ­ВА­Н­НЯ» Дми­тро ЛУБIНЕЦЬ,

на­ро­дний де­пу­тат, се­кре­тар ко­мі­те­ту з пи­тань ре­гла­мен­ту, «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка»:

— Ко­а­лі­ція як існу­ва­ла, так і існує. Від по­ча­тку бу­ло 304 депутати, по­тім ви­йшли три фра­кції, але лю­ди, які по­ки­ну­ли ці фра­кції, за­ли­ши­лись у ко­а­лі­ції. Тож мен­ше 230 де­пу­та­тів у ко­а­лі­ції ні­ко­ли не бу­ло. БПП і «На­ро­дний фронт» зби­ра­ли не­об­хі­дні 226 де­пу­та­тів, щоб ви­ко­на­ти кон­сти­ту­цій­ну нор­му для по­да­н­ня кан­ди­да­та на но­во­го прем’єра.

Те­пер у но­во­го уря­ду не­має ча­су на роз­гой­ду­ва­н­ня. Але нам ду­же при­єм­но, що на­ре­шті по­чу­ли де­пу­та­тів, які пред­став­ля­ють До­не­цьку та Лу­ган­ську обла­сті в двох фра­кці­ях ко­а­лі­ції. Бу­ло на­ре­шті ство­ре­но Мі­ні­стер­ство з пи­тань АТО, оку­по­ва­них те­ри­то­рій та пе­ре­се­лен­ців. Окрім цьо­го, є окре­мий ві­це­прем’єр, який за­йма­ти­ме­ться ти­ми ж пи­та­н­ня­ми.

Що ж до пер­ших кро­ків Ка­бмі­ну, які ми очі­ку­є­мо за­раз, то це те, що сто­су­є­ться пов­сяк­де­н­ня гро­ма- дян — та­ри­фів. Їх тре­ба не про­сто пе­ре­гля­ну­ти, а зни­зи­ти. Ме­ні не­зро­зумі­ло, на осно­ві чо­го ці­ни для на­се­ле­н­ня за газ хо­ті­ли під­ви­щи­ти до біль­шніж 9 грн за ку­бо­метр, з огля­ду на со­бі­вар­тість за­ку­пів­лі га­зу та ви­до­бу­ток вла­сно­го. Так са­мо є пи­та­н­ня що­до цін на еле­ктро­енер­гію. Окрім цьо­го, не­об­хі­дне під­ви­ще­н­ня пен­сій, мі­ні­маль­но­го про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му, мі­ні­маль­ної зар­пла­тні. Лю­ди ро­зу­мі­ють і тер­плять те, що кра­ї­на в ста­ні вій­ни, але по­трі­бно по­ка­за­ти, що уряд по­чав про них пі­клу­ва­ти­ся.

Най­біль­ше, за що ми кри­ти­ку­ва­ли уряд Яце­ню­ка, зокре­ма, Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку — за 1,5 ро­ки від­су­тність кро­ків, спря­мо­ва­них на еко­но­мі­чний роз­ви­ток дер­жа­ви, ство­ре­н­ня ро­бо­чих місць. Всі оди­ни­чні ви­пад­ки від­кри­т­тя но­вих під­при­ємств бу­ли не на­слід­ком ро­бо­ти Ка­бмі­ну, а ре­зуль­та­том іні­ці­а­ти­ви на мі­сцях. Все ж що сто­су­є­ться До­не­цької обла­сті, то це вза­га­лі жах, оскіль­ки Мі­н­еко­ном роз­ви­тку ні­чим там не за­йма­ло­ся, а ли­ше за­кри­ва­ло під­при­єм­ства.

У ме­не най­по­зи­тив­ні­ші вра­же­н­ня від Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на. Так, під час йо­го ро­бо­ти на по­са­ді го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди бу­ли про­га­ли­ни у до­три­ман­ні ре­гла­мен­ту. Але прем’єр від­по­від­ає за рі­шу­чі кро­ки. За пів­то­ра ро­ку Грой­сман усу­нув не­до­лі­ки у ді­яль­но­сті Апа­ра­ту ВРУ — звіль­нив йо­го ке­рів­ни­ка Зай­чу­ка, при­брав ро­сій­ські бан­ко­ма­ти та фір­ми, які без до­зво­лу за­йма­ли при­мі­ще­н­ня пар­ла­мен­ту. Ни­ні всі стру­ктур­ні під­роз­ді­ли Вер­хов­ної Ра­ди пра­цю­ють із при­бу­тком.

«ВНА­СЛІ­ДОК УРЯ­ДО­ВИХ ПЕ­РЕ­МО­ВИН ГРОЙ­СМАН ПО­КА­ЗАВ, ЩО ВІН ДО­СИТЬ СА­МО­СТІЙ­НИЙ, МІ­ЦНИЙ ПО­ЛІ­ТИК» Ан­дрій ТЕТЕРУК,

на­ро­дний де­пу­тат, «На­ро­дний фронт»:

— У ме­не ве­ли­кі спо­ді­ва­н­ня на ни­ні­шній уряд — це оста­н­ня спро­ба вря­ту­ва­ти кра­ї­ну від шту­чно ство­ре­ної по­лі­ти­чної кри­зи. По­лі­ти­чно ми пі­шли ва-банк, бо якщо ми втра­ти­мо ке­ро­ва­ність кра­ї­ни під час вій­ни та гли­бо­ко­го роз­ча­ру­ва­н­ня на­ро­ду, то вна­слі­док пе­ре­ви­бо­рів до вла­ди мо­жуть по­вер­ну­ти­ся екс-ре­гіо­на­ли. Це фа­кти­чно бу­де кри­ва­вий ре­ванш, оскіль­ки ми ба­чи­ли, до чо­го при­звів їх по­пе­ре­дній пе­рі­од прав­лі­н­ня. Ро­зу­мі­ю­чи всі ви­кли­ки, які сто­ять пе­ред на­ми, ми му­си­мо втри­ма­ти си­ту­а­цію, за­без­пе­чи­ти під­трим­ку уря­ду і про­дов­жу­ва­ти ре­фор­ми, які роз­по­чав уряд Ар­се­нія Яце­ню­ка.

Ра­ні­ше ка­за­ли, що Грой­сман не­са­мо­стій­ний по­лі­тик і за­ле­жить від Пе­тра По­ро­шен­ка. Але в ре­зуль­та­ті уря­до­вих пе­ре­мо­вин він по­ка­зав, що він до­ста­тньо са­мо­стій­ний, мі­цний по­лі­тик, який ро­зу­міє, що він хо­че, які ці­лі він пе­ред со­бою ста­вить та як зби­ра­є­ться їх до­ся­га­ти. Тож ли­ше час по­ка­же, на­скіль­ки успі­шним він бу­де, а « На­ро­дний фронт » пов­ні­стю під­три­му­ва­ти­ме йо­го і кон­тро­лю­ва­ти­ме, щоб не від­бу­ло­ся жо­дних спроб зро­би­ти йо­го «ру­чним» і за­шко­ди­ти ін­те­ре­сам кра­ї­ни.

«ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ТЕ­ПЕР БУ­ДЕ ВІД­ПО­ВІД­АЛЬ­НИЙ ЗА ВСЕ В УКРА­Ї­НІ» Ан­дрій НО­ВАК,

го­ло­ва Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни:

— З по­явою но­во­го прем’ єра і так зва­но­го но­во­го уря­ду за­вер­шив­ся про­цес узур­па­ції вла­ди Пре­зи­ден­том. Те­пер він, окрім то­го що є пря­мим ке­рів­ни­ком всіх си­ло­вих стру­ктур — має сво­го го­ло­ву НБУ, вер­ти­каль ке­рів­ни­ків ОДА і РДА, яких осо­би­сто при­зна­чає, те­пер ще й отри­мав сво­го прем’ єр- мі­ні­стра. Фа­кти­чно те­пер Пре­зи­дент бу­де осо­би­сто від­по­від­аль­ний за все в Укра­ї­ні, тоб­то не ли­ше за вій­сько­во- по­лі­ти­чну си­ту­а­цію, як Го­лов­но­ко­ман­ду­вач, а й за со­ці­аль­но­еко­но­мі­чну си­ту­а­цію в кра­ї­ні.

В са­мо­му Ка­бмі­ні ми по­ба­чи­ли ли­ше не­зна­чні ро­кі­ров­ки по де­яких по­са­дах не за прин­ци­пом про­фе­сій­но­сті, а за прин­ци­пом по­лі­ти­чних квот і тор­гів. Най­гір­шим є те, що при обго­во­рен­ні кан­ди­да­ту­ри і прем’ єр- мі­ні­стра і в ці­ло­му всьо­го скла­ду но­во­го Ка­бмі­ну у нас не бу­ло кон­ку­рен­ції про­грам кан­ди­да­тів. Во­ни вза­га­лі не обго­во­рю­ва­лись і не по­да­ва­лись від жо­дно­го з імо­вір­них кан­ди­да­тів в прем’єри. Мова йшли ли­ше про прі­зви­ще на по­са­дах. Це озна­чає, що но­вий Ка­бмін не бу­де пра­цю­ва­ти ке­ру­ю­чись яко­юсь на­пе­ред узго­дже­ною стра­те­гі­єю, а й да­лі бу­де ді­я­ти за прин­ци­па­ми ру­чно­го управ­лі­н­ня за яки­ми пра­цю­ва­ли і всі без ви­ня­тку по­пе­ре­дні уря­ди. Тоб­то по су­ті, на жаль, ні­чо­го не змі­ни­ться. На­віть пер­ші при­зна­че­н­ня по­ка­зу­ють, що за­мість де­ре­гу­ля­ції, яка пе­ред­ба­чає ско­ро­че­н­ня дер­жав­них ор­га­нів, ми ма­є­мо нав­па­ки ще й ство­ре­н­ня но­вих ор­га­нів вла­ди, но­ві мі­ні­стер­ства та но­ві по­зи­ції ві­це-прем’єрів.

Зре­штою від цьо­го уря­ду слід очі­ку­ва­ти про­дов­же­н­ня по­лі­ти­ки ми­ну­ло­го Ка­бмі­ну. Те що за­чи­нав но­вий прем’єр в Ра­ді під ви­гля­дом про­гра­ми є під­твер­дже­н­ням моїх слів. Адже в так зва­ній про­гра­мі ді­яль­но­сті уря­ду, яка оче­ви­дно за­чи­ту­ва­лись ли­ше з ме­тою, щоб її Ра­да прийня­ла і уряд та­ким чи­ном отри­мав на один рік ін­дуль­ген­цію від від­став­ки, не мі­сти­лось жо­дних цифр по жо­дно­му на­прям­ку. А якщо не­має цифр, то це озна­чає, що не­має жо­дної кон­кре­ти­ки, не­має кон­кре­тних ці­лей, тер­мі­нів ви­ко­на­н­ня, а от­же і не­має кон­тро­лю та від­по­від­аль­но­сті. Уряд бу­де не­пі­дзві­тним, адже не­має цифр за яки­ми мо­жна про­сте­жи­ти ви­ко­на­н­ня сво­їх обі­ця­нок і зо­бов’язань. Я га­даю, що пер­спе­кти­ва цьо­го уря­ду — це пів­ро­ку, ма­кси­мум рік. Рік ін­дуль­ген­ції мо­же не вря­ту­ва­ти цей Ка­бмін, адже са­ма Вер­хов­на Ра­да мо­же в будь- який час ви­сло­ви­ти не­до­ві­ру уря­ду і, кі­нець кін­цем, є та­ке по­ня­т­тя як до­стро­ко­ві ви­бо­ри пар­ла­мен­ту для фор­му­ва­н­ня но­вої ко­а­лі­ції, і зре­штою но­во­го уря­ду.

«ПРО­ЦЕ­ДУ­РА ГО­ЛО­СУ­ВА­Н­НЯ ЗА КА­БМІН НЕПРАВОМІРНА, АЛЕ ПЕ­РЕД­БА­ЧУ­ВА­НА» Ві­ктор МУСIЯКА,

про­фе­сор пра­ва Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської ака­де­мії, на­ро­дний де­пу­тат II і IV скли­кань:

— Те що в па­ке­ті був зня­тий Яце­нюк, при­зна­че­ний Грой­сман та на­віть бу­ла від­кли­ка­на пре­тен­зія що­до не­ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти ста­ро­го уря­ду, ме­не не ди­ву­ють. Не то­му, що це пра­во­мір­но. Це не­пра­во­мір­но, але в на­шій кра­ї­ні дав­но за­кон має ли­ше умов­не зна­че­н­ня. Біль­што­го, сам за­кон у нас вза­га­лі мо­жна ухва­ли­ти під ко­гось або під щось. А по­тім де­мон­стра­тив­но мо­жна ви­зна­ти не­від­по­від­ним. Зга­дай­те яким був один із за­ки­дів, ко­ли Кон­сти­ту­цій­ний суд в 2010- му ро­ці ви­зна­вав не­кон­сти­ту­цій­ним про­цес вне­се­н­ня змін до Кон­сти­ту­ції, що го­ло­су­ва­ли па­ке­том. То­му і за­раз си­ту­а­ція скла­дна, по­трі­бен був тер­мі­но­вий ре­зуль­тат, і во­ни все ски­ну­ли до ку­пи та про­го­ло­су­ва­ли. Все це ро­би­лось, щоб ця «ха­тка » не роз­ва­ли­лась, адже як­би го­ло­су­ва­ли по про­це­ду­рі, то ри­зи­ки б під­ви­щи­лись і го­ло­су­ва­н­ня мо­гло б пі­ти не так як де­ко­му ба­жа­лось. Жа­хли­во те, що ми мо­же­мо кон­ста­ту­ва­ти ці ре­чі, але ні­чо­го зро­би­ти пра­кти­чно, щоб не допу­сти­ти та­ке по­пра­н­ня за­ко­ну, не мо­же­мо. За­кон ви­хо­дить аб­со­лю­тною фор­маль­ні­стю на­віть в та­ких прин­ци­по­вих для дер­жа­ви мо­мен­тах, як фор­му­ва­н­ня уря­ду. В Кон­сти­ту­ції має бу­ти і пря­ник, і ба­тіг, а йо­го якраз там не­має, тоб­то не­має від­по­від­аль­но­сті.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.