До Де­ся­тин­ної – но­ви­ми схо­да­ми

За ме­це­нат­ські ко­шти обла­го­ро­дять те­ри­то­рію бі­ля фун­да­мен­тів дав­ньо­го хра­му

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Про­ект має за­вер­ши­ти­ся на­при­кін­ці черв­ня. Фі­нан­су­ва­н­ня бе­ре на се­бе ме­це­нат, при­ва­тний підприємець В’яче­слав Мо­ска­лев­ський. Бла­го­устрій ді­лян­ки бі­ля Де­ся­тин­ної цер­кви обі­йде­ться при­бли­зно у де­сять міль­йо­нів гри­вень.

На­га­да­є­мо, ідея да­ти за­не­дба­ній пам’ятці дру­ге жи­т­тя на­ле­жить ГО «Ан­дрі­їв­сько-пей­за­жна ініціатива». Ра­ні­ше акти­ві­сти спіль­но з про­е­ктом «Зро­би­мо ра­зом» про­ве­ли тра­су­ва­н­ня фун­да­мен­тів хра­му. На фі­ні­ші цих ро­біт го­ло­ва «Ан­дрі­їв­сько-пей­за­жної іні­ці­а­ти­ви» Ма­ри­на Со­лов­йо­ва анон­су­ва­ла на­сту­пний за­дум — при­ве­сти до ла­ду те­ри­то­рію, при­ле­глу до свя­ти­ні.

Акти­ві­сти пла­ну­ють укрі­пи­ти під­пір­ну сті­ну схи­лу, від­но­ви­ти гра­ні­тний пар­кан з ча­вун­ни­ми встав­ка­ми, що від­ді­ляє фун­да­мент Де­ся­тин­ної цер­кви від ву­ли­ці Во­ло­ди­мир­ської, за­мі­ни­ти ста­ро­вин­ні лі­хта­рі, вста­нов­ле­ні бі­ля фун­да­мен­ту, та від­но­ви­ти гра­ні­тні схо­ди, що ви­хо­дять на Во­ло­ди­мир­ську.

Про­ект під­три­му­ють Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри, Ін­сти­тут ар­хе­о­ло­гії НАН Укра­ї­ни, На­ціо­наль­ний му­зей істо­рії Укра­ї­ни та вла­да Ки­є­ва. Про­ти ли­ше продавці су­ве­ні­рів, чиї ятки сто­ять під сті­ною, яка під­ля­гає ре­мон­ту. Щоб ви­рі­ши­ти це пи­та­н­ня, у Шев­чен­ків­ській рай­держ­адмі­ні­стра­ції під­го­ту­ва­ли роз­по­ря­дже­н­ня, за яким ви­зна­ча­ють аль­тер­на­тив­ні мі­сця для тор­гов­ців. Щой­но во­ни пе­ре­мі­стя­ться, від­нов­лю­валь­ні ро­бо­ти роз­по­чну­ться.

«Вва­жаю, що пі­сля ре­мон­ту схо­ди теж ма­ють бу­ти віль­ни­ми. Адже ту­ри­сти­чний мар­шрут до пам’ятки на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня, му­зею істо­рії та Пей­за­жної алеї має іти по від­нов­ле­них гра­ні­тних схо­дах, — за­зна­чи­ла Ма­ри­на Со­лов­йо­ва. — Але при­кро, що за­раз нам за­ки­да­ють, ні­би хо­че­мо ро­би­ти тут ре­сто­ра­ни чи ста­ви­ти МАФи. Лю­ди не ві­рять, що мо­же бу­ти якась без­ко­ри­сли­ва до­по­мо­га мі­сту. До ре­чі, гро­ші не про­хо­ди­ти­муть че­рез ра­ху­нок на­шої іні­ці­а­ти­ви, бла­го­дій­ний вне­сок бу­де у ви­гля­ді ре­мон­тних ро­біт. Ми про­сто хо­че­мо від­нов­лю­ва­ти рі­дне мі­сто».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.